งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างกรอบอัตรากำลังตาม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปลัด อบต. นักบริหารงาน อบต. 6 สำนักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป 6 งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างกรอบอัตรากำลังตาม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปลัด อบต. นักบริหารงาน อบต. 6 สำนักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป 6 งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างกรอบอัตรากำลังตาม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปลัด อบต. นักบริหารงาน อบต. 6 สำนักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป 6 งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภา งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ส่วนการคลัง นักบริหารงานคลัง 6 งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส่วนโยธา นักบริหารงานช่าง 6 งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักบริหารงานศึกษา 6 - งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2 โครงสร้างสำนักปลัด อบต. - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5,6 ว ระดับ 7 7ว7ว 6 6ว6ว 54321 พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน --1--1111413

3 โครงสร้างส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนการคลัง นักบริหารคลัง 6 งานการเงิน - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4,5 (1) งานบัญชี - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี 2-4,5 งานทะเบียนและทรัพย์สิน - เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3,4 (1) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4,5 - เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3,4 ระดับ 7 7ว7ว 6 6ว6ว 54321 พนักงา นส่วน ตำบล พนักงาน จ้างตาม ภารกิจ พนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน -- ว่าง -1-1-132-

4 โครงสร้างส่วนโยธา - ช่างโยธา 1-3,4 ระดับ 7 7ว7ว 6 6ว6ว 54321 พนักงา นส่วน ตำบล พนักงาน จ้างตาม ภารกิจ พนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน --1----1-2-1

5 โครงสร้างส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักบริหารงานการศึกษา 6 งานบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา 3-5,6 ว งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา 3- 5,6 ว ระดับ 7 7ว7ว 6 6ว6ว 54321 พนักงา นส่วน ตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง ตามภารกิจ ทั่วไป จำนวน ---------- 3 5


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างกรอบอัตรากำลังตาม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปลัด อบต. นักบริหารงาน อบต. 6 สำนักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป 6 งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google