งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Sharing (KS) Knowledge Vision (KV) Knowledge Assets (KA) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” ส่วนกลางลำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Sharing (KS) Knowledge Vision (KV) Knowledge Assets (KA) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” ส่วนกลางลำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Knowledge Sharing (KS) Knowledge Vision (KV) Knowledge Assets (KA) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้างพลังจาก CoPs CK O “ คุณ อำนวย ” “ คุณ กิจ ” “ คุณ เอื้อ ” โมเดลปลาทู

3 ต้องเจาะลึก เข้าใจบริบท วิธีคิด เทคนิค ความสัมพันธ์ของวิธีการกับผลลัพธ์ ต้องต่าง เรื่องเดียวกันอาจจะมีประสบการณ์จาก การทำงานที่แตกต่างกัน ต้องชัด ชัดในประเด็นที่อยากรู้ ชัดในประเด็นที่ จะแลกเปลี่ยน เครื่องมือ KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4 อุปสรรคการแลกเปลี่ยน เรียนรู้  ไม่พูด ไม่คุย  ไม่เปิด ไม่รับ  ไม่ปรับ ไม่ เรียน  ไม่เพียร ไม่ทำ

5 เป้าหมายสำคัญที่สุดของการเล่าเรื่อง คือ ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ ( คุณกิจตัวจริง ) ปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ ( ความ เชื่อ ), ในส่วนลึกของสมอง ( ความคิด ), และในส่วนลึกของ ร่างกาย ( การปฏิบัติ ) ออกมาเป็นคำพูด และหน้าตา ท่าทาง (non-verbal communication) เป้าหมายสำคัญที่สุดของการเล่าเรื่อง คือ ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ ( คุณกิจตัวจริง ) ปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ ( ความ เชื่อ ), ในส่วนลึกของสมอง ( ความคิด ), และในส่วนลึกของ ร่างกาย ( การปฏิบัติ ) ออกมาเป็นคำพูด และหน้าตา ท่าทาง (non-verbal communication) การเล่าเรื่อง (Story Telling) การเล่าเรื่องจะประสบความสำเร็จมาก น้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๓ ประการ คือ ผู้เล่า ผู้รับฟัง และบรรยากาศขณะเล่า

6 การเล่าเรื่อง (Story Telling) สมาชิกกลุ่ม ควรประกอบด้วยคนที่มีความแตกต่าง กัน / หลากหลาย เช่น ต่างหน่วยงาน ต่างสาขาวิชาชีพ ต่างตำแหน่ง ฯลฯ สมาชิกกลุ่ม ควรประกอบด้วยคนที่มีความแตกต่าง กัน / หลากหลาย เช่น ต่างหน่วยงาน ต่างสาขาวิชาชีพ ต่างตำแหน่ง ฯลฯ กำหนดให้สมาชิกกลุ่มไม่เกินกลุ่มละ 10 คน... เพื่อให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็นกันเอง สร้างความรู้สึกเป็นอิสระได้ง่าย / เอื้อ ต่อการเล่าเรื่องอย่างพลัง กำหนดให้สมาชิกกลุ่มไม่เกินกลุ่มละ 10 คน... เพื่อให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็นกันเอง สร้างความรู้สึกเป็นอิสระได้ง่าย / เอื้อ ต่อการเล่าเรื่องอย่างพลัง กำหนด “ หัวปลา ” ให้ชัด ซึ่งหมายถึง เป้าหมายของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7 เทคนิค / วิธีเรื่องเล่าที่ดี ไม่ตีความระหว่างเล่า เล่าเฉพาะ เหตุการณ์และผลที่เกิดขึ้น บรรยากาศ ตัวละคร ความคิดของผู้ เล่าในขณะเกิดเหตุการณ์ เล่าให้เห็นคน เล่าเหตุผลในขณะนั้น ว่าทำไมผู้เล่าจึงตัดสินใจทำเช่นนั้น เล่าสั้นๆ หนึ่งเรื่องมีประเด็นเดียว สมาชิกอีกคนหนึ่งอาจขอเล่าเรื่องใน ประเด็นเดียวกัน แต่สะท้อนความรู้ / วิธีการคนละแบบ

8 Nonaka & Takeuchi Socialization Externalization Internationalization Combination กระบวนการแปลงความรู้ Explicit Knowledge Tacit Knowledge Explicit Tacit Link ing Expl icit K. Dialogue Learning by Doing Field Buil ding

9 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Sharing (KS) Knowledge Vision (KV) Knowledge Assets (KA) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” ส่วนกลางลำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google