งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงหาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงหาคม ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงหาคม ๒๕๕๗

2 กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ การลงกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ ต้องติดต่อ อ. ที่ปรึกษาโครงงาน ให้ ยินดีรับเป็นที่ปรึกษาให้ก่อน ต้องมีการส่งรายงานตามกำหนดเวลาที่ ภาควิชาฯ กำหนด เลือกหัวข้อ และ อ. ที่ปรึกษาให้เหมาะสม หัวข้อ EE493 ควรต่อเนื่องกับ EE490 ( เปลี่ยนได้แต่ไม่ควรเปลี่ยน ) การขอติด P ของกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ สามารถทำได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา ( ไม่นับ รวมภาคฤดูร้อน )

3 กำหนดการกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ ( ๑ ) นักศึกษาทุกคนกรอกประวัติของตนเองบน เว็บไซต์ของภาควิชาฯ www.ee.eng.cmu.ac.th นักศึกษาทุกคนแจ้งหัวข้อโครงงาน และชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ( วศ. ฟ. ๔๙๐ / ๑ ) ส่งกับ อ. กสิณ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒. ๓๐ น. ที่ห้องธุรการ ภาควิชา นักศึกษาทุกคนส่งรายงานการศึกษา ( ทุก สัปดาห์, วศ. ฟ. ๔๙๐ / ๒ ) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

4 กำหนดการกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ ( ๒ ) นักศึกษาทุกคน ( ทุกหัวข้อ ) ส่งรายงาน ความก้าวหน้าพร้อมกับส่งแบบ วศ. ฟ. ๔๙๐ / ๓ วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักศึกษามารับทราบผลการประเมินผลและ ข้อแนะนำ วันตุลาคมที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักศึกษาทุกคน ( ทุกหัวข้อ ) ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์จำนวน ๑ ชุดพร้อมกับส่งแบบ วศ. ฟ. ๔๙๐ / ๔ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุล รศ. ดร. เอกชัย แสง อินทร์ ความสนใจ Electronic Circuit Testing, Electronic Circuits and Systems, Microprocessor Application จำนวนนักศึกษา ๔ จำนวนที่รับเพิ่ม -

6 ชื่อ – นามสกุล รศ. ดร. สุทธิชัย เปรมฤดี ปรีชาชาญ ความสนใจ Photovoltaic System, Electric Power Engineering, Power Electronics, รถไฟฟ้า จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุล รศ. ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน ความสนใจ Pattern Recognition, Digital Image Processing, Neural Networks, Fuzzy Logic, Digital Signal Processing, Random Processes จำนวนนักศึกษา๔ จำนวนที่รับเพิ่ม -

8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลรศ. ดร. เสริมศักดิ์เอื้อ ตรงจิตต์ ความสนใจ การคำนวณวงจร อิเล็กทรอนิกส์ การประมาณค่าสถานะใน ระบบไฟฟ้า กำลัง - Application of factored solution of nonlinear equations technique to DC circuit analysis จำนวนนักศึกษา๑ จำนวนที่รับเพิ่ม ๓

9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลผศ. ดร. สมบูรณ์ นุช ประยูร ความสนใจ Power Systems Operation and Economics, Power System Planning จำนวนนักศึกษา ๔ จำนวนที่รับเพิ่ม -

10 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลผศ. ธราดล โกมลมิศร์ ความสนใจ Communication Systems, Microcontroller Systems จำนวนนักศึกษา ๒ จำนวนที่รับเพิ่ม -

11 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุล ผศ. กัมปนาท รต เวสสนันท์ ความสนใจ การตรวจวัดพลังงาน ไฟฟ้าใน มช. การเพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร์ จำนวนนักศึกษา ๔ ( อาจจะ ) จำนวนที่รับเพิ่ม -

12 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลผศ. ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ ความสนใจ Power System Analysis, Power System Protection, Power Quality จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔

13 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลผศ. พันธุ์ธาดา นรากร ความสนใจ Fiber Optic Communication and Sensor Application, Control System Small Signal Modeling จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔

14 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลอ. จิรศักดิ์ วิลาสเดชา นนท์ ความสนใจ Signal Processing, Control System Microcontroller Application จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔ ( รับภายในห้อง วิจัย ESRL ก่อน )

15 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลอ. อดิศักดิ์ ใจศิลป์ ความสนใจ High Speed Network Performance Analysis, Embedded System จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔

16 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลอ. ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์ ความสนใจ Microcontroller Application, Embedded Systems จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔

17 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลอ. พีรพนธ์ อนุสารสุนทร ความสนใจ Coding Theory and System Microcontroller Application จำนวนนักศึกษา ๖ จำนวนที่รับเพิ่ม -

18 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลอ. ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์ ความสนใจ Power Systems, Electrical Design จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔

19 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลอ. ดร. พีรพล จิราพงศ์ ความสนใจ High Voltage Equipment, Transient Overvoltages Analysis, Electrostatic Discharge จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔

20 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลผศ. ดร. นิภาภณธ์ ศิริพล ความสนใจ Analogue and Microwave Circuit Design จำนวนนักศึกษา ๖ จำนวนที่รับเพิ่ม -

21 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลผศ. ดร. บุญศรี แก้วคำ อ้าย ความสนใจ Systems and Control จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔

22 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลผศ. ดร. อุกฤษฎ์ มั่นคง ความสนใจ Visible Light Communication, Semiconductor Optical Amplifier, Optical Fiber Coupler, Fiber Polishing Machine. จำนวนนักศึกษา ๔ จำนวนที่รับเพิ่ม ๑ ( อาจจะ )

23 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลอ. ดร. คณิตพงศ์ เพ็งวัน ความสนใจ Electronic Systems and Design, Embedded System จำนวนนักศึกษา ๑ จำนวนที่รับเพิ่ม ๒

24 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลผศ. ดร. เกษมศักดิ์ อุทัย ชนะ ความสนใจ 1) เซ็นเซอร์วัดระดับ พลังงานแบตเตอรี่ ตะกั่วกรดขณะใช้งาน 2) การควบคุมการเคลื่อนที่ ของแขน หุ่นยนต์ TR5 3) การพัฒนาหุ่นยนต์รูบิค จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔

25 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ – นามสกุลผศ. ดร. ยุทธนา ขำ สุวรรณ์ ความสนใจ Power Electronic, Electric drive applications, Power converters for electric machines including multi- levels จำนวนนักศึกษา - จำนวนที่รับเพิ่ม ๔

26 คำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงหาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google