งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การธำรงรักษาระบบคุณภาพหลังการรับรอง และการเตรียมการสู่การประเมินรอบใหม่ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สิงหาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การธำรงรักษาระบบคุณภาพหลังการรับรอง และการเตรียมการสู่การประเมินรอบใหม่ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สิงหาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การธำรงรักษาระบบคุณภาพหลังการรับรอง และการเตรียมการสู่การประเมินรอบใหม่ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สิงหาคม 2551

2 2 ความคาดหวังต่อ รพ. 1. ใช้กระบวนการ HA สร้างการเรียนรู้ใน รพ. มีการ ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็น ผลลัพธ์ที่สำคัญและมีความหมาย ( ยกระดับคะแนน จาก 3 สู่ 4 - 5) 2. ทำให้การพัฒนาคุณภาพเป็นเรื่องปกติประจำ ทำได้ ง่ายๆ เกิดคุณภาพที่สมดุลในทุกส่วน เป็นคุณภาพ ที่ยั่งยืน 3. ทำความเข้าใจกับมาตรฐาน HA ฉบับใหม่ นำไปสู่ การปฏิบัติจริง ( คุยกันเล่น เห็นของจริง อิงการวิจัย ) เพื่อผู้ป่วย องค์กร ผู้ปฏิบัติงาน 4. ผู้นำใช้กรอบแนวคิดการจัดการสู่ความเป็นเลิศ ( มาตรฐาน HA ตอนที่ I) ในการนำองค์กรสู่ ความสำเร็จ 5. รพ. ใช้เครื่องมือที่ พรพ. พัฒนาขึ้น (Profile, SPA, Self Enquiry, Scorebook) ให้เกิดประโยชน์ และ ช่วย พรพ. พัฒนาเครื่องมือให้ดียิ่งขึ้น 6. รพ. สืบค้นคุณภาพการดูแลผู้ป่วย จนเห็นประเด็นที่ เป็นโอกาสพัฒนาