งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ในการจัดซื้อร่วมระดับ จังหวัด จังหวัดหนองคาย โดย. ภญ. ปิยะมาศ ปรีชาฎก เภสัชกร 7 กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ในการจัดซื้อร่วมระดับ จังหวัด จังหวัดหนองคาย โดย. ภญ. ปิยะมาศ ปรีชาฎก เภสัชกร 7 กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ในการจัดซื้อร่วมระดับ จังหวัด จังหวัดหนองคาย โดย. ภญ. ปิยะมาศ ปรีชาฎก เภสัชกร 7 กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย

2 ความเป็นมา การจัดหาเวชภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ประสบปัญหา การจัดหาเวชภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ประสบปัญหา คุณภาพของเวชภัณฑ์ คุณภาพของเวชภัณฑ์ ความเหมาะสมของราคาเวชภัณฑ์ที่จัดหา ได้ ความเหมาะสมของราคาเวชภัณฑ์ที่จัดหา ได้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการ ประหยัดของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสุขภาพที่ดี ด้วยต้นทุนต่ำ (Good Health at Low Cost) จึงได้มีการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ( อนุ สนธิสัญญาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0211/09/ ว 028 ลง วันที่ 14 ม. ค. 2542 ) เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการ ประหยัดของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสุขภาพที่ดี ด้วยต้นทุนต่ำ (Good Health at Low Cost) จึงได้มีการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ( อนุ สนธิสัญญาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0211/09/ ว 028 ลง วันที่ 14 ม. ค. 2542 ) การจัดซื้อแบบรวมกลุ่ม (Group Purchasing) : ซื้อเป็นจำนวนมาก ช่วยให้ ได้เวชภัณฑ์ในราคาที่ลดลง และมีคุณภาพ การจัดซื้อแบบรวมกลุ่ม (Group Purchasing) : ซื้อเป็นจำนวนมาก ช่วยให้ ได้เวชภัณฑ์ในราคาที่ลดลง และมีคุณภาพ

3 วิธีการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ คัดเลือกรายการเวชภัณฑ์ที่จะจัดหา ร่วมกัน ( รายการ และปริมาณ ) คัดเลือกรายการเวชภัณฑ์ที่จะจัดหา ร่วมกัน ( รายการ และปริมาณ ) ดำเนินการจัดหาร่วมกัน ดำเนินการจัดหาร่วมกัน กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณภาพ เวชภัณฑ์ กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณภาพ เวชภัณฑ์ ทำสัญญาหรือข้อผูกพัน ( สอบและ ประกวดราคา ) ทำสัญญาหรือข้อผูกพัน ( สอบและ ประกวดราคา ) จัดซื้อ / จัดส่งเวชภัณฑ์ จัดซื้อ / จัดส่งเวชภัณฑ์ ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผล ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน ( รายงาน E – Inspection) รายงานผลการดำเนินงาน ( รายงาน E – Inspection)

4 ตัวชี้วัด ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อร่วมระดับ จังหวัด ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อร่วมระดับ จังหวัด ยาเกณฑ์ ร้อยละ 20 ยาเกณฑ์ ร้อยละ 20 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกณฑ์ ร้อย ละ 10 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกณฑ์ ร้อย ละ 10 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรม ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาล ทั่วไป เกณฑ์ ร้อยละ 10 โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาล ทั่วไป เกณฑ์ ร้อยละ 10 โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ ร้อยละ 40 โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ ร้อยละ 40

5 การดำเนินงานของ จ. หนองคาย 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับ จังหวัด คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับ จังหวัด คณะทำงานจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ และต่อรองราคาร่วมกันระดับจังหวัด คณะทำงานจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ และต่อรองราคาร่วมกันระดับจังหวัด คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพของ เวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วมกันระดับจังหวัด คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพของ เวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วมกันระดับจังหวัด คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพยา คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพยา คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา คณะทำงานคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา คณะทำงานติดตามและพัฒนาระบบ บริหารเวชภัณฑ์ คณะทำงานติดตามและพัฒนาระบบ บริหารเวชภัณฑ์ คณะทำงานคัดเลือกเวชภัณฑ์เพื่อสุ่มไป ตรวจวิเคราะห์ คณะทำงานคัดเลือกเวชภัณฑ์เพื่อสุ่มไป ตรวจวิเคราะห์

