งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมเดลปลาทู “คุณเอื้อ” “คุณกิจ” “คุณอำนวย” CKO Knowledge Sharing (KS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมเดลปลาทู “คุณเอื้อ” “คุณกิจ” “คุณอำนวย” CKO Knowledge Sharing (KS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โมเดลปลาทู “คุณเอื้อ” “คุณกิจ” “คุณอำนวย” CKO Knowledge Sharing (KS)
ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Sharing (KS) “คุณอำนวย” Knowledge Assets (KA) Knowledge Vision (KV) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” “คุณเอื้อ” “คุณกิจ” CKO

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครื่องมือKM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องชัด ชัดในประเด็นที่อยากรู้ ชัดในประเด็นที่จะแลกเปลี่ยน ต้องต่าง เรื่องเดียวกันอาจจะมีประสบการณ์จากการทำงานที่แตกต่างกัน ต้องเจาะลึก เข้าใจบริบท วิธีคิด เทคนิค ความสัมพันธ์ของวิธีการกับผลลัพธ์

4 อุปสรรคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ไม่ปรับ ไม่เรียน  ไม่เพียร ไม่ทำ  ไม่พูด ไม่คุย  ไม่เปิด ไม่รับ

5 การเล่าเรื่อง(Story Telling)
เป้าหมายสำคัญที่สุดของการเล่าเรื่อง คือ ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ(คุณกิจตัวจริง) ปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ (ความเชื่อ), ในส่วนลึกของสมอง (ความคิด), และในส่วนลึกของร่างกาย (การปฏิบัติ) ออกมาเป็นคำพูด และหน้าตาท่าทาง (non-verbal communication) การเล่าเรื่องจะประสบความสำเร็จมากน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๓ ประการ คือ ผู้เล่า ผู้รับฟัง และบรรยากาศขณะเล่า

6 การเล่าเรื่อง (Story Telling)
กำหนด “หัวปลา” ให้ชัด ซึ่งหมายถึง เป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดให้สมาชิกกลุ่มไม่เกินกลุ่มละ 10 คน ... เพื่อให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็นกันเอง สร้างความรู้สึกเป็นอิสระได้ง่าย / เอื้อต่อการเล่าเรื่องอย่างพลัง สมาชิกกลุ่ม ควรประกอบด้วยคนที่มีความแตกต่างกัน /หลากหลาย เช่น ต่างหน่วยงาน ต่างสาขาวิชาชีพ ต่างตำแหน่ง ฯลฯ

7 เทคนิค/วิธีเรื่องเล่าที่ดี
ไม่ตีความระหว่างเล่า เล่าเฉพาะเหตุการณ์และผลที่เกิดขึ้น บรรยากาศ ตัวละคร ความคิดของผู้เล่าในขณะเกิดเหตุการณ์ เล่าให้เห็นคน เล่าเหตุผลในขณะนั้นว่าทำไมผู้เล่าจึงตัดสินใจทำเช่นนั้น เล่าสั้นๆ หนึ่งเรื่องมีประเด็นเดียว สมาชิกอีกคนหนึ่งอาจขอเล่าเรื่องในประเด็นเดียวกัน แต่สะท้อนความรู้/วิธีการคนละแบบ

8 กระบวนการแปลงความรู้
Dialogue Tacit Knowledge Explicit Knowledge Tacit Socialization Externalization Internationalization Combination Linking Explicit K. Field Building Explicit Learning by Doing Nonaka & Takeuchi

9 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โมเดลปลาทู “คุณเอื้อ” “คุณกิจ” “คุณอำนวย” CKO Knowledge Sharing (KS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google