งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 12 FORM. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ความหมายของฟอร์ม FORM TAG การรับ-ส่งข้อมูลจากฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 12 FORM. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ความหมายของฟอร์ม FORM TAG การรับ-ส่งข้อมูลจากฟอร์ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 12 FORM

2 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ความหมายของฟอร์ม FORM TAG การรับ-ส่งข้อมูลจากฟอร์ม

3 3 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Form ฟอร์ม คือหน้าจอที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ เว็บไซต์ กับ เจ้าของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูล ผ่านฟอร์มส่งไปยังเซอร์เวอร์ ส่วนการติดต่อกับเซอร์เวอร์นั้น ต้องอาศัยโปรแกรมสคริปต์ เช่น PHP, CGI, JAVA, ASP หรือ VB script ฟอร์มหนึ่งๆ ประกอบด้วยฟิลด์(Field)ต่างๆ เช่น text, textarea drop-down box, list box, radio buttons, checkboxes, button เป็นต้น

4 4 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Form TAG การสร้าง form จะใช้ tag ข้อมูลที่กำหนดในฟอร์มมักจะถูกส่งไปประมวลผลที่ฝั่ง server เมื่อมีการกดปุ่ม Submit ข้อมูล First name: Last name: กำหนดวิธีการส่งข้อมูลแบบ POST หรือ GET กำหนด file ที่ต้องการ ส่งข้อมูลไปให้

5 5 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การส่งข้อมูลจากฟอร์ม การส่งข้อมูลผ่านฟอร์มจะมีสองวิธีคือ GET และ POST 1.การส่งข้อมูลด้วยวิธี GET คือการส่งข้อมูลรวมเข้าไปกับ URL ด้วย ซึ่งจะทำ ให้ตัวแปรและข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มแสดงต่อท้าย URL ที่ต้องการส่ง ข้อมูลไป โดยจะสามารถมองเห็นข้อมูลเหล่านั้นปรากฏในช่อง Address ของเบราเซอร์ เช่น http://www.myweb.com?get.php?name=“matinee”,age=30 2. การส่งข้อมูลแบบ POST เป็นการส่งข้อมูลที่ต้องอาศัยฟอร์ม จะมีความ ปลอดภัยมากกว่าเพราะไม่ได้ส่งข้อมูลร่วมไปกับ URL ทำให้มองไม่เห็น ข้อมูลที่ส่งไป และสามารถรองรับปริมาณการส่งข้อมูลได้มากกว่าด้วย เว็บไซต์ข้อมูลที่ส่งไฟล์

6 6 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรับข้อมูลจากฟอร์ม การรับข้อมูลจากฟอร์มจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นการรับข้อมูลที่ส่งแบบ POST หรือ GET 1.การรับข้อมูลที่ส่งด้วยวิธี GET จะใช้ $_GET[‘ชื่อข้อมูล’] เช่น $name=$_GET[‘name’]; $age=$_GET[‘age’]; 2. การรับข้อมูลที่ส่งด้วยวิธี POST จะใช้ $_POST[‘ชื่อข้อมูล’] หรือ $_REQUEST[‘ชื่อข้อมูล’] เช่น $firstname=$_POST[‘firstname] $lastname=$_REQUEST[‘lastname’];

7 7 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TAG ของ HTML ที่ใช้ในการสร้างองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของฟอร์ม Form Tags Tag Description สร้าง form รับข้อมูลจาก user สร้าง text field (กล่องสำหรับรับข้อความบรรทัดเดียว) สร้าง text area (กล่องสำหรับรับข้อความหลายบรรทัด) สร้าง drop-down box กำหนดตัวเลือกใน drop-down box สร้างปุ่ม

8 8 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Text Fields: ใช้ในการรับข้อมูลยาวไม่เกิน 1 บรรทัด First name: Last name:

9 9 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Text Password: ใช้ในการรับข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล Username: Password: Note that when you type characters in a password field, the browser displays asterisks or bullets instead of the characters.

10 10 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Text Area: ใช้รับข้อมูลยาวเกิน 1 บรรทัด The cat was playing in the garden.

11 11 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Radio Buttons: ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวเลือก และสามารถเลือกได้ เพียงหนึ่งตัวเลือกเท่านั้น Male Female

12 12 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Radio Buttons Male Female

13 13 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Checkboxes: ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวเลือกและสามารถเลือกได้หลาย ตัวเลือก I have a bike I have a car

14 14 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Checkboxes I have a bike I have a car

15 15 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Drop-Down Box: ใช้รับข้อมูลโดยการแสดงลิสต์ให้เลือก Volvo Saab Fiat Audi

16 16 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Drop-Down Box Volvo Saab Fiat Audi

17 17 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ List Box: ใช้รับข้อมูลโดยการแสดงลิสต์ให้เลือกและสามารถเลือก ได้หลายตัวเลือก Volvo Saab Fiat Audi

18 18 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ List Box Volvo Saab Fiat Audi

19 19 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Buttons: ใช้สำหรับคลิกเพื่อให้เกิดการทำงานต่าง ๆ ปุ่มประเภท submit ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไปประมวลผล ปุ่มประเภท reset ใช้สำหรับเคลียร์ข้อมูลในฟอร์ม ปุ่มประเภท button จะมีการทำงานขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรม

20 20 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการสร้างฟอร์ม แบบฟอร์มสมัครเข้ารับราชการ ชื่อ นามสกุล เพศ ชาย หญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ความสามารถทางภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ความสามารถพิเศษ กรุณากรอก ไฟล์ apply.html เมื่อคลิกที่ปุ่มประเภท submit จะส่งข้อมูลในฟอร์มไปประมวลผล ที่ไฟล์ apply.php

21 21 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการรับข้อมูลจากฟอร์ม ไฟล์ apply.php

22 22 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลลัพธ์ของไฟล์ apply.html

23 23 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในฟอร์ม apply.html

24 24 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จาก apply.php เมื่อคลิกปุ่มส่งใบสมัครจาก apply.html

25 25 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการใช้งาน nl2br () เพื่อให้แสดงข้อมูล ขึ้นบรรทัดใหม่ ฟังก์ชัน nl2br () นำมาใช้ร่วมกับการกรอกข้อมูลผ่าน Text area โดยทำ หน้าที่แปลงเครื่องหมายที่มีการเว้นบรรทัด (เกิดจากการกด Enter) เป็นเท็ก ซึ่งเป็นการแท็กของ HTML ที่ใช้เว้นบรรทัดโดยนิยมใช้เพื่อให้สามารถ แสดงข้อมูลบนเบราเซอร์ได้ถูกต้อง ถ้าหากไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ข้อมูลทั้งหมดจะแสดง ต่อกันในบรรทัดเดียวตัวอย่างการใช้งาน nl2br() เช่น echo nl2br(($_POST[‘comment’]));

26 26 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการสร้างฟอร์มรับข้อมูลจาก text area comment: ไฟล์ comment.html

27 27 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในฟอร์ม comment.html

28 28 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการรับข้อมูลจาก comment.html ไฟล์ showcomment.php

29 29 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณราคาสินค้า โปรแกรมคำนวนราคาสินค้า ราคาสินค้าต่อชิ้น จำนวนชิ้นที่ซื้อ ไฟล์ price.html

30 30 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไฟล์ price.php

31 31 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง ไฟล์ price.php ไฟล์ price.html


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 12 FORM. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ความหมายของฟอร์ม FORM TAG การรับ-ส่งข้อมูลจากฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google