งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด
ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง 21 กย.2555

2 การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด
กรอบแนวคิด สรุปปัญหาอุปสรรคการพัฒนา แนวทางการขับเคลื่อนต่อยอด

3 การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด
Conceptual Framework Data IT request ข้อมูลสาธารณสุข ข้อมูลทันตสาธารณสุข

4

5 ข้อมูลสาธารณสุข

6 ข้อมูลหลักสาธารณสุขจังหวัด

7 การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด
Conceptual Framework ทันต ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานะ /พฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ข้อมูลกิจกรรม ด้านสาธารณสุข บริบท เครื่องมือ ผลงาน กลุ่มเป้าหมาย

8 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
21 Files DataCenter Formated Data UnFormated Data ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานะ /พฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ข้อมูลกิจกรรม ด้านสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐาน ข่าวสารสุขภาพ สื่อ media วิชาการ/km

9 การพัฒนาระบบข้อมูลทันตสาธารณสุขในจังหวัดนำร่อง
มาตรฐานข้อมูล 4 ด้าน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานะ /พฤติกรรมทันตสุขภาพ ข้อมูลทรัพยากรทันตสาธารณสุข ข้อมูลกิจกรรม ด้านทันตสาธารณสุข บริการรายบุคคล ICD10TM บริการที่ไม่ใช่รายบุคคล

10 ระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุขระดับจังหวัด
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูล 21 files โปรแกรม ข้อมูล สภาวะทันตสุขภาพ ทันตบุคลากร ครุภัณฑ์ทันตกรรม งบประมาณ ข้อมูลพื้นฐาน งานบริการที่ไม่ทำรายบุคคล งานบริการ ทันตกรรมรายบุคคล สำรวจสภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง

11 ระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุขระดับจังหวัด
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูล 21 files โปรแกรม ข้อมูล สภาวะทันตสุขภาพ ทันตบุคลากร ครุภัณฑ์ทันตกรรม งบประมาณ ข้อมูลพื้นฐาน งานบริการที่ไม่ทำรายบุคคล งานบริการ ทันตกรรมรายบุคคล สำรวจสภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง จัดทำระบบโปรแกรมฐานข้อมูลบน Web ปรับ Code รักษา ICD9CM-> ICD10TM

12 ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสนับสนุนระบบข้อมูล

13

14 สรุปปัญหาจากการดำเนินงาน
การจัดทำฐานข้อมูล 4 ด้าน การปรับรหัส ICD10TM เพื่อส่งออก 21 Files การนำไปใช้

15 การจัดทำฐานข้อมูล 4 ด้าน
การถ่ายทอด การลงบันทึกข้อมูล ตัวโปรแกรม / network ความครบถ้วน การใช้งาน Response ระบบข้อมูลนิเทศงาน ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

16 การจัดทำฐานข้อมูล 4 ด้าน
การถ่ายทอด การลงบันทึกข้อมูล ตัวโปรแกรม / network ความครบถ้วน

17 บุคลากร ครุภัณฑ์ งบประมาณ

18 การประสานงานกับฝ่าย IT
การปรับรหัส ICD10TM เพื่อส่งออก 21 Files การประสานงานกับฝ่าย IT การอบรม Userลงข้อมุล การทดสอบส่งออก การทำ Custom Report

19 การเชื่อมโยง

20

21

22

23

24 การใช้งาน

25 ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการสรุปนิเทศงานกองทุนทันตกรรมปี 2555
จำนวนทันตบุคลากรในจังหวัด ๑. จำนวนทันตแพทย์ทั้งหมด คน จำแนกเป็นทพ.กสธ คน ทพ.รัฐอื่น คน ทพ.เอกชน คน จำนวนทันตาภิบาลทั้งหมด คน จำแนกเป็นทันตาภิบาล รพ คน ทันตาภิบาล รพ.สต คน จำนวนนักวิชาการทำงานในงานทันตกรรม คน ๔. จำนวนผู้ช่วยทันตแพทย์ คน ๕. จำนวนประชากรทั้งหมด คน ประชากรสิทธิ์ UC คน ๖. ทันตแพทย์ต่อประชากร ทันตาภิบาลต่อประชากร

26

27

28

29 รายงานงวดกระทรวงด้านทรัพยากรสาธารณสุข

30 การใช้ข้อมูลระดับเขต
บุคลากร ครุภัณฑ์ งบประมาณ ผู้ตรวจ สปสช ศูนย์เขต การใช้ข้อมูลระดับเขต

31 IDENTDATA ระบบติดตามประเมินผลตาม KPI ทันตสาธารณสุขเขต14
ระบบสารสนเทศ 4 ด้าน+สภาวะทันตสุขภาพเขต +จังหวัด+พื้นที่ ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน ระบบฐานข้อมูลทันตสุขภาพรายบุคคล 0-5 ปี สำหรับ TOHA ระบบรายงาน P4P เขต 14 จาก 21 Files

32 แนวทางการขับเคลื่อนข้อมูลทันตสุขภาพระดับจังหวัด
Access Quality Use Show Share

33 Access ผู้จัดทำ ผู้บริหาร Quality OHS Usage 21 files SerVice Plan

34 รายงานผลงานทันตกรรมภาพรวมรายจังหวัด
ระบบรายงาน P4P เขต 14 จาก 21 Files รายงานผลงานทันตกรรมภาพรวมรายจังหวัด

35 TOHA

36

37 PUSH DATA

38 APPS Apps ครุภัณฑ์ Apps นิเทศงาน Apps ทันตบุคลากร Apps สภาวะทันตสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google