งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service Profile สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 27 สิงหาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service Profile สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 27 สิงหาคม 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service Profile สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 27 สิงหาคม 2551
โรงแรมซิตี้พาร์ค นครราชสีมา

2 Service Profile วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จที่ผ่านมา
เพื่อค้นหาความเสี่ยงและโอกาสพัฒนาในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบระดับและความก้าวหน้าของการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเยี่ยมสำรวจ

3 Purpose Performance Process Service Profile
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Service Profile กรอบที่ใช้กำกับการพัฒนาคุณภาพ ของแต่ละหน่วยในองค์กร หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด บริบท ความต้องการ ของผู้รับผลงาน ข้อกำหนด ทางวิชาชีพ จุดเน้น ขององค์กร ทบทวน ประเมิน เรียนรู้ ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ ตัวชี้วัด Study Purpose Performance พันธกิจ/เจตจำนง (หน้าที่ & เป้าหมาย) Act วัตถุประสงค์ Do Process ปรับปรุง ประเด็นสำคัญ ความเสี่ยงสำคัญ ความต้องการ ความคาดหวัง Plan กระบวนการหลัก ออกแบบระบบ โรค/หัตถการสำคัญ (เฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย) ประเด็นย่อยในแต่ละ กระบวนการ/โรค

4 ปัญหาที่พบ หน่วยงานต่างๆ ไม่เข้าใจบริบทของตัวเอง ประเด็นคุณภาพสำคัญไม่ชัด ไม่เข้าใจว่าจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมคุณภาพอื่นๆ อย่างไร ไม่มีการทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างคำตอบในส่วนต่างๆ หน่วยงานไม่ได้นำจุดเน้นขององค์กรมาใช้ร่วมพัฒนา หรืออาจรับเอาจุดเน้นขององค์กรมาเป็นของหน่วยงานด้วยความไม่เข้าใจ ไม่ได้นำ service profile มาใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาและการบรรลุเป้าหมาย

5 ปัญหาที่พบ ผู้เขียนส่วนใหญ่เป็นพยาบาล การเขียนไม่สะท้อนการทำงานของสหสาขา ใช้เจ้าของหน่วยงานเป็นศูนย์กลางของการจัดทำ unit profile เช่น ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย หน่วยซักฟอก แทนที่จะเป็น ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยใน ผู้ใช้ผ้า เขียน service profile เพียงเพื่อส่งให้ พรพ.

6 ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
ผู้ประสานงานคุณภาพ / QMR เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ service profile ในลักษณะของการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่น นำข้อสงสัย / ความไม่แน่ใจ / ความแตกต่าง มาอภิปรายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ มีการใช้ service profile อย่างเชื่อมโยงกับกิจกรรมคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมทบทวนคุณภาพ, CQI ทำความเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ใน service profile และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจน (หลักการเชื่อมโยงที่เป็นพื้นฐานที่สุดคือ purpose – process – priority - KPI)

7 ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
มีสมดุลระหว่างจุดเน้นในการพัฒนาของหน่วยงาน กับจุดเน้นในการพัฒนาขององค์กร สามารถตีความหมายจุดเน้นในการพัฒนาขององค์กร มาสู่จุดเน้นในการพัฒนาของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม (จุดเน้นของการพัฒนา หรือ priority อาจจะอยู่ในรูปแบบของ ปัญหา ความท้าทาย เป้าหมาย ก็ได้) มีการนำ service profile มาใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนา การบรรลุเป้าหมาย อย่างสม่ำเสมอ ใช้ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลางของการจัดทำ service profile ครอบคลุมงานของทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในจุดให้บริการนั้น ใช้ service profile เพื่อทำความเข้าใจงานของตนเอง และจุดประกายการพัฒนา

8 กิจกรรมกลุ่ม 1) ศึกษา Service Profile ER ของโรงพยาบาล A ค้นหาว่า ทำให้มองเห็นความเชื่อมโยงอะไรได้บ้าง 2) ศึกษา Service Profile ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย • ทำความเข้าใจบริบทของหน่วยงานว่าเหตุใดผลงานของหน่วยงานจึงออกมาเช่นนั้น พยายามมองหาข้อจำกัดที่หน่วยงานต้องเผชิญอยู่ • ใช้แผนภูมิเพื่อช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์และความสัมพันธ์ภายใน Service Profile 3) สรุปสิ่งที่น่าชื่นชมและโอกาสพัฒนาที่สำคัญอย่างละ 3 ประเด็น


ดาวน์โหลด ppt Service Profile สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 27 สิงหาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google