งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อผภ. สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ สโมสรโรตารี ปทุมวัน สมาชิกโรตารี ปีที่ 30 ผู้ว่าการภาค 3350 ปี 2545 – 2546 Sow the Seeds of Love มีน้ำใจ ให้ความรัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อผภ. สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ สโมสรโรตารี ปทุมวัน สมาชิกโรตารี ปีที่ 30 ผู้ว่าการภาค 3350 ปี 2545 – 2546 Sow the Seeds of Love มีน้ำใจ ให้ความรัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อผภ. สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ สโมสรโรตารี ปทุมวัน สมาชิกโรตารี ปีที่ 30 ผู้ว่าการภาค 3350 ปี 2545 – 2546 Sow the Seeds of Love มีน้ำใจ ให้ความรัก

2 ก การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี  มูลนิธิโรตารี คือ กองทุนเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก กองทุนสนับสนุนการบำเพ็ญ ประโยชน์ของภาค / สโมสร กองทุนสนับสนุนการศึกษา กองทุนเพื่อขจัดโปลิโอให้หมดไป จากโลกนี้

3 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี  มูลนิธิโรตารีได้เงินมาจากที่ใด จากการบริจาคของสมาชิกโรแท เรียนทั่วโลก จากผู้มีจิตศรัทธาซาบซึ้งใน อุดมการณ์ของโรตารี จากผลประโยชน์ในการบริหาร จัดการกองทุน การส่งเงินให้มูลนิธิโรตารี ให้จัด ส่งไปยังศูนย์โรตารี ในประเทศไทย

4 บ้านคือ วิมาน..... ของเรา ?

5 ความหิวโหย !

6 ความหิวโหย ยังมีอยู่ทั่วโลก !!!

7 แม้จะเหลือเพียงครึ่งร่าง แต่ ใจยังสู้ !!!

8 Member Contributions to TRF How could you inspire club members to participate in the contributions of TRF ? 8District Training Assembly

9 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี  มูลนิธิฯ มีโอกาสบริหารเงินที่ ได้รับบริจาค เพื่อ นำไปช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก  ผู้บริจาค มีความภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีศักดิศรี ได้รับการยกย่อง เกิด ความสุขกายสะบายใจ

10 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี ประเภทการบริจาคและยก ย่อง ได้แก่ 1. บริจาคแบบสะสม ของมูลนิธิโร ตารี (100 เหรียญ สหรัฐ ) ครบ 1,000.- เหรียญสหรัฐรับ เหรียญ PHF

11 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี 2. บริจาคให้กองทุนประจำปี ( ครั้งละ 1,000.- เหรียญ สหรัฐ )  ครั้งที่ 1 รับเข็ม PHF ทรง กลมรูปหน้า PH.  ครั้งที่ 2 รับเข็ม PHF มีพลอย สีน้ำเงิน 1 เม็ด  ครั้งที่ 3 รับเข็ม PHF มีพลอย สีน้ำเงิน 2 เม็ด

12 การบริจาค ให้มูลนิธิโรตารี  ครั้งที่ 4 รับเข็ม PHF มี พลอยสีน้ำเงิน 3 เม็ด  ครั้งที่ 5 รับเข็ม PHF มี พลอยสีน้ำเงิน 4 เม็ด  ครั้งที่ 6 รับเข็ม PHF มี พลอยสีน้ำเงิน 5 เม็ด

13 การบริจาค ให้มูลนิธิโรตารี  ครั้งที่ 7 รับเข็ม PHF มี ทับทิมสีแดง 1 เม็ด  ครั้งที่ 8 รับเข็ม PHF มี ทับทิมสีแดง 2 เม็ด  ครั้งที่ 9 รับเข็ม PHF มี ทับทิมสีแดง 3 เม็ด

14

15 การบริจาค ให้มูลนิธิโรตารี  ครั้งที่ 10 ยกระดับเป็น Major Donor รับเข็มเป็นรูป 4 เหลี่ยมมี เพ็ชร 1 เม็ด  บริจาคต่อเนื่องถึงครั้งที่ 25 จึงครบระดับ ที่ 1 เรียกว่าผู้บริจาค ระดับที่ 1

16 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี  ครั้งที่ 26 ถึง ครั้งที่ 50 รับ เหรียญระดับที่ 2 มีเพ็ชร 2 เม็ด  ครั้งที่ 51 ถึง ครั้งที่ 100 รับ เหรียญระดับที่ 3 มีเพ็ชร 3 เม็ด  ครั้งที่ 100 ถึง ครั้งที่ 250 รับ เหรียญระดับที่ 4 มีเพ็ชร 4 เม็ด

17 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี  ครั้งที่ 250 - ครั้งที่ 500  ครั้งที่ 500 - ครั้งที่ 1000  บริจาค US$1,000,000.- ขึ้น ไป ได้รับการบันทึกภาพ และ ประวัติไว้ที่ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่โรตา รีสากล

18 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี 3. บริจาคให้กองทุนถาวร (Permanent Fund)  บริจาค 1,000.- เหรียญสหรัฐ  มูลนิธิจะนำเฉพาะดอกผลมา ใช้เท่านั้น  เงินต้นจะเก็บสะสมถาวรใน มูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล

19

20 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี 3/1 การบริจาคให้กองทุน ถาวรครั้งละ US$1,000.- แบบ “Endowment Fund” ภาค 3350 ได้ตั้งกองทุนนี้ แล้ว ชื่อว่า “D.3350 Endowment Fund” เริ่ม ด้วยจำนวนเงิน US$33,500.- โดยกำหนด ขอรับผลประโยชน์กลับมายัง ภาค 3350

21 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี  ผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมา จะใช้สนับสนุน โครงการ Global Grants ของสโมสรต่าง ๆ  โรแทเรียน หรือ บุคคลภายนอก ก็สามารถ สมทบเงินร่วมกองทุนนี้ได้ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ ตั้งเป้าไว้ที่ US$1,000 Million ในปี ค. ศ.2025

22 การบริจาค ให้มูลนิธิโรตารี 4. บริจาคกิตติมศักดิ์ (Major Gift)  บริจาคทันทีอย่างต่ำ 10,000.- เหรียญต่อ ครั้ง นับจำนวนบริจาค รวมกับรายการที่ 2 ได้ อย่างต่อเนื่อง ได้รับเหรียญแบบ สี่เหลี่ยม

23

24 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี 5. บริจาคจากมรดก (Bequest Society)  ให้สัญญาว่าจะบริจาค อย่างน้อย 10,000.- เหรียญสหรัฐจากแผน อสังหาริมทรัพย์

25 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี 7. Arch C. Klumph Society - ผู้จัดตั้งมูลนิธิโรตารี ขึ้นเมื่อปี ค. ศ.1928  บริจาคทันทีอย่างน้อย 250,000.- เหรียญ สหรัฐ ต่อครั้ง ได้รับ การถ่ายภาพไว้ที่ชั้น 17 อาคารสำนักงาน ใหญ่โรตารีสากล

26 การบริจาคให้ มูลนิธิโรตารี  พิเศษ  เพียงแต่ผู้มีจิตอาสาให้สัจจะ ว่า จะเป็นผู้บริจาคแบบ ประจำปีทุกปีอย่างต่อเนื่อง ครั้งละ 1,000.00 เหรียญ สหรัฐ ก็จะได้รับเข็ม PHS ทันที ใช้ประดับร่วมกับเข็ม แบบอื่นของมูลนิธิโรตารีได้ เสมอไป

27

28 Rotary Grants Service Projects Membership Contribution to TRF

29 Rotary Foundation Funding Investment Earnings District Designated Fund (DDF) TRF Program Funding SHARE World Fund Rotarians’ Contribution Humanitarian Grant ( Restricted Fund)


ดาวน์โหลด ppt อผภ. สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ สโมสรโรตารี ปทุมวัน สมาชิกโรตารี ปีที่ 30 ผู้ว่าการภาค 3350 ปี 2545 – 2546 Sow the Seeds of Love มีน้ำใจ ให้ความรัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google