งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์วัณโรค และจุดเน้นปี 57 บุญเชิด กลัดพ่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักวัณโรค 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์วัณโรค และจุดเน้นปี 57 บุญเชิด กลัดพ่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักวัณโรค 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์วัณโรค และจุดเน้นปี 57 บุญเชิด กลัดพ่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักวัณโรค 1

2

3 Global TB surveillance report

4 Thailand 4 Source: Global TB Report 2013, WHO Released 23 Oct 2013 องค์การอนามัยโลกคาดประมาณ อัตราป่วยวัณโรครายใหม่ 119 ต่อแสน ในปี 2012 ลดลงจาก 124 ต่อแสน ในปี 2011

5 8,600,000/ปี 16.4 คน/นาที 1 คน/3.6 วินาที 940,000/ปี 1.8 คน/นาที 1 คน/33 วินาที 80,000/ปี 9.1 คน/ชม. 1 คน/6.6 นาที 9,200/ปี 1 คน/ชม.

6 สถานการณ์วัณโรคโลก 6 ประเทศไทย และประเทศ เพื่อนบ้านส่วน ใหญ่ ต่างก็ติด อันดับโลก

7 ค่าประมาณอุบัติการณ์วัณโรคในอาเซียน ปี 2012 ( อัตราต่อแสนประชากร )

8 ค่าประมาณ Case Detection Rate (%) ในอาเซียน ปี 2012

9 Treatment Success (%) ในอาเซียน ผู้ป่วยรายใหม่ เสมหะพบเชื้อ ปี 2011

10 สถานการณ์วัณโรคของไทย (1) คนไทยป่วยวัณโรครายใหม่ปีละประมาณ 80,000 ราย (119 ต่อแสน ปี 2012) มี แนวโน้มลดลงมาตลอดช่วง 10 ปีล่าสุด ขึ้น ทะเบียนรักษาประมาณ 60,000 ราย อัตรา รักษาสำเร็จร้อยละ 85 (Success = cure + complete) อัตราป่วยของประเทศไทยสูงกว่าประเทศที่ พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกา ถึง 30 เท่า และ ติดอันดับ 22 ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค สูงที่สุดในโลกเช่นเดียวกันกับเมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม มีผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นกลุ่มประชากรข้ามชาติ ( ต่างด้าว ) ขึ้นทะเบียนรักษาปีละประมาณ 2,000 ราย ถ้าค้นพบได้หมดน่าจะมีผู้ป่วย ประมาณ 10,000 กว่ารายต่อปี วัณโรคในประเทศเพื่อนบ้าน ( เมียนมาร์ กัมพูชา และ ลาว ) มีอัตราป่วยสูงกว่าประเทศ ไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 3 เท่า 10

11 สถานการณ์วัณโรคของไทย (2) ปัญหาการป่วยวัณโรคร่วมกับการติดเชื้อเอช ไอวี ยังส่งผลกระทบสำคัญคือ อัตราตายร้อย ละ 14 สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี อย่างไรก็ตาม การขยายความครอบคลุมการ รักษาด้วยยาต้านไวรัสช่วยลดผลกระทบ ได้มาก ปัญหาวัณโรคดื้อยา Multi-drug resistant TB ( ดื้อ Isoniazid + Rifampicin) – มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ เคลื่อนย้ายที่อยู่บ่อย ไม่มีการติดตามการรักษา อย่างต่อเนืองจนรับยาครบหรือรักษาหาย – พบวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าสูงขึ้น 11

12 Global TB Report 2013 12 TB incidence: 2012 119 / 100 000 Pop = 80 000 รายต่อปี TB/HIV incidence: 2012 15.2/ 100 000 pop Source: Global TB Report 2013, WHO Released 23 Oct 2013 หมายเหตุ – อัตราติดเชื้อเอชไอวีสูงสุดประมาณ ปี 2534-2536 (1991-93), AEM Rate (per 100,000) TB (all form) incidence -Green TB/HIV incidence - Red

13 Case notification from 2001-2012 Source : Bureau of TB, Dept.of Diseases Control, MOPH (updated 31 July 2013) 13

14 Cases notification rate from 2001-2012 14

15 Trends in notified new smear-positive TB cases by age group among males, 2001-2012 Source : Bureau of TB, Dept.of Diseases Control, MOPH (updated 31 July 2013) 15

16 Trends in notified new smear-positive TB cases by age group among females, 2001-2012 Source : Bureau of TB, Dept.of Diseases Control, MOPH (updated 31 July 2013) 16

17 Treatment outcome, 2001-2011 BTB-Updated : May 28, 2013 23/08/5717

18 Treatment outcome, 2001-2011 BTB-Updated : May 28, 2013 18 Unknown Tr. outcome

19 % การตรวจเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรค, 2011 SPP NTP Thailand 201319

20 Number of HIV-positive TB patients enrolled on co-trimoxazole preventive therapy (CPT) and antiretroviral therapy (ART), 2004-2011 20

21 TB/HIV (2009/2011) 200920102011 TB patients with known HIV status49,95552,75350,457 % of TB patients with known HIV status767790 TB patients that are HIV-positive8,2028,5447,394 % of tested TB patients that are HIV-positive16 15 % HIV-positive TB patients started on CPT727175 % HIV-positive TB patients started on ART515359 HIV-positive people screened for TB25,17225,27819,687 HIV-positive people provided with IPT127NA Source : Bureau of TB, Dept. of Disease Control, MOPH (updated on May 2012) 21

22 Proportion of TB patients with HIV infection received ART (Thai & Non-Thai) : 2006 - 2013 ART

23 TB Cases Detected among PLWHA (Thai & Non-Thai) : 2006 - 2013

24 Treatment Outcome of New M+ by HIV status (Thai & Non-Thai) : 2012

25 % MDR ในผู้ป่วยรายใหม่

26 % MDR ในผู้ป่วยรักษาซ้ำ

27 XDR by the end of 2012

28 4 th Surveillance of Drug resistance in Tuberculosis: THAILAND 2012 ITEMS Newly Treated Cases (Primary DR) Previously Treated Cases (Previous DR) Combined Drug resistance NPctN N Total tested 1622100.00%196100.00%1818100.00% Fully sensitive 134983.17%11960.71%146880.75% Any resistance 27316.83%7739.29%35019.25% H+R resistance (MDR-TB) 332.03%3718.88%703.85% Mono-resistance 18011.10%3517.86%21511.83% Two drugs resistance 724.44%2010.20%925.06% Three drugs resistance 181.11%178.67%351.93% Four drugs resistance 30.18%52.55%80.44% Any H resistance 19812.21%5829.59%25614.08 Any R resistance 362.22%4723.98%834.57% Mono H-resistance 1066.54%199.69%1256.88% Mono R-resistance 20.12%73.57%90.50%

29

30

31 จุดเน้น

32 32 ลด อัตราป่วย อัตราตาย เพิ่มอัตรา ความสำเร็จ การรักษา วัณโรค เพิ่มอัตรา ความสำเร็จ การรักษา วัณโรค ลดอัตรา การ ขาดยา และ ล้มเหลว ลดอัตรา การ ขาดยา และ ล้มเหลว ลดอัตรา ตาย ระหว่าง รักษา ลดอัตรา ตาย ระหว่าง รักษา มีพี่เลี้ยงดูแล การกินยา (DOT) มีพี่เลี้ยงดูแล การกินยา (DOT) ค้นหาและ วินิจฉัยเร็วใน กลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ป่วยวัณโรค ทุกรายได้ตรวจ HIV ผู้ป่วยวัณโรค ทุกรายได้ตรวจ HIV ผู้ป่วยวัณโรคที่ ติดเชื้อ HIV ได้ ARV ส่งเพาะเชื้อและ ทดสอบความไว ต่อยาในผู้ป่วยที่ เสี่ยงดื้อยา ส่งเพาะเชื้อและ ทดสอบความไว ต่อยาในผู้ป่วยที่ เสี่ยงดื้อยา ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ได้คัดกรอง วัณโรค พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรและ มาตรฐาน “คลินิก วัณโรค คุณภาพ” พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรและ มาตรฐาน “คลินิก วัณโรค คุณภาพ” พัฒนาศักยภาพ บุคลากรและมาตรฐาน “ห้องปฏิบัติการ ชันสูตรวัณโรค”ด้าน การเพาะเชื้อและ ทดสอบความไวต่อยา กรอบ แนวคิด (Conceptual Framework) กรอบ แนวคิด (Conceptual Framework) -รักษาด้วย สูตรยาที่ เหมาะสม -ลดการดื้อ ยา -รักษาด้วย สูตรยาที่ เหมาะสม -ลดการดื้อ ยา พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการกำกับและประเมินผล(M&E Framework) 1 2 3 4

33 เป้าหมาย 33 ประชากร แรงงานต่างด้าว ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บุคลากรทางการ แพทย์และสาธารณสุข ผู้สูงอายุ อำเภอที่มีจำนวน ผู้ป่วยวัณโรคสูง ทุกจังหวัด กรุงเทพฯ พื้นที่

34 ประเด็นสำคัญที่ต้องการการ เร่งรัดพัฒนาในปี 2557 1. การค้นหาตั้งแต่แรกและรีบรักษา ( early detection and management) เน้นกลุ่ม ประชากรที่เสี่ยงทั้งกลุ่มที่ติดเชื้อวัณโรคสูง ( ผู้สัมผัสโรค ผู้อาศัยในชุมชนแออัด ผู้ต้องขังในเรือนจำ แรงงานข้ามชาติ บุคคลากรสาธารณสุข ) และกลุ่มที่ติดเชื้อแล้ว จะป่วยได้ง่ายซึ่งหมายถึงผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ( ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน และมีโรคร่วม เช่น COPD โรคที่ได้รับยากด ภูมิต้านทาน ) 2. เครือข่ายห้องปฏิบัติการชัณสูตรวัณโรค เพื่อให้มีศักยภาพในการวินิจฉัยวัณโรคและ วัณโรคดื้อยา 3. ระบบเฝ้าระวังและรายงานวัณโรคของ ประเทศ ซึ่งกำลังปรับเปลี่ยนเป็นระบบ รายงาน electronic และให้มีความถูกต้อง ครอบคลุมครบถ้วน และรวดเร็ว 4. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานวัณโรคของ โรงพยาบาล สามารถให้บริการดูแลรักษาที่ เป็นมาตรฐานเพื่อการควบคุมโรค 34

35 จากหลักการควบคุมโรค... เราใน ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ และใน ฐานะสมาชิกของสังคม จะช่วย อะไรบ้าง แนะนำผู้มีอาการสงสัย ให้ไปตรวจ วินิจฉัยให้เร็ว ให้ความรู้ ความมั่นใจ ในการรักษา ต่อเนื่องจนครบ ไม่ขาดยา...

36 การค้นหาผู้ป่วย 36 Patients Initiated Case Finding Passive Case finding Providers initiated Case Finding ICF (Intensified Case Finding) Active Case Finding

37 ทำไม ? ต้องทำ ICF  ค้นหาให้พบโดยเร็ว  รักษาให้หายมากที่สุด

38 ICF คืออะไร ? ICF = Intensified case finding การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคอย่างเข้มข้นใน กลุ่มประชากรเสี่ยงสูง

39 ข้อกำหนดค้นหาเชิงรุก Active case finding ค้นหาผู้ป่วยแบบ เข้มข้น ICF กลุ่มเป้าหมายประชากรทั่วไปมุ่งเน้นกลุ่มเสี่ยง สูง วิธีการสำรวจ / คัดกรองผู้ มีอาการสงสัย คัดกรองผู้มีอาการ สงสัย โอกาสพบผู้ป่วยน้อยมากกว่า การลงทุนใช้งบประมาณ มาก ประหยัดกว่า

40 โอกาสตรวจพบวัณโรคใน กลุ่มประการต่างๆ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้อย ละ 29 ผู้ต้องขังร้อย ละ 4-5 ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ร้อยละ 6 ผู้ป่วยเบาหวานร้อย ละ 6 ต่างด้าว แรงงานย้ายถิ่น - ประชาชนทั่วไปร้อย ละ 1.6

41 ขั้นตอนการค้นหา ผู้ป่วยแบบ ICF เริ่มมุ่งเน้นกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสโรคร่วม บ้าน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ต้องขัง ผู้ติดสารเสพติด มีประวัติเคยรักษา วัณโรค อื่น ๆ ( ย้ายถิ่นตาม แนวชายแดน ใช้แบบคัดกรอง มีอาการสงสัยตามข้อกำหนด ส่งตรวจที่ โรงพยาบาล

42

43

44

45 ขอบคุณ น. พ. เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการ สำนักวัณโรค พ. ญ. ศรีประพา เนตรนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เอื้อเฟื้อข้อมูลบางส่วน 45

46 สวัส ดี

47 วิเคราะห์สาเหตุการเข้าถึงยาต้าน ไวรัสต่ำกว่าเป้าหมายในผู้ป่วย TB/HIV

48 TB/HIV (2009/2011) 200920102011 TB patients with known HIV status49,95552,75350,457 % of TB patients with known HIV status767790 TB patients that are HIV-positive8,2028,5447,394 % of tested TB patients that are HIV-positive16 15 % HIV-positive TB patients started on CPT727175 % HIV-positive TB patients started on ART515359 HIV-positive people screened for TB25,17225,27819,687 HIV-positive people provided with IPT127NA Source : Bureau of TB, Dept. of Disease Control, MOPH (updated on May 2012) 48

49 แนวทางการเก็บข้อมูล TB/HIV ไม่ได้รับยาต้าน ไวรัส ได้รับยาต้าน ไวรัส เพศ อายุ น้ำหนักตัว การมีโรคแทรกนอกเหนือการติดเชื้อ ( เบาหวาน โรคตับ ) ระยะเวลาตั้งแต่วินิจฉัยวัณโรคจนได้รับการเจาะ เลือด ระดับ CD4 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ IRIS มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขาดยา ( ดื่มเหลา ติดสาร เสพติด Pills Burden) Barrier s


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์วัณโรค และจุดเน้นปี 57 บุญเชิด กลัดพ่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักวัณโรค 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google