งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วงจรผสม วงจรผสมคือ การนำโหลดมาต่ออนุกรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วงจรผสม วงจรผสมคือ การนำโหลดมาต่ออนุกรมและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วงจรผสม วงจรผสมคือ การนำโหลดมาต่ออนุกรมและ ขนานร่วมกันภายในวงจร เดียวกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทาน แทนโหลดทั่ว ๆ ไป ) รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบผสม

2 วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ วงจรไฟฟ้าแบบผสมได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณค่าความต้านทานรวมที่ต่อ แบบผสมได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนวัดค่าแรงดัน กระแส และค่า ความต้านทานของ วงจรได้ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

3 การคำนวณหาค่าความต้านทาน รวมในวงจรผสม การคำนวณค่าความต้านทานจะใช้วิธีพิจารณา วงจร ในกรณีที่ต่อแบบ อนุกรมจะนำค่าความต้านทานมาบวกกัน ในกรณีที่ วงจรต่อแบบขนาน จะ ใช้สูตรขนานในการคิดคำนวณ จากรูปที่ 1. สามารถที่จะคำนวณค่า ความต้านทานได้ดังนี้ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

4 ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

5 ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

6 ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

7 การวัดค่าแรงดันตกคร่อมใน วงจรผสม 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดันไฟตรง (DCV) ให้มากกว่า แหล่งจ่าย (E) 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับ ด้านไฟบวกของตัว ต้านทานที่จะวัด 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับ ด้านไฟลบของตัว ต้านทานที่จะวัด 4. อ่านค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน

8 สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจร ผสม 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดกระแส (mA) ให้มีค่า สูงไว้ก่อน 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรม เข้ากับด้านไฟบวกของ แหล่งจ่ายไฟ 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรม เข้ากับด้านไฟลบของ แหล่งจ่ายไฟ 4. อ่านค่ากระแสที่ไหลผ่านในวงจร

9 แบบฝึกหัด ท้ายบท 1. วงจรผสมคืออะไรจงอธิบาย 2. จงอธิบายการวัดค่าแรงดันตกคร่อมใน วงจรผสม 3. จงอธิบายการวัดค่ากระแสในวงจรผสม 4. การต่อวงจรแบบผสมมีข้อดีอย่างไรจง อธิบาย 5. การต่อวงจรแบบผสมค่าความต้านทาน รวมหาค่าได้อย่างไร ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยส่งทางอีเมล


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วงจรผสม วงจรผสมคือ การนำโหลดมาต่ออนุกรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google