งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวชี้วัด.................................................. ชนิดตัวชี้วัด..........( แบบปริมาณ / แบบ ขั้นตอน )....................... ประเภทตัวชี้วัด.....(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวชี้วัด.................................................. ชนิดตัวชี้วัด..........( แบบปริมาณ / แบบ ขั้นตอน )....................... ประเภทตัวชี้วัด.....("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวชี้วัด.................................................. ชนิดตัวชี้วัด..........( แบบปริมาณ / แบบ ขั้นตอน )....................... ประเภทตัวชี้วัด.....( คำรับรองของหน่วยงาน / ไม่ใช่คำ รับรองของหน่วยงาน )... กลุ่ม / งานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด.................................................. การติดตามกำกับผลการดำเนินงานตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2557 รอบ 9 เดือน วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวัณโรค ชั้น 3 1

2 การติดตามกำกับผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 รอบ 9 เดือน ขั้นตอน / ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน หรือ ไตรมาสที่ 3 2

3 การติดตามกำกับผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 รอบ 9 เดือน ปัจจัยความสำเร็จและปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการดำเนินงาน 3

4 การติดตามกำกับผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 รอบ 9 เดือน ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงาน 4

5 การติดตามกำกับผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 รอบ 9 เดือน ความต้องการสนับสนุน จากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5

6 การติดตามกำกับผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 รอบ 9 เดือน ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป 6


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวชี้วัด.................................................. ชนิดตัวชี้วัด..........( แบบปริมาณ / แบบ ขั้นตอน )....................... ประเภทตัวชี้วัด.....(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google