งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมี ประสิทธิภาพ EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES โดย... นายเฉลิมศักดิ์ รักษา เลขที่ 18 สาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมี ประสิทธิภาพ EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES โดย... นายเฉลิมศักดิ์ รักษา เลขที่ 18 สาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ 60."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมี ประสิทธิภาพ EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES โดย... นายเฉลิมศักดิ์ รักษา เลขที่ 18 สาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ 60

2 Top 10 technical presentations 10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอ

3 Tip of the 1 st เคล็ดลับข้อที่ 1 Nothing will lower your credibility as much as the presenters do not know in detail what you need to speak again. To know about you. You can make the presentation without the need for accessories-electrodes PowerPoint has a phone, use only words and the issues important to the attractiveness. And prepare for questions and answers.

4 ไม่มีสิ่งใดจะลดความน่าเชื่อถือของคุณได้ มากเท่ากับการเป็นผู้นำเสนอที่ไม่รู้ รายละเอียดในสิ่งที่คุณต้องพูดอีกแล้ว การ รู้จักเรื่องของคุณอย่างดี ทำให้คุณสามารถ นำเสนอผลงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์เสริมแบบอิเล็กโทรนิกส์อย่าง PowerPoint ก็ได้ ใช้เฉพาะคำและประเด็น สำคัญเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และ เตรียมพร้อมสำหรับคำถามและคำตอบด้วย

5 Tip of the 2 nd เคล็ดลับ ข้อที่ 2 Check all equipment and tools. And do not forget to practice your presentation. The projector uses a period of time before reality started to offer if possible check and light a fire in the room before the present time. And make sure you know how to make light blur If the room is too light. And the error's number one presenter is often erroneous. ตรวจอุปกรณ์และเครื่องมือทุกอย่าง และ อย่าลืมซักซ้อมการนำเสนอของคุณ โดยการ ใช้โปรเจคเตอร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนการ เริ่มนำเสนอจริง ถ้าเป็นไปได้ ตรวจสอบแสง สว่างและไฟในห้องนำเสนอก่อนถึงเวลา และ ทำให้มั่นใจว่าคุณรู้วิธีทำให้ไฟสลัว หากห้องนั้น สว่างเกินไปและข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งของผู้ นำเสนอที่มักทำผิด

6 Tip of the 3 rd เคล็ดลับข้อที่ 3 Using 'KISS (Keep It Silly Simple) or "make it easy to back" when designing your presentation. Seized with the issue only three or four significant issues. About the topic and explain the expansion. Should capture an audience of more than จงใช้เทคนิค K.I.S.S. (Keep It Silly Simple) หรือ “ ทำมันให้ง่ายเข้าไว้ ” เมื่อ ออกแบบการนำเสนอของคุณ ยึดอยู่กับ ประเด็นเพียงสามหรืออย่างมากสี่ประเด็น เกี่ยวกับหัวข้อนั้นและอธิบายขยายความ ผู้ฟังน่าจะจับประเด็นได้มากกว่า

7 Tip of the 4 th เคล็ดลับข้อที่ 4 Easy to create content. With the input sessions (Bullet) page for text messages. Most important message to the top of the slide so easy to read the next row. Focus on a topic of any subject. And subheading should not use any more than 4 per slide. And speak to key audiences not say (on) on screen. สร้างเนื้อหาให้ง่าย ด้วยการใส่หัวข้อย่อย (Bullet) หน้าข้อความสำหรับข้อความสำคัญ จัดให้ ข้อความสำคัญที่สุดอยู่ด้านบนของสไลด์เพื่อให้ง่าย ต่อการอ่านในแถวถัดมา มุ่งไปที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และไม่ควรใช้หัวข้อย่อยเกินกว่า 4 ข้อต่อหนึ่งสไลด์ และที่สำคัญพูดกับผู้ฟังไม่ใช่พูด ( บ่น ) กับจอภาพ

8 Tip of the 5 th เคล็ดลับข้อที่ 5 Time is money in the real world. Who does not want to waste time sitting listening to the presentation of a picture diagram? Flimsy and charts to emphasize key areas of the presentation. This helps create a rhythm to live a good presentation and media used in addition to letters. When used properly and at the right time to enhance the presentation with your speech more interesting. เวลาคือเงิน เป็นความจริงในโลกปัจจุบัน ไม่มีใครต้องการมา นั่งเสียเวลาฟังการนำเสนอที่ไม่มีแก่นสารอะไร ใช้ภาพ แผนภาพและแผนภูมิเพื่อเน้นย้ำเฉพาะจุดสำคัญของการ นำเสนอเท่านั้น ซึ่งช่วยสร้างจังหวะพักที่ดีให้กับการนำเสนอ และสื่อที่ใช้นอกเหนือจากตัวอักษร และเมื่อใช้อย่างถูกที่ ถูก เวลา ยังช่วยยกระดับการนำเสนอด้วยการพูดของคุณให้ น่าสนใจขึ้นอีก

