งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM = KM = Knowledge Management “ คุณ อำนวย ” Knowledge Facilitator Knowledge Practitioner “ คุณ กิจ ” “ คุณ เอื้อ ” Chief Knowledge Officer : CKO Knowledge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM = KM = Knowledge Management “ คุณ อำนวย ” Knowledge Facilitator Knowledge Practitioner “ คุณ กิจ ” “ คุณ เอื้อ ” Chief Knowledge Officer : CKO Knowledge."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 KM = KM = Knowledge Management

3 “ คุณ อำนวย ” Knowledge Facilitator Knowledge Practitioner “ คุณ กิจ ” “ คุณ เอื้อ ” Chief Knowledge Officer : CKO Knowledge Assets Knowledge Assets ( ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้าง พลังจาก CoPs) Knowledge Vision Knowledge Vision ( ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลัง จะไปทางไหน ต้อง ตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ”) Knowledge Sharing Knowledge Sharing ( ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกัน และกัน (Share & Learn) KV KS KA

4 ชุมชนเคมี มช. ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ทุกท่านร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบแท่ง (ใหม่) ในสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุม 2 เวลา 12.30-13.30 น. (ทุกนาทีมีคุณค่า นำอาหารกลางวัน-เครื่องดื่มมาด้วยได้ตามอัธยาศัย)

5 การปรับระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานบุคคลฯ ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในระบบใหม่ โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สกอ. การสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรใน สถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ระบบการ บริหารงานบุคคลระบบใหม่ทั้งสองระบบ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากร บุคคล มช.

6 การปรับระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานบุคคลฯ ใน สถาบันอุดมศึกษา เพื่อ ความก้าวหน้าในระบบใหม่ ระบบบริหารงานบุคคลฯ ใน สถาบันอุดมศึกษา เพื่อ ความก้าวหน้าในระบบใหม่ โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สกอ.

7 การปรับระบบบริหารงานบุคคล การสนับสนุนความก้าวหน้าของ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบใหม่ทั้งสองระบบ การสนับสนุนความก้าวหน้าของ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบใหม่ทั้งสองระบบ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 1. สอดคล้องและเทียบเคียงกับตําแหน่งและระดับตํา แหนงข้าราชการพลเรือนสามัญ 2. สอดคล้องและเทียบเคียงกับช่วงเงินเดือนของ ตําแหน่งระดับเดียวกัน ( ก. พ. อ. และ ก. พ.) 3. คํานึงถึงประเภทตําแหน่งที่แตกต่างกันและมี ลักษณะเฉพาะของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา 4. ครอบคลุมตําแหน่ง / ระดับตําแหน่งที่มีอยู่เดิม 5. ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและสิทธิประโย ชนอื่นไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม และใช้ หลักการ เดียวกับ ก. พ. 6. เพิ่มงบประมาณเท่าที่จําเป็น แนวทางการบริหารงานบุคคลของสกอ. ตามกรอบ กพอ. และ กพ.

9


ดาวน์โหลด ppt KM = KM = Knowledge Management “ คุณ อำนวย ” Knowledge Facilitator Knowledge Practitioner “ คุณ กิจ ” “ คุณ เอื้อ ” Chief Knowledge Officer : CKO Knowledge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google