งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การธำรงรักษาระบบคุณภาพหลังการรับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การธำรงรักษาระบบคุณภาพหลังการรับรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การธำรงรักษาระบบคุณภาพหลังการรับรอง
และการเตรียมการสู่การประเมินรอบใหม่ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สิงหาคม 2551

2 ความคาดหวังต่อ รพ. ใช้กระบวนการ HA สร้างการเรียนรู้ใน รพ. มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่สำคัญและมีความหมาย (ยกระดับคะแนนจาก 3 สู่ 4 - 5) ทำให้การพัฒนาคุณภาพเป็นเรื่องปกติประจำ ทำได้ง่ายๆ เกิดคุณภาพที่สมดุลในทุกส่วน เป็นคุณภาพที่ยั่งยืน ทำความเข้าใจกับมาตรฐาน HA ฉบับใหม่ นำไปสู่การปฏิบัติจริง (คุยกันเล่น เห็นของจริง อิงการวิจัย) เพื่อผู้ป่วย องค์กร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำใช้กรอบแนวคิดการจัดการสู่ความเป็นเลิศ (มาตรฐาน HA ตอนที่ I) ในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ รพ.ใช้เครื่องมือที่ พรพ.พัฒนาขึ้น (Profile, SPA, Self Enquiry, Scorebook)ให้เกิดประโยชน์ และช่วย พรพ.พัฒนาเครื่องมือให้ดียิ่งขึ้น รพ.สืบค้นคุณภาพการดูแลผู้ป่วย จนเห็นประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนาและทำให้ระบบของ รพ.มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุด

3 การสื่อสารความต่อเนื่องของการพัฒนา ก่อนถึงการประเมินรอบต่อไป
สรุปบทเรียนการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยในลักษณะที่สามารถแบ่งปันให้ รพ.อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ (เรื่องละ ~1 หน้า) เพื่อ พรพ. จะประมวลและส่งกลับให้ รพ.ที่ดำเนินการ HA ได้เรียนรู้ นำเสนอตัวชี้วัดสำคัญตามมาตรฐานตอนที่ IV ซึ่ง รพ.ใช้ประโยชน์ในการติดตาม performance (ดูจากเอกสาร Hospital Profile 2008) นำเสนอผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ พรพ. (เน้นผลมากกว่าแผนและกิจกรรม) นำเสนอ Scorebook ที่ รพ.ใช้ประเมินตนเอง ข้อ 2-4 ควรเสนอให้ พรพ.รับทราบอย่างน้อย 6 เดือนก่อนหมดอายุการรับรอง


ดาวน์โหลด ppt การธำรงรักษาระบบคุณภาพหลังการรับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google