9 Tip of the 6 th เคล็ดลับข้อที่ 6  Remember, it should choose a readable font like Arial or Times New Roman for English And select a font EucrosiaUPC, FreesiaUPC LilyUPC or avoid using a handwriting font, which are difficult to read on the screen. And should not use the font of the slides in more than 2-by-using the first header (Title) also apply to a message body. And should not be smaller than the size to 30 pt visitors to see the back seat as well. จำไว้ว่าควรเลือกใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายอย่าง Arial หรือ Times New Roman สำหรับ ภาษาอังกฤษ และเลือกฟอนต์อย่าง EucrosiaUPC, FreesiaUPC หรือ LilyUPC หลีกเลี่ยงการใช้ฟอนต์แบบลายมือซึ่งยากที่จะอ่าน ออกบนจอภาพ และไม่ควรใช้ฟอนต์ประกอบกันใน สไลด์เกิน 2 แบบ โดยแบบแรกใช้กับหัวเรื่อง (Title) ส่วนอีกแบบใช้กับข้อความเนื้อเรื่อง และ ขนาดไม่ควรเล็กกว่า 30 pt เพื่อให้ผู้ชมงานที่นั่ง ด้านหลังมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน

10 Tip of the 7 th เคล็ดลับข้อที่ 7 Choose a template (Template) presentation that suits the audience. Clean and a very candid suitable for presenting the business. For children Is suitable for presentation to a colorful and ornate shape that has multiple เลือกแม่แบบ (Template) งานนำเสนอซึ่ง เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม สะอาดและแบบที่ ตรงไปตรงมาเหมาะมากสำหรับการนำเสนอ งานเชิงธุรกิจ สำหรับกลุ่มเด็กๆ ก็เหมาะกับ งานนำเสนอที่เป็นสีสันฉูดฉาดและมีรูปร่างที่ หลากหลาย

11 Tip of the 8 th เคล็ดลับข้อที่ 8 Ensure that your audience focus on your work with a limited number of slides to a minimum as long as needed, about 10-12 out ด์ (most excellent) is sufficient. ทำให้มั่นใจว่าผู้ชมงานของ คุณโฟกัสอยู่ที่งานของคุณ ด้วยการจำกัดจำนวนสไลด์ให้ น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ประมาณ 10-12 ไสลด์ ( ที่สุด เจ๋ง ) ก็เพียงพอแล้ว

12 Tip of the 9th เคล็ดลับข้อที่ 9 Video animation, and sound effect. If you have a good advantage. Help attract the best. Do not use it to make your audience fall away from concentration ซะ content. It's a good These too. Design your presentation with the idea that "less but more Less is more" Do not leave your audience confused by the use of animated over-sized. ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่นและเอฟเฟคเสียง ถ้า ใช้ให้ดีก็มีประโยชน์ ช่วยดึงดูดความสนใจได้ สุดๆ แต่อย่าใช้มันเพื่อทำให้ผู้ชมของคุณสมาธิ หลุดไปจากเนื้อหาซะก่อน เพราะใช้ของดีๆ เหล่านี้มากเกินไป ออกแบบงานนำเสนอของ คุณด้วยแนวความคิดที่ว่า “ น้อยแต่มาก Less is more” อย่าปล่อยให้ผู้ชมงานของคุณสับสน ด้วยการใช้แอนิเมชั่นแบบมากเกินขนาด

13 Tip of the 10 th เคล็ดลับข้อที่ 10 The dark color with the appropriate background necessary to make your reading easier. ความเข้มสีที่เหมาะสมกับพื้นหลังเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้อ่าน ข้อความของคุณได้ง่าย dark text on light colors. Is the best option. Select colors using a color or background color of a light. This allows the eye to get better images using white plain The use of dark background is ideal for use on light colored letters. ข้อความสีเข้มบนพื้นสีอ่อน เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เลือกใช้สี โทนสีเบจหรือสีพื้นหลังแบบอ่อน ซึ่งช่วยให้สายตารับภาพ ได้ดีกว่าการใช้สีขาวล้วน การใช้พื้นหลังสีเข้มก็เหมาะกับการ ใช้สีตัวอักษรที่อ่อนเช่นกัน choose a patterned background can make reading difficult. การเลือกใช้พื้นหลังแบบมีลวดลายทำให้อ่านข้อความได้ยาก Select color alignment. เลือกโทนสีให้สอดคล้องกัน

14 Thank you ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมี ประสิทธิภาพ EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES โดย... นายเฉลิมศักดิ์ รักษา เลขที่ 18 สาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google