งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM-QA งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอนำเสนอ สาระสำคัญของ “ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ” ในประเด็นดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM-QA งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอนำเสนอ สาระสำคัญของ “ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ” ในประเด็นดังต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM-QA งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอนำเสนอ สาระสำคัญของ “ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ” ในประเด็นดังต่อไปนี้

2  1. ให้คณะวิชาและสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมี หน้าที่พัฒนาบริหารและติดตามการ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ใช้แนว ปฏิบัติดังต่อไปนี้

3  2. ให้คณะวิชาและสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในเพื่อใช้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและ หลักการที่สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษากำหนด วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ใช้แนว ปฏิบัติดังต่อไปนี้

4  3. ให้คณะวิชาและสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาดำเนินการตามระบบการ ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษา วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ใช้แนว ปฏิบัติดังต่อไปนี้

5  4. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้ มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบ ต่างๆที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังต่อไปนี้  - หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  - คณาจารย์และระบบพัฒนาคณาจารย์  - สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน  - ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  - อุปกรณ์การศึกษา  - สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา  - การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักศึกษา  - องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ใช้แนว ปฏิบัติดังต่อไปนี้

6  ให้แต่ละ คณะวิชาและสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ตามที่เห็นสมควร โดยให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้าน ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ใช้แนว ปฏิบัติดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt KM-QA งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอนำเสนอ สาระสำคัญของ “ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ” ในประเด็นดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google