งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด ทพ. นิติโชติ นิลกำแหง 21 กย.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด ทพ. นิติโชติ นิลกำแหง 21 กย.2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด ทพ. นิติโชติ นิลกำแหง 21 กย.2555

2 การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันต สาธารณสุข ระดับจังหวัด กรอบแนวคิด สรุปปัญหาอุปสรรคการพัฒนา แนวทางการขับเคลื่อนต่อยอด

3 การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด Conceptual Framework ข้อมูล ทันต สาธารณสุ ข ข้อมูลสาธารณสุข Data IT request

4

5 ข้อมูลสาธารณสุข

6 ข้อมูลหลัก สาธารณสุข จังหวัด

7 การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด Conceptual Framework ทันต ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานะ / พฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูล ทรัพยากร สาธารณสุ ข ข้อมูลกิจกรรม ด้านสาธารณสุข บริบท เครื่อง มือ ผลงาน กลุ่มเป้าห มาย

8 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานะ / พฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูล ทรัพยากร สาธารณ สุข ข้อมูลกิจกรรม ด้านสาธารณสุข Formated Data คู่มือ แนวทาง มาตรฐาน ข่าวสารสุขภาพ สื่อ media วิชาการ /km UnFormated Data 21 Files DataCenter

9 การพัฒนาระบบข้อมูลทันตสาธารณสุขใน จังหวัดนำร่อง มาตรฐานข้อมูล 4 ด้าน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานะ / พฤติกรรมทันตสุขภาพ ข้อมูล ทรัพยากร ทันต สาธารณสุ ข ข้อมูลกิจกรรม ด้านทันตสาธารณสุข บริการ รายบุคคล บริการที่ไม่ใช่ รายบุคคล ICD10TM

10 งานบริการ ทันตกรรม รายบุคคล ระบบข้อมูล 21 files ระบบข้อมูลสารสนเทศ สำรวจ สภาวะ ทันต สุขภาพ และ พฤติกรรม เสี่ยง ทันตบุคลากร ครุภัณฑ์ทันตก รรม งบประมาณ ข้อมูลพื้นฐาน งานบริการที่ไม่ ทำรายบุคคล ทันตบุคลากร ครุภัณฑ์ทันตก รรม งบประมาณ ข้อมูลพื้นฐาน งานบริการที่ไม่ ทำรายบุคคล ระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุขระดับ จังหวัด โปรแกรม ข้อมูล สภาวะทันต สุขภาพ

11 งานบริการ ทันตกรรม รายบุคคล ระบบข้อมูล 21 files ระบบข้อมูลสารสนเทศ สำรวจ สภาวะ ทันต สุขภาพ และ พฤติกรรม เสี่ยง ทันตบุคลากร ครุภัณฑ์ทันตก รรม งบประมาณ ข้อมูลพื้นฐาน งานบริการที่ไม่ ทำรายบุคคล ทันตบุคลากร ครุภัณฑ์ทันตก รรม งบประมาณ ข้อมูลพื้นฐาน งานบริการที่ไม่ ทำรายบุคคล ระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุขระดับ จังหวัด โปรแกรม ข้อมูล สภาวะทันต สุขภาพ จัดทำระบบ โปรแกรม ฐานข้อมูลบน Web ปรับ Code รักษา ICD9CM-> ICD10TM

12 ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสนับสนุนระบบข้อมูล

13

14 สรุปปัญหาจากการดำเนินงาน การจัดทำฐานข้อมูล 4 ด้าน การปรับรหัส ICD10TM เพื่อส่งออก 21 Files การปรับรหัส ICD10TM เพื่อส่งออก 21 Files การนำไปใช้

15 การจัดทำฐานข้อมูล 4 ด้าน การลง บันทึก ข้อมูล การถ่ายทอด ตัวโปรแกรม / network ความครบถ้วน การใช้ งาน Response ระบบข้อมูลนิเทศงาน ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

16 การลง บันทึก ข้อมูล การถ่ายทอด ตัวโปรแกรม / network ความครบถ้วน การจัดทำฐานข้อมูล 4 ด้าน

17 บุคลากร ครุภัณฑ์ งบประมา ณ

18 การปรับรหัส ICD10TM เพื่อส่งออก 21 Files การปรับรหัส ICD10TM เพื่อส่งออก 21 Files การประสานงานกับฝ่าย IT การอบรม User ลงข้อมุล การทดสอบส่งออก การทำ Custom Report

19 การเชื่อมโยง

20

21

22

23

24 การใช้งาน

25 ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการสรุปนิเทศงานกองทุนทัน ตกรรมปี 2555 จำนวนทันตบุคลากรในจังหวัด ๑. จำนวนทันตแพทย์ทั้งหมด.................................................................. คน จำแนกเป็นทพ. กสธ.............. คน ทพ. รัฐอื่น.......... คน ทพ. เอกชน.............. คน จำนวนทันตาภิบาลทั้งหมด...................................................................... คน จำแนกเป็นทันตาภิบาล รพ.............. คน ทันตาภิ บาล รพ. สต................... คน จำนวนนักวิชาการทำงานในงานทันตกรรม............................................... คน ๔. จำนวนผู้ช่วยทันตแพทย์.................................................................... คน ๕. จำนวนประชากรทั้งหมด........... คน ประชากรสิทธิ์ UC...................... คน ๖. ทันตแพทย์ต่อประชากร................ ทันตาภิบาลต่อ ประชากร........................

26

27

28

29 รายงานงวดกระทรวงด้านทรัพยากรสาธารณสุข

30 บุคลากร ครุภัณฑ์ งบประมา ณ การใช้ข้อมูล ระดับเขต ศูนย์ เขต ผู้ตรว จ สปส ช

31 IDENTDATA ระบบติดตามประเมินผลตาม KPI ทันตสาธารณสุขเขต 14 ระบบสารสนเทศ 4 ด้าน + สภาวะทันตสุขภาพเขต + จังหวัด + พื้นที่ ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน ระบบฐานข้อมูลทันตสุขภาพรายบุคคล 0-5 ปี สำหรับ TOHA ระบบรายงาน P4P เขต 14 จาก 21 Files ระบบติดตามประเมินผลตาม KPI ทันตสาธารณสุขเขต 14 ระบบสารสนเทศ 4 ด้าน + สภาวะทันตสุขภาพเขต + จังหวัด + พื้นที่ ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน ระบบฐานข้อมูลทันตสุขภาพรายบุคคล 0-5 ปี สำหรับ TOHA ระบบรายงาน P4P เขต 14 จาก 21 Files

32 แนวทางการขับเคลื่อนข้อมูลทันต สุขภาพระดับจังหวัด ShowShare Access Use Quality

33 Access Quality Usage 21 files ผู้จัดทำ ผู้บริหาร OHS SerVice Plan

34 ระบบรายงาน P4P เขต 14 จาก 21 Files รายงานผลงานทันตกรรมภาพรวมรายจังหวัด

35 TOHA

36

37 PUSH DATA

38 APPS Apps นิเทศงาน Apps ทันตบุคลากร Apps ครุภัณฑ์ Apps สภาวะทันตสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด ทพ. นิติโชติ นิลกำแหง 21 กย.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google