งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอัน เนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอัน เนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอัน เนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 10

4 1. ขอให้โครงการชลประทานจังหวัด ประสานกับโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวให้ เป็นปัจจุบัน และจัดส่งให้ส่วนปฏิบัติการ ภายใน วันที่ 10 ก. ค. 56 เพื่อจะได้เข้าไปปรับปรุง ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของกลุ่มแผนงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. ปีงบประมาณ 2557 กรมฯ ได้ตั้ง งบประมาณซ่อมแซมงานชลประทานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ( ผลผลิตที่ 3 : การ สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ) วงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท ขอให้โครงการที่ดูแลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเร่งสำรวจ และจัดทำแผนงานดังกล่าว ส่งให้ส่วน ปฏิบัติการภายในวันที่ 24 ก. ค. 56 ทั้งนี้ โครงการฯจะต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็น ปัจจุบันเนื่องจากจะมีผลต่อการจัดสรรยอด งบประมาณดังกล่าว 1. ขอให้โครงการชลประทานจังหวัด ประสานกับโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวให้ เป็นปัจจุบัน และจัดส่งให้ส่วนปฏิบัติการ ภายใน วันที่ 10 ก. ค. 56 เพื่อจะได้เข้าไปปรับปรุง ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของกลุ่มแผนงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. ปีงบประมาณ 2557 กรมฯ ได้ตั้ง งบประมาณซ่อมแซมงานชลประทานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ( ผลผลิตที่ 3 : การ สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ) วงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท ขอให้โครงการที่ดูแลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเร่งสำรวจ และจัดทำแผนงานดังกล่าว ส่งให้ส่วน ปฏิบัติการภายในวันที่ 24 ก. ค. 56 ทั้งนี้ โครงการฯจะต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็น ปัจจุบันเนื่องจากจะมีผลต่อการจัดสรรยอด งบประมาณดังกล่าว

5 โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนใน ปีงบประมาณ 2557 ( จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าของสำนักงาน กปร. เมื่อ 25 มิ. ย.56) โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนใน ปีงบประมาณ 2557 ( จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าของสำนักงาน กปร. เมื่อ 25 มิ. ย.56)

6

7 ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 2 รายการ ชป. สระบุรี จำนวน 1 รายการ คบ. มหาราช จำนวน 1 รายการ ชป. สระบุรี จำนวน 1 รายการ คบ. มหาราช จำนวน 1 รายการ

8

9

10 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สนับสนุนพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรี

11

12 อาคารบังคับน้ำบ้านต้นโพธิ์ พร้อมขุดลอก

13

14 ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ จำนวน 4 รายการ ชป. เพชรบูรณ์ จำนวน 3 รายการ คบ. เขื่อนป่าสักฯ จำนวน 1 รายการ ชป. เพชรบูรณ์ จำนวน 3 รายการ คบ. เขื่อนป่าสักฯ จำนวน 1 รายการ

15 ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัด พฤติกรรมเขื่อน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

16 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรม เขื่อน เขื่อนคลองเฉลียงลับ

17

18 ปรับปรุงทำนบดินและ Spillway เขื่อนธนิตคำเที่ยง

19

20 ปรับปรุงทำนบดินและ Spillway เขื่อนห้วยลึก

21

22 ผลความก้าวหน้าแก้มลิงโคก สำโรง

23

24 แผนงาน / งบประมาณปี 2557 และการเตรียมความพร้อม และการเตรียมความพร้อม ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน และ ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ

25

26 วาระที่ 4.4 แผนงานชลประทานเพื่อเสนอ พิจารณาในการประชุม ครม. สัญจร เดือนกรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนงานชลประทานเพื่อเสนอ พิจารณาในการประชุม ครม. สัญจร เดือนกรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27

28 จบการ นำเสนอ

29 สำนักงานก่อสร้าง 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง

30

31

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอัน เนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google