งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 27 สิงหาคม 2551 โรงแรมซิตี้พาร์ค นครราชสีมา Service Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 27 สิงหาคม 2551 โรงแรมซิตี้พาร์ค นครราชสีมา Service Profile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 27 สิงหาคม 2551 โรงแรมซิตี้พาร์ค นครราชสีมา Service Profile

2 วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จที่ผ่านมา เพื่อค้นหาความเสี่ยงและโอกาส พัฒนาในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบระดับและความก้าวหน้า ของการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เยี่ยมสำรวจ

3 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Service Profile กรอบที่ใช้กำกับการพัฒนา คุณภาพ ของแต่ละหน่วยในองค์กร Plan Do Study Act ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ กระบวนการ หลัก พันธกิจ / เจตจำนง ( หน้าที่ & เป้าหมาย ) ความต้องการ ของผู้รับผลงาน ข้อกำห นด ทาง วิชาชีพ จุดเน้น ขององค์กร วัตถุประสง ค์ ตัวชี้วัด ประเด็น สำคัญ ความเสี่ยง สำคัญ ความ ต้องการ ความ คาดหวัง โรค / หัตถการ สำคัญ ออกแบบระบบ ทบท วน ประเ มิน เรียน รู้ ปรับปรุง ( เฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย ) บริบ ท หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด ประเด็นย่อยในแต่ละ กระบวนการ / โรค Purpose Performance Process

4 ปัญหาที่พบ หน่วยงานต่างๆ ไม่เข้าใจบริบทของตัวเอง ประเด็นคุณภาพสำคัญไม่ชัด ไม่เข้าใจว่าจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมคุณภาพ อื่นๆ อย่างไร ไม่มีการทบทวนความเชื่อมโยงระหว่าง คำตอบในส่วนต่างๆ หน่วยงานไม่ได้นำจุดเน้นขององค์กรมา ใช้ร่วมพัฒนา หรืออาจรับเอาจุดเน้นของ องค์กรมาเป็นของหน่วยงานด้วยความไม่ เข้าใจ ไม่ได้นำ service profile มาใช้ ตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนา และการบรรลุเป้าหมาย

5 ปัญหาที่พบ ผู้เขียนส่วนใหญ่เป็นพยาบาล การเขียน ไม่สะท้อนการทำงานของสหสาขา ใช้ เจ้าของหน่วยงานเป็นศูนย์กลางของการ จัดทำ unit profile เช่น ห้องผ่าตัด หอ ผู้ป่วย หน่วยซักฟอก แทนที่จะเป็น ผู้ป่วย ผ่าตัด ผู้ป่วยใน ผู้ใช้ผ้า เขียน service profile เพียงเพื่อส่งให้ พรพ.

6 ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์ ผู้ประสานงานคุณภาพ / QMR เปิดโอกาส ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ service profile ใน ลักษณะของการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่น นำ ข้อสงสัย / ความไม่แน่ใจ / ความ แตกต่าง มาอภิปรายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ มีการใช้ service profile อย่างเชื่อมโยง กับกิจกรรมคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมทบทวนคุณภาพ, CQI ทำความเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่าง องค์ประกอบต่างๆ ใน service profile และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงได้อย่าง ชัดเจน ( หลักการเชื่อมโยงที่เป็นพื้นฐาน ที่สุดคือ purpose – process – priority - KPI)

7 ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์ มีสมดุลระหว่างจุดเน้นในการพัฒนาของ หน่วยงาน กับจุดเน้นในการพัฒนาของ องค์กร สามารถตีความหมายจุดเน้นในการ พัฒนาขององค์กร มาสู่จุดเน้นในการพัฒนา ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม ( จุดเน้น ของการพัฒนา หรือ priority อาจจะอยู่ใน รูปแบบของ ปัญหา ความท้าทาย เป้าหมาย ก็ได้ ) มีการนำ service profile มาใช้ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการพัฒนา การบรรลุ เป้าหมาย อย่างสม่ำเสมอ ใช้ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลางของการจัดทำ service profile ครอบคลุมงานของทุก วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในจุดให้บริการนั้น ใช้ service profile เพื่อทำความเข้าใจงาน ของตนเอง และจุดประกายการพัฒนา

8 1) ศึกษา Service Profile ER ของ โรงพยาบาล A ค้นหาว่า ทำให้มองเห็นความ เชื่อมโยงอะไรได้บ้าง 2) ศึกษา Service Profile ของหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย ทำความเข้าใจบริบทของหน่วยงานว่าเหตุใด ผลงานของหน่วยงานจึงออกมาเช่นนั้น พยายามมองหาข้อจำกัดที่หน่วยงานต้อง เผชิญอยู่ ใช้แผนภูมิเพื่อช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ และความสัมพันธ์ภายใน Service Profile 3) สรุปสิ่งที่น่าชื่นชมและโอกาสพัฒนาที่สำคัญ อย่างละ 3 ประเด็น กิจกรรมกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 27 สิงหาคม 2551 โรงแรมซิตี้พาร์ค นครราชสีมา Service Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google