งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโปรแกรมPLC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโปรแกรมPLC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโปรแกรมPLC

2 Statement list STL LADDER LAD Control system flow CSF ON Q 32.1
O I 32.0 S Q 32.0 A Q 32.0 L KT 100.0 SD T 1 A T 1 = Q 32.1 Statement list STL LADDER LAD Control system flow CSF

3 - ออร์แกนไนเซชันบล็อก (OB) เชื่อมต่อระบบควบคุมPLC กับโปรแกรมที่ควบคุมการทำงาน
- โปรแกรมบล็อก (PB) บรรจุโปรแกรมที่เขียนขึ้นเรียกใช้ ด้วยคำสั่ง IUหรือ IC จากOB1 - ฟังก์ชันบล็อก (FB) บล็อกพิเศษสำหรับโปรแกรมที่เรียกใช้บ่อย - ดาต้าบล็อก (DB) เก็บข้อมูลสำหรับโปรแกรมควบคุม เช่น ค่าคงที่ในการนับ เป็นต้น - ซีเควนซ์บล็อก (SB) หรือ เอสบี เป็นบล็อกพิเศษ มีลักษณะ คล้าย ๆ กับ พีบี

4

5

6

7

8

9 รูปแบบของการเขียนแผนผังแลดเดอร์
- โหลดความต้านทานหรือคอยล์ วางด้านขวา - หน้าสัมผัส วางไว้ด้านซ้าย - อุปกรณ์ต่อขนานกับอุปกรณ์อื่น เรียกว่ากิ่ง - สัญลักษณ์ในแผนภาพจะถูกแสดงไว้ในสถานะปกติ และจะ เปลี่ยนสถานะเมื่อตัวอุปกรณ์เกิดการทำงาน (energized) - อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่หยุดการทำงาน (STOP) จะต่ออนุกรม - อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เริ่มการทำงาน (START) จะถูกต่อแบบขนาน

10 ข้อแนะนำในการเขียนแผนผังแลดเดอร์
- กำหนดกระบวนการที่ต้องการจะควบคุม - ร่างแบบกระบวนการทำงานคร่าว ๆ โดยอุปกรณ์ทั้งหมด ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนภาพนั้น - เขียนรายละเอียดของลำดับการทำงานแต่ละขั้นตอน ให้มากที่สุด อาจเขียนในรูปของประโยคคำพูด หรือเขียนลงในตาราง - ทำการเขียนแผนผังแลดเดอร์จาก ลำดับการทำงานที่ได้นั้น

11 การกำหนดสัญลักษณ์พื้นฐานในแผนผังแลดเดอร์
แทนหน้าสัมผัสปกติเปิด (N.O) แทนหน้าสัมผัสปกติปิด (N.C) แทนเอาท์พุทปกติไม่ทำงาน

12 วงจรปิด-เปิด สำหรับการควบคุมสวิตช์แม่เหล็ก
START STOP

13 จงออกแบบวงจรควบคุมการหมุนกลับทิศทางของมอเตอร์

14 คำแนะนำ 1 การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์สามารถทำได้โดย การสลับสายเมนคู่ใดคู่หนึ่งที่ต่อเข้ากับมอเตอร์ ส่วนอีกคู่หนึ่งต่อไว้คงเดิม - ถ้า K1 ต่อมอเตอร์จะหมุนขวา ถ้า K2 ต่อมอเตอร์จะหมุนซ้าย และควรนำ K1 และ K2 มา INTERLOCK กัน เพราะถ้าทำงาน พร้อมกันแล้ว จะเกิดการลัดวงจรระหว่าง L1 กับ L3

15 ขั้นตอนการทำงาน 1. การควบคุมให้มอเตอร์หมุนขวาหรือซ้ายเลือกได้ที่ สวิตช์ S2 และ สวิตช์ S3 ตามลำดับ 2. การหมุนกลับทิศทางทันทีเป็นไปไม้ได้เพราะมี interlock มอเตอร์จะต้องหยุดก่อนโดย กดปุ่มหยุด (S1) แล้วจึงกดสวิตช์ให้หมุนอีกทางหนึ่ง

16 จงออกแบบระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ (PUMP CONTROL)

17 คำแนะนำ ถ้าระดับน้ำในบ่อเก็บน้ำลดลงต่ำกว่าตำแหน่งของสวิตช์ลูกลอย LS3 สวิตช์ลูกลอย LS3 จะมีสภาวะ “0” หรือ OFF (เป็นแบบ NO) เครื่องสูบน้ำจะหยุดทำงานทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเสียหาย


ดาวน์โหลด ppt การโปรแกรมPLC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google