งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วงจรผสม วงจรผสมคือ การนำโหลดมาต่ออนุกรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วงจรผสม วงจรผสมคือ การนำโหลดมาต่ออนุกรมและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วงจรผสม วงจรผสมคือ การนำโหลดมาต่ออนุกรมและ ขนานร่วมกันภายในวงจร เดียวกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทาน แทนโหลดทั่ว ๆ ไป ) รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบผสม

2 วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ วงจรไฟฟ้าแบบผสมได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณค่าความต้านทานรวมที่ต่อ แบบผสมได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนวัดค่าแรงดัน กระแส และค่า ความต้านทานของ วงจรได้ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

3 การคำนวณหาค่าความต้านทาน รวมในวงจรผสม การคำนวณค่าความต้านทานจะใช้วิธีพิจารณา วงจร ในกรณีที่ต่อแบบ อนุกรมจะนำค่าความต้านทานมาบวกกัน ในกรณีที่ วงจรต่อแบบขนาน จะ ใช้สูตรขนานในการคิดคำนวณ จากรูปที่ 1. สามารถที่จะคำนวณค่า ความต้านทานได้ดังนี้ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

4 ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

5 ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

6 ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

7 การวัดค่าแรงดันตกคร่อมใน วงจรผสม 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดันไฟตรง (DCV) ให้มากกว่า แหล่งจ่าย (E) 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับ ด้านไฟบวกของตัว ต้านทานที่จะวัด 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับ ด้านไฟลบของตัว ต้านทานที่จะวัด 4. อ่านค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน

8 สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจร ผสม 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดกระแส (mA) ให้มีค่า สูงไว้ก่อน 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรม เข้ากับด้านไฟบวกของ แหล่งจ่ายไฟ 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรม เข้ากับด้านไฟลบของ แหล่งจ่ายไฟ 4. อ่านค่ากระแสที่ไหลผ่านในวงจร

9 แบบฝึกหัด ท้ายบท 1. วงจรผสมคืออะไรจงอธิบาย 2. จงอธิบายการวัดค่าแรงดันตกคร่อมใน วงจรผสม 3. จงอธิบายการวัดค่ากระแสในวงจรผสม 4. การต่อวงจรแบบผสมมีข้อดีอย่างไรจง อธิบาย 5. การต่อวงจรแบบผสมค่าความต้านทาน รวมหาค่าได้อย่างไร ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยส่งทางอีเมล samranlertkonsarn@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วงจรผสม วงจรผสมคือ การนำโหลดมาต่ออนุกรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google