งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถี ชีวิตประจำวันของมนุษย์ โลกที่เคยกว้างใหญ่ และดูเหมือนห่างไกล กลายเป็นโลกที่ไร้ พรมแดน เพราะมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถี ชีวิตประจำวันของมนุษย์ โลกที่เคยกว้างใหญ่ และดูเหมือนห่างไกล กลายเป็นโลกที่ไร้ พรมแดน เพราะมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถี ชีวิตประจำวันของมนุษย์ โลกที่เคยกว้างใหญ่ และดูเหมือนห่างไกล กลายเป็นโลกที่ไร้ พรมแดน เพราะมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกัน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านทางสื่อหลาย ชนิด สื่อชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง กว้างขวางในชีวิตประจำวัน คือ คอมพิวเตอร์ ผลกระทบที่เกิดจากจากสื่อชนิดนี้ มีบทบาท สำคัญต่อการใช้ภาษาในปัจจุบัน ที่เราเรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ จึง เป็นสิ่งจำเป็นที่เราน่าจะเรียนรู้ไว้บ้าง เพื่อ ประโยชน์ของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ จะได้ไม่ ยุ่งยากและไม่มีปัญหามาก ถ้าเราเข้าใจภาษา เหล่านั้น

3 1. พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ 2. หนังสือเรียน “ ภาษาพาที ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. คู่มือโปรแกรม Power Point 2003 4. คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Windows + Office XP 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ เชิญชม หน้าต่อไป คะ

4 1.Printer พริ้นเตอร์ การพิมพ์ 2.Font ฟอนต์ แบบอักษร 3.Monitor มอนิเตอร์ จอภาพ 4.Keyboard คีย์บอร์ด แป้นพิมพ์ 5.Mouse เม้าส์ อุปกรณ์ใช้ป้อนคำสั่ง 6.Cursor เคอร์เซอร์ ลูกศรที่ปรากฏบนจอภาพ

5 7. Click คลิก การกดปุ่มบนเม้าส์ 8. Icon ไอคอน สัญรูป 9. Password พาสเวิร์ด รหัสผ่าน 10.Username ยูสเซอร์เนม ชื่อผู้ใช้ 11.Save เซฟ บันทึก 12.Link ลิงค์ การเชื่อมโยง ฯ ลฯ

6 1. บัตรภาพ 2. พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ 3. เกมจับคู่ 4. จัดทำป้ายนิเทศ

7 สรุป จัดทำพจนานุกรมศัพท์ คอมพิวเตอร์น่ารู้ ( e-book )

8 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ 2. การนำไปใช้ในการ ติดต่อสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ 3. การศึกษาค้นคว้าหา ความรู้ 4. การสร้างสรรค์งานต่าง ๆ

9 1. กรภัทร์ สุทธิดารา. คู่มือใช้งานฉบับ Windows + Office XP. นนทบุรี : ไอดีซี ฯ, 2545. 2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548. 3. จีราวุธ วารินทร์. Power Point 2003 เพื่อการ นำเสนอระดับมืออาชีพ. นนทบุรี : ไอดีซี ฯ, 2547. 4. ยืน ภู่วรวรรณ. พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เนต. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545 5. ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. 6. http://www.bjcom.th.gs/web- b/jcom/04_bot-2_01.htmhttp://www.bjcom.th.gs/web- b/jcom/04_bot-2_01.htm 7. http://www.sarapadchang.com/krooboo/BooTest_2 /Page_1.htm http://www.sarapadchang.com/krooboo/BooTest_2 /Page_1.htm


ดาวน์โหลด ppt ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถี ชีวิตประจำวันของมนุษย์ โลกที่เคยกว้างใหญ่ และดูเหมือนห่างไกล กลายเป็นโลกที่ไร้ พรมแดน เพราะมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google