งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำการออกกำลัง กาย ในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำการออกกำลัง กาย ในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำการออกกำลัง กาย ในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ม. มหิดล

2 หัวข้อ ปัญหาสุขภาพก่อนออกกำลัง กาย การออกกำลังกายในผู้ที่มีปัญหา สุขภาพ

3 เจ็บป่วย / เป็นโรค ก่อนเป็น โรค ภาวะ สุขภาพ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย เพื่อการรักษา ความรู้ด้านการออก กำลังกาย ความรู้ด้านการออก กำลังกาย + โรค ความแนะนำที่ เหมาะสม การตรวจประเมินที่ เหมาะสม

4 แนวคิด สอบถาม สุขภาพ และปัจจัย เสี่ยง พิจารณาอายุ และ สมรรถภาพร่างกาย อายุมาก, สมรรถภาพ ต่ำมีปัจจัยเสี่ยง ระวัง / ประเมินละเอียด หรือพบแพทย์ อายุน้อย, ไม่มีปัจจัย เสี่ยง แนะนำการออกกำลังกาย ตามสมรรถภาพ

5 ประเมิน สุขภาพ :PAR-Q มี ปัญ หา แนะนำการออก กำลังกาย เมื่อ มีปัญหา สุขภาพ ไม่มี ปัญหา ประเมินสมรรถภาพ : ด้วยตนเอง / จนท. แนะนำการออกกำลังกาย ตามสมรรถภาพ สร้าง พฤติกรรม การออก กำลังกาย ให้ความรู้ที่ เหมาะสม - การบาดเจ็บ - รูปแบบการ ออกกำลังกาย ( ทางเลือก ) รายบุคค ล

6 กลุ่มที่ 1 การประเมินความเสี่ยงในผู้ที่ เสมือนสุขภาพดี เด็ก ผู้ใหญ่เพศชายอายุ < 45 ปี และ เพศหญิงอายุ < 55 ปี ไม่มี อาการของโรคหัวใจหรือปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ใหญ่เพศชายอายุ > 45 ปี และ เพศหญิงอายุ > 55 ปี ไม่มีอาการ ของโรคหัวใจหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ < 2 ข้อ คำแนะนำ : ใช้ PARQ

7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะ หลอดเลือดแข็งตัว ปัจจัยต้นเหตุ การสูบบุหรี่ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดชนิด HDL ต่ำ โรคเบาหวาน

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะ หลอดเลือดแข็งตัว ปัจจัยหนุน ภาวะน้ำหนักเกินและความอ้วน การไม่ค่อยเคลื่อนไหว / ออกกำลัง กาย เพศชาย ประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจใน ครอบครัว ภาวะเศรษฐานะ ภาวะทางสังคมและจิตใจ ความผิดปกติของอินซูลิน

9 กลุ่มที่ 2: มีความเสี่ยง / เป็น โรคหัวใจ ทราบว่าเป็นโรคหัวใจ ผู้ใหญ่เพศชายอายุ > 45 ปี และ เพศหญิงอายุ > 55 ปี ไม่มีอาการ ของโรคหัวใจหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ < 2 ข้อ คำแนะนำ : หากออกกำลังกายอย่าง หนัก ควรจะได้ทำการทดสอบ สมรรถภาพหรือเริ่มการออกกำลัง กายเบา ๆ

10 Metabolic Syndrome

11 Metabolic syndrome เกณฑ์วินิจฉัย : WHO 1999, NCEP ATPIII 2001, IDF 2005, AHA&NHLBI 2005 เกณฑ์วินิจฉัย : WHO 1999, NCEP ATPIII 2001, IDF 2005, AHA&NHLBI 2005 International Diabetes Federation (IDF): abdominal obesity + อย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ ( TG > 150 mg/dL, HDL- chol 130/85 mmHg or on anti-HT drug, FBS > 100 mg/dL International Diabetes Federation (IDF): abdominal obesity + อย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ ( TG > 150 mg/dL, HDL- chol 130/85 mmHg or on anti-HT drug, FBS > 100 mg/dL Abdominal obesity: รอบเอว > 90, 80 cm ในชายและหญิง ตามลำดับ Abdominal obesity: รอบเอว > 90, 80 cm ในชายและหญิง ตามลำดับ