6 2. คัดเลือกรายการเวชภัณฑ์ที่จะจัดหา ร่วมกัน รวบรวมเวชภัณฑ์ 100 รายการ จาก รพท./ รพช. รวบรวมเวชภัณฑ์ 100 รายการ จาก รพท./ รพช. สรุปรายการเวชภัณฑ์ในภาพรวม ระดับจังหวัด สรุปรายการเวชภัณฑ์ในภาพรวม ระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกรายการที่จะ จัดซื้อร่วม คณะกรรมการคัดเลือกรายการที่จะ จัดซื้อร่วม 3. กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดหาด้วยวิธี ต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ ประกวดราคางบประมาณ 2 ล้านบาทขึ้นไป ประกวดราคางบประมาณ 2 ล้านบาทขึ้นไป สอบราคางบประมาณ 4 แสน บาท – 2 ล้านบาท สอบราคางบประมาณ 4 แสน บาท – 2 ล้านบาท ต่อรองราคางบประมาณ ไม่เกิน 4 แสนบาท ต่อรองราคางบประมาณ ไม่เกิน 4 แสนบาท การดำเนินงานของ จ. หนองคาย

7 วิธีตก ลงราคา ทำใบเสนอราคา / แจ้งผู้ขาย ประชุม คกก. คัดเลือกคุณภาพ ประชุม คกก. ต่อรองราคา สรุปผลการคัดเลือก ผู้ขาย / แจ้ง รพ. ต่าง ๆ ดำเนินการ จัดซื้อ 1 เดือน 1 สัปดา ห์

8 วิธีสอบ ราคา ประชุม คกก. กำหนดสเปค เสนอ สเปค นพ. สสจ. อนุมัติ ส่งประกาศ ให้ผู้ขาย คกก. เปิดซอง / พิจารณาซองที่สสจ. สรุปผลการเปิดซองเสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ แจ้งผลให้รพ. ต่างๆ ดำเนินการจัดซื้อ

9 วิธี ประกวด ราคา ประชุม คกก. กำหนด สเปค เสนอ สเปค ผู้ว่าฯ อนุมัติ ติดประกาศแจ้ง ผู้ขาย คกก. เปิดซอง / พิจารณาซอง ที่ศาลากลางจังหวัด สรุปผลการเปิดซองเสนอ ผู้ว่าฯ อนุมัติ แจ้งผลให้รพ. ต่างๆ ดำเนินการจัดซื้อ 2 สัปดา ห์ 4 สัปดา ห์ 2 สัปดา ห์

10 ผลการดำเนินงานปี 2550 ยา 64 รายการ ยา 64 รายการ สอบราคา 10 รายการ สอบราคา 10 รายการ ต่อรองราคา 54 รายการ ต่อรองราคา 54 รายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 33 รายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 33 รายการ สอบราคา 5 รายการ สอบราคา 5 รายการ ต่อรองราคา 28 รายการ ต่อรองราคา 28 รายการ

11 ผลการดำเนินงานปี 2550 รายงาน ณ เดือน พ. ค. 2550 ตัวชี้วัดเกณฑ์ผลงาน ร้อยละของ มูลค่าการซื้อยา ร่วม ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 20 ของมูลค่า การจัดซื้อยา ทั้งหมด 16.05 ร้อยละของ มูลค่าการซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาร่วม ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 10 ของมูลค่า การจัดซื้อยา ทั้งหมด 18.05 ร้อยละของ มูลค่าการซื้อยา จากองค์การ เภสัชกรรม ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 10 ( รพท.), 40 ( รพช.) ของ มูลค่าการจัดซื้อ ยาทั้งหมด รพ. หนองคาย 5.90 รพ. ชุมชน 13.20

12 ปัญหาและอุปสรรค ปัญหา ปัญหา ผลการดำเนินงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้ตรวจราชการ ( ยา ) ผลการดำเนินงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้ตรวจราชการ ( ยา ) คุณภาพและการบริการของบริษัทที่ผ่านการ คัดเลือกไม่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ คุณภาพและการบริการของบริษัทที่ผ่านการ คัดเลือกไม่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ซื้อไม่ซื้อจากบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ซื้อไม่ซื้อจากบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก อุปสรรค อุปสรรค การดำเนินงานที่ล้าช้า การดำเนินงานที่ล้าช้า ไม่มีการติดตาม ประเมินผลการจัดซื้อในเชิง รุก ( มีแต่ประเมินผลจากรายการ ) ไม่มีการติดตาม ประเมินผลการจัดซื้อในเชิง รุก ( มีแต่ประเมินผลจากรายการ ) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เข้าใจถึงกระบวนการ การดำเนินงานของการซื้อร่วม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เข้าใจถึงกระบวนการ การดำเนินงานของการซื้อร่วม

13 การดำเนินงานสำหรับปี 2551 พิจารณารายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ จะทำการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ปี 2551 พิจารณารายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ จะทำการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ปี 2551 วางแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วางแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ อุปสรรค หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ อุปสรรค


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ในการจัดซื้อร่วมระดับ จังหวัด จังหวัดหนองคาย โดย. ภญ. ปิยะมาศ ปรีชาฎก เภสัชกร 7 กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google