งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนากรอบแนวทาง การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 4 : จากกรอบสู่แผนการปฏิบัติ โครงการพัฒนากรอบแนวทาง การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนากรอบแนวทาง การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 4 : จากกรอบสู่แผนการปฏิบัติ โครงการพัฒนากรอบแนวทาง การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนากรอบแนวทาง การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 4 : จากกรอบสู่แผนการปฏิบัติ โครงการพัฒนากรอบแนวทาง การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 4 : จากกรอบสู่แผนการปฏิบัติ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมคณะที่ปรึกษาโครงการ 24 June 2553

2 2 TH e-GIF 4 สำรวจและศึกษา สถานภาพ ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในปัจจุบัน จัดทำแผนที่ทิศทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการ จัดทำมาตรฐานรายการข้อมูลร่วม เพื่อการแลกเปลี่ยน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในระยะสั้น (1 ปี) ในระยะ กลาง (3 ปี) และในระยะยาว (5 ปี) จัดทำมาตรฐานข้อมูล และกระบวนการแลกเปลี่ยน ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF จำนวน 3 ระบบข้อมูล (Transactions)

3 3 Evolving Approach to Public Service Delivery Traditional Government e-Government Connected Government Traditional Modes of e-Services Value of Services Service Delivery

4 4 Connected: Governments Connected Transactional Interactive Enhanced Emerging

5 5 Connected: Governments 1.Horizontal connections (among government agencies) 2.Vertical connections (central and local government agencies) 3.Infrastructure connections (interoperability issues) 4.Connections between governments and citizens 5.Connections among stakeholders (government, private sector, academic institutions, NGOs and civil society)

6 6 Example

7 7 ขอบเขตและเป้าหมาย วาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ICT ของประเทศ ภาระกิจหลักของแต่ละกระทรวง การลงทะเบียนและบูรณาการรายการ ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ การสำรวจและสัมภาษณ์ Data Landscape Information Logistic Roadmap Input output 3-Transactions

8 8 Data Landscape

9 9

10 10 Data Landscape

11 11 ประมงน้ำลึกประมงชายฝั่ง ประมงน้ำจืด กรมส่งเสริมการเกษตร ตลาดกลางปลา ผู้ส่งออกปลา ปริมาณที่รับซื้อปลา มกอช ( สนง มาตรฐานสินค้าเกษตร & อาหารแห่งชาติ ) มาตรฐานการผลิต ราคา โรงงานแปรรูปปลา ตลาดปลาต่างประเทศ การผลิต การขาย การแปรรูป ส่งออก ปลา Information Logistics ของการ เลี้ยงปลา ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง กรมประมง

12 12 Data Interchange Roadmap flowerMap

13 13 จากผลลัพธ์สู่ปฏิบัติ ?????? นโยบายสำคัญของ รัฐบาล (Agenda) มิติยุทธศาสตร์ กระทรวง- หน่วยงาน (Function) มิติยุทธศาสตร์ พื้นที่ (Area) แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ กระทรวง ICT +++

14 14 NIEM : IEPD LIFE CYCLE NIEM Staging Area NIEM Governance NBAC / NTAC: vet, harmonize, conformance Groups with common data interests Early Awareness & coordination IEPDs New component candidates & business context NIEM IEPD Life Cycle 0 Scenarios, BRM taxonomies 4 Assemble to IEPD spec 1 Info exchg requirements 5 Publish + implement 3 Build + validate 2 Map + model Top down Bottom up

15 15 NIEM IEPD Life Cycle 0 Scenarios, BRM Taxonomy 2 Map + model 3 Build + validate 4 Assemble to IEPD spec 1 Info exchange requirements 5 Publish + implement Executive orders, mission statements, business requirements, business context, policies/procedures Specific information exchange, high-level business requirements, existing IEPDs Submission of candidate NIEM components, component business context IEPD artifacts to share/reuse, metadata for discovery IEPD artifacts to share/reuse, metadata for discovery Existing IEPD artifacts Gap analysis, specs for new components Valid IEPD schemas, example instances, documentation, metadata Data requirements, business context, exchange model Data requirements, business context, exchange model IEPD for reuse library NIEM NDR NIEM NDR NIEM Complete IEPD แนวทางการ พัฒนาคู่มือ

16 16 Conclusion TH e-GIF : a set of standards and policies –Business process or organizational interoperability –Information and semantic interoperablity –Technical Interoperability E-GIF –Requires leadership & commitment –Needs to be a desire for transformation and the cooperation of the various agencies of government –2 important groups-policy or decision making, technical officials &staff

17 17 e-GIF Policy Success Factors 1.Promotion&Communication 2.Awareness Raising 3.Advice&Guidance 4.Quality Assurance(for individual and organization)

18 18 – establishing trust relationships – developing standards and agreements on how shared information will beused and protected –establishing effective and appropriately secure communications mechanisms; and –taking steps to ensure that sensitive information is not inappropriately disseminated.

19 19 identifying and agreeing on the types of information to be collected and shared between parties, developing standard terms and reporting thresholds, balancing varying interests and expectations, and determining the right format and standards for collecting data so that disparate agencies can aggregate and integrate data sets.

20 20 Ultimate Goals Faster, more effective in government services offered by different agencies for Citizen and Business Cost Reduction

21 21 Events 2,23 July Manual Review 16-17-18 July TH e-GIF Strategy Framework Initiative @ Kao Yai; Grenery Resort 26 October- e-Government Day + MEDES 30 March-4 April @ San Francisco: Services Research Innovation Global Leadership

22 22 TH e-GIF4


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนากรอบแนวทาง การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 4 : จากกรอบสู่แผนการปฏิบัติ โครงการพัฒนากรอบแนวทาง การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google