12 NCEP, ATP III JAMA 2001; 285 (19): 2486 - 2497

13 100020003000 20 40 60 80 100 Response % Dose (volume) of Exercise per Week (Kcal) Intensity x Duration x Frequency BP Insulin Resistance CHD Mortality HDL-C Coronary Blood Flow Hypothetical Dose-Response for Exercise induced changes in selected CHD risk factors and CHD Source: Haskell (2001)

14 N Engl J Med 349;5 july 31, 2003

15 Value of EST in asymptomatic ind.

16 N Engl J Med 349;5 july 31, 2003

17 ผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ( ความ เสี่ยงอยู่ระหว่าง 6 – 20 % ต่อปี ) นั้น จำเป็นต้องการการทดสอบเพิ่มเติม โดยแนะนำการตรวจ 4 ชนิดคือ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พร้อมคลื่นไฟฟ้า การตรวจคลื่นความถี่สูงของเส้น เลือดคาโรติด การตรวจ coronary artery calcium score การตรวจ Ankle-Brachial Indexes (ABI) N Engl J Med 349;5 july 31, 2003

18

19

20

21 Ann Intern Med. 2004;140:W9-W24.

22

23 (Circulation. 2004;110:1920- 1925.)

24

25 FATNESS Physiology & Bl. chem FITNESS Exercise purposes

26 FITNESS

27 Predicted likelihood of improved survival per 1-MET higher maximal exercise capacity Blair, et al. (1989) 8 Dorn, et al. (1999)8-14 Myers, et al. (2002) 12 CVD 9 Normal 16 StudyPercent

28 Exercise to increase fitness เพิ่มความทนของระบบหัวใจหลอดเลือดและ หายใจ (cardiorespiratory endurance) = Aerobic exercise F = ประมาณสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละนาน กว่า 20 นาที I = ระดับชีพจรมากกว่าหรือเท่ากับ 50-75 % ของชีพจรสูงสุด กิจกรรมที่ทำต่อเนื่องและเหนื่อยจนพอ คุยได้ (conversational dose) T = เดิน วิ่ง กระโดดเชือก ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เล่นกีฬาที่หนักปานกลาง

29 FATNESS Weight & BMI Body Fat

30 CVD risk in Asia-Pacific: abdominal obesity International Obesity TaskForce, Gill TP. Asia Pacific J Clin Nutr 2001; 10: 85-89

31 Treatment goal Weight reduction 10 % in 6 months Rate 1-2 lb/wk Energy def = 300-500 K/day a loss of between 26 and 52 pounds. However, the average weight loss actually observed over this time is between 20 and 25 pounds. A greater rate of weight loss does not yield a better result at the end of 1 year.

32

33 Calorie needs to lose weight ลดน้ำหนัก 1 กิโลกรัม จะต้อง กำไรการใช้พลังงานเท่ากับ 8000 แคลอรี หากต้องการลด 0.5 กก. ใน 10 วัน เท่ากับต้องการกำไรพลังงาน 400 กิโลแคลอรี : ลดการรับประทาน 200 กิโล แคลอรี เพิ่มการใช้พลังงาน 200 กิโล แคลอรี

34 Day12345 300200200100 100200200300400 300400200200200 100200200200 Caloric deficit 400 kcal/day

35

36 การออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะ กระดูกและกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะ กระดูกและกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน การออกกำลังกายในผู้ป่วยความดัน โลหิตสูง การออกกำลังกายในผู้ป่วยความดัน โลหิตสูง


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำการออกกำลัง กาย ในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google