งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.เด็กหญิง พีรยา ฉิมพาลี เลที่ 21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.เด็กหญิง พีรยา ฉิมพาลี เลที่ 21"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.เด็กหญิง พีรยา ฉิมพาลี เลที่ 21
ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี เรียบเรียงโดย 1.à´ç¡Ë­Ô§ ÊعÔÊÒ ¨ÔµÃÁÑè¹ เลขที่ 13 2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จันทร์ฉาย เลขที่ 16 3.เด็กหญิง พีรยา ฉิมพาลี เลที่ 21 4.เด็กหญิง เปรมศิณี แร่มี เลขที่ 14 5.à´ç¡Ë­Ô§ ÍÁÔตµÒ ÊÒÁ§ÒÁ¾ÃÁ àÅ¢·Õè 18 6.à´ç¡Ë­Ô§ ÈÈԸà ¤Ó¡Í§á¡éÇ เลขที่ 12 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1

2 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์ โลกที่เคยกว้างใหญ่และดูเหมือนห่างไกล กลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดน เพราะมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านทางสื่อหลายชนิด สื่อชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน คือ คอมพิวเตอร์ ผลกระทบที่เกิดจากจากสื่อชนิดนี้ มีบทบาทสำคัญต่อการใช้ภาษาในปัจจุบัน ที่เราเรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราน่าจะเรียนรู้ไว้บ้าง เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ จะได้ไม่ยุ่งยากและไม่มีปัญหามาก ถ้าเราเข้าใจภาษาเหล่านั้น ความเป็นมา

3 2.แล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้า
1.พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ 2.หนังสือเรียน “ ภาษาพาที ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3.คู่มือโปรแกรม Power Point 2003 4.คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Windows + Office XP 5.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ เชิญชมหน้าต่อไปคะ

4 คำศัพท์คอมพิวเตอร์น่ารู้
1.Printer พริ้นเตอร์ การพิมพ์ 2.Font ฟอนต์ แบบอักษร 3.Monitor มอนิเตอร์ จอภาพ 4.Keyboard คีย์บอร์ด แป้นพิมพ์ 5.Mouse เม้าส์ อุปกรณ์ใช้ป้อนคำสั่ง 6.Cursor เคอร์เซอร์ ลูกศรที่ปรากฏบนจอภาพ

5 7. Click คลิก การกดปุ่มบนเม้าส์
8. Icon ไอคอน สัญรูป 9. Password พาสเวิร์ด รหัสผ่าน 10.Username ยูสเซอร์เนม ชื่อผู้ใช้ 11.Save เซฟ บันทึก 12.Link ลิงค์ การเชื่อมโยง ฯ ลฯ

6 4.เรานำคำศัพท์มาทำอะไรดีเอ่ย
1 . บัตรภาพ 2 . พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ 3 . เกมจับคู่ 4 . จัดทำป้ายนิเทศ

7 สรุปวามคิดเห็นของกลุ่ม
สรุป จัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์น่ารู้ ( e-book )

8 ประโยชน์ที่ได้รับ 1 . การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2 . การนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ 3 . การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 4 . การสร้างสรรค์งานต่าง ๆ

9 6.อ้างอิง 1 . กรภัทร์ สุทธิดารา . คู่มือใช้งานฉบับ Windows + Office XP . นนทบุรี : ไอดีซี ฯ , 2 . คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สำนักงาน. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2548 . 3 . จีราวุธ วารินทร์ . Power Point เพื่อการนำเสนอระดับมืออาชีพ . นนทบุรี : ไอดีซี ฯ , 2547 . 4 . ยืน ภู่วรวรรณ . พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2545 5 . ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ . กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 6 . 7 .


ดาวน์โหลด ppt 3.เด็กหญิง พีรยา ฉิมพาลี เลที่ 21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google