งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมคณะที่ปรึกษาโครงการ 24 June 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมคณะที่ปรึกษาโครงการ 24 June 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมคณะที่ปรึกษาโครงการ 24 June 2553
โครงการพัฒนากรอบแนวทาง การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 4 : จากกรอบสู่แผนการปฏิบัติ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมคณะที่ปรึกษาโครงการ 24 June 2553

2 TH e-GIF 4 สำรวจและศึกษา สถานภาพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน จัดทำแผนที่ทิศทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการจัดทำมาตรฐานรายการข้อมูลร่วม เพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในระยะสั้น (1 ปี) ในระยะกลาง (3 ปี) และในระยะยาว (5 ปี) จัดทำมาตรฐานข้อมูล และกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF จำนวน 3 ระบบข้อมูล (Transactions)

3 Evolving Approach to Public Service Delivery
Traditional Government e-Government Connected Government Traditional Modes of e-Services Value of Services Service Delivery

4 Connected: Governments

5 Connected: Governments
Horizontal connections (among government agencies) Vertical connections (central and local government agencies) Infrastructure connections (interoperability issues) Connections between governments and citizens Connections among stakeholders (government, private sector, academic institutions, NGOs and civil society) Connected: Governments transform themselves into a connected entity that responds to the needs of its citizens by developing an integrated back office infrastructure. This is the most sophisticated level of online e-government initiatives and is characterized by:

6 Example

7 ขอบเขตและเป้าหมาย Data Landscape Information Logistic Roadmap
วาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ICT ของประเทศ ภาระกิจหลักของแต่ละกระทรวง การลงทะเบียนและบูรณาการรายการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ การสำรวจและสัมภาษณ์ Data Landscape Information Logistic Roadmap 3-Transactions Input output

8 Data Landscape

9 Data Landscape

10 Data Landscape

11 Information Logistics ของการเลี้ยงปลา
ประมงน้ำลึก ประมงชายฝั่ง ประมงน้ำจืด มาตรฐานการผลิต ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ราคา กรมประมง ตลาดกลางปลา กรมส่งเสริมการเกษตร ตลาดปลาต่างประเทศ ทะเบียนเกษตรกร ปริมาณที่รับซื้อปลา โรงงานแปรรูปปลา ผู้ส่งออกปลา การผลิต การขาย การแปรรูป ส่งออกปลา มกอช (สนง มาตรฐานสินค้าเกษตร&อาหารแห่งชาติ) Information Logistics ของการเลี้ยงปลา

12 Data Interchange Roadmap
flowerMap

13 จากผลลัพธ์สู่ปฏิบัติ ??????
กระทรวง ICT +++ นโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda) มิติยุทธศาสตร์ กระทรวง-หน่วยงาน (Function) มิติยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ

14 NIEM : IEPD LIFE CYCLE NIEM NIEM IEPD Life Cycle Top down Bottom up
IEPDs Staging Area 0 Scenarios, BRM taxonomies NIEM Governance NBAC / NTAC: vet, harmonize, conformance 1 Info exchg requirements NIEM NIEM IEPD Life Cycle 5 Publish + implement 2 Map + model Groups with common data interests Early Awareness & coordination 4 Assemble to IEPD spec 3 Build + validate New component candidates & business context 14

15 แนวทางการพัฒนาคู่มือ
Executive orders, mission statements, business requirements, business context, policies/procedures Specific information exchange, high-level business requirements, existing IEPDs 0 Scenarios, BRM Taxonomy NIEM NDR 1 Info exchange requirements IEPD for reuse library Data requirements, business context, exchange model 5 Publish + implement Submission of candidate NIEM components, component business context NIEM IEPD Life Cycle 2 Map + model Complete IEPD Existing IEPD artifacts 4 Assemble to IEPD spec 3 Build + validate Gap analysis, specs for new components IEPD artifacts to share/reuse, metadata for discovery NIEM NDR Valid IEPD schemas, example instances, documentation, metadata

16 Conclusion TH e-GIF : a set of standards and policies E-GIF
Business process or organizational interoperability Information and semantic interoperablity Technical Interoperability E-GIF Requires leadership & commitment Needs to be a desire for transformation and the cooperation of the various agencies of government 2 important groups-policy or decision making, technical officials &staff

17 e-GIF Policy Success Factors
Promotion&Communication Awareness Raising Advice&Guidance Quality Assurance(for individual and organization)  

18 establishing trust relationships
developing standards and agreements on how shared information will beused and protected establishing effective and appropriately secure communications mechanisms; and taking steps to ensure that sensitive information is not inappropriately disseminated.

19 • identifying and agreeing on the types of information to be collected and shared between parties,
• developing standard terms and reporting thresholds, • balancing varying interests and expectations, and • determining the right format and standards for collecting data so that disparate agencies can aggregate and integrate data sets.

20 Ultimate Goals Faster, more effective in government services offered by different agencies for Citizen and Business Cost Reduction

21 Events 2,23 July Manual Review
July TH e-GIF Strategy Framework Kao Yai; Grenery Resort 26 October- e-Government Day + MEDES 30 March-4 San Francisco: Services Research Innovation Global Leadership

22 TH e-GIF4


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมคณะที่ปรึกษาโครงการ 24 June 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google