งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงบประมาณ 1 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ คณะกรรมการเฉพาะกิจสนับสนุนการ ปรับเปลี่ยน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงบประมาณ 1 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ คณะกรรมการเฉพาะกิจสนับสนุนการ ปรับเปลี่ยน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงบประมาณ 1 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ คณะกรรมการเฉพาะกิจสนับสนุนการ ปรับเปลี่ยน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS สำนักงบประมาณ 8 กันยายน 2548

2 สำนักงบประมาณ 2 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ 1. การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอน / เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระบบ GFMIS คงรูปแบบใบอนุมัติไว้อีก 1 ปี จะเปลี่ยนเฉพาะ ระบบ GFMIS คงรูปแบบใบอนุมัติไว้อีก 1 ปี จะเปลี่ยนเฉพาะ จาก แผนงาน - งาน / โครงการ แผนงาน - รายการ งบกลาง แผนงาน - รายการ กองทุน เป็น แผนงบประมาณ - ผลผลิต / โครงการ แผนงบประมาณ - รายการงบกลาง แผนงบประมาณ - รายการกองทุน

3 สำนักงบประมาณ 3 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ 2. Flow ระบบแผน / ผลการปฏิบัติงาน แผน / ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ระบบ BIS-Ev ประมวลแผนเริ่มต้น ระบบ BIS-Ev ประมวลแผนเริ่มต้น สงป. ส่งฐานข้อมูลแผนเริ่มต้น BIS-Ev ให้ ระบบ GFMIS สงป. ส่งฐานข้อมูลแผนเริ่มต้น BIS-Ev ให้ ระบบ GFMIS ระบบ GFMIS ประมวลการปรับแผนระหว่างปี ระบบ GFMIS ประมวลการปรับแผนระหว่างปี ระบบ GFMIS ประมวลการรายงานผล ระบบ GFMIS ประมวลการรายงานผล

4 สำนักงบประมาณ 4 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ 3. การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ. ศ. 2549 เริ่ม ปีงบประมาณ 10 ก. ย. สงป. บันทึก / ตรวจสอบฐานข้อมูล BIS- คาดแดง 10 ก. ย. สงป. บันทึก / ตรวจสอบฐานข้อมูล BIS- คาดแดง 12 ก. ย. สงป. ส่งฐานข้อมูล BIS- คาดแดง ให้ ระบบ GFMIS 12 ก. ย. สงป. ส่งฐานข้อมูล BIS- คาดแดง ให้ ระบบ GFMIS 19 ก. ย. ระบบ GFMIS เตรียมร่างจัดสรรเพื่อ การแก้ไข 19 ก. ย. ระบบ GFMIS เตรียมร่างจัดสรรเพื่อ การแก้ไข 26 ก. ย. สงป. แก้ไขร่างจัดสรร พร้อมรอการ อนุมัติ 26 ก. ย. สงป. แก้ไขร่างจัดสรร พร้อมรอการ อนุมัติ

5 สำนักงบประมาณ 5 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ 4. การประมวลแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ( แผนเริ่มต้น ) 15 ก. ย. ส่วนราชการจัดส่งแบบฟอร์มที่ ครบถ้วนส่ง สงป. 15 ก. ย. ส่วนราชการจัดส่งแบบฟอร์มที่ ครบถ้วนส่ง สงป. 22 ก. ย. สงป. พิจารณาเห็นชอบ 22 ก. ย. สงป. พิจารณาเห็นชอบ 24 ก. ย. สงป. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ BIS-Ev 24 ก. ย. สงป. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ BIS-Ev 26 ก. ย. สงป. จัดส่งฐานข้อมูล BIS-Ev ให้ ระบบ GFMIS 26 ก. ย. สงป. จัดส่งฐานข้อมูล BIS-Ev ให้ ระบบ GFMIS

6 สำนักงบประมาณ 6 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ 5. ในระหว่างปีงบประมาณ ใช้ระบบ GFMIS ขอ / อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ขอ / อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ขอ / อนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ / อนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ / เห็นชอบ การปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน ขอ / เห็นชอบ การปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน บริหารใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน บริหารใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ติดตามการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการ ใช้จ่ายเงิน ติดตามการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการ ใช้จ่ายเงิน

7 สำนักงบประมาณ 7 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายฯ โครงการ พระราชดำริฯ ปรับกลยุทธ์ฯ 1. สงป. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย แผนเริ่มต้น 2. ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้ จ่าย ทุกครั้ง 3. สงป. อนุมัติจัดสรรงบประมาณด้วยระบบ GFMIS 4. สงป. บันทึกแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้ จ่าย ด้วยระบบ GFMIS 5. ส่วนราชการบริหารใช้จ่ายงบประมาณ รายงาน ผล ด้วยระบบ GFMIS

8 สำนักงบประมาณ 8 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ งบกลาง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม จังหวัด / จังหวัดฯ 1. สงป. ประสานจังหวัด จัดทำ / บันทึก แผนการ ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย แผนเริ่มต้น 30,000 ล้านบาท เข้าระบบ BIS-Ev 2. สงป. จัดส่งฐานข้อมูลแผนแรก BIS-Ev ให้ ระบบ GFMIS 3. สงป. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ( ตามแผน เริ่มต้น ) ด้วยระบบ GFMIS 4. จังหวัด บริหารใช้จ่ายงบประมาณ ปรับแผน และรายงานผล ด้วยระบบ GFMIS

9 สำนักงบประมาณ 9 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ ระบบ BIS-Ev ระบบ BIS-Ev ใช้เฉพาะการประมวลแผนเริ่มต้นเท่านั้น ใช้เฉพาะการประมวลแผนเริ่มต้นเท่านั้น บังคับใช้ฐานข้อมูลจากระบบ BIS- คาดแดง ( ยกเว้น งบกลาง ) บังคับใช้ฐานข้อมูลจากระบบ BIS- คาดแดง ( ยกเว้น งบกลาง ) บันทึกกระจายเป็นรายเดือน รายไตรมาส จาก แบบฟอร์ม สงป. บันทึกกระจายเป็นรายเดือน รายไตรมาส จาก แบบฟอร์ม สงป. สั่งพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม สงป. สั่งพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม สงป.

10 สำนักงบประมาณ 10 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ ระบบ BIS-Ev ระบบ BIS-Ev Web Based (Intranet) ใช้ภายในสำนัก งบประมาณ Web Based (Intranet) ใช้ภายในสำนัก งบประมาณ Web Based (Internet) เฉพาะบางกรณี โดยมีข้อจำกัด Web Based (Internet) เฉพาะบางกรณี โดยมีข้อจำกัด ติดตั้ง Software ติดตั้ง Software ช้า ช้า รักษาความลับ รักษาความลับ ฝึกอบรมวิธีใช้ที่สำนักงบประมาณ ฝึกอบรมวิธีใช้ที่สำนักงบประมาณ มีผู้ประสานงานที่สำนักจัดทำงบประมาณ มีผู้ประสานงานที่สำนักจัดทำงบประมาณ

11 สำนักงบประมาณ 11 ขอบพระคุณอย่างสูง กรุณาช่วยกันประสานงานกัน สำนักงบประมาณ / ส่วนราชการ / พื้นที่ เป็นทีมเดียวกัน เพื่อเป้าหมาย e -Budgeting ในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt สำนักงบประมาณ 1 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ของ สำนักงบประมาณ คณะกรรมการเฉพาะกิจสนับสนุนการ ปรับเปลี่ยน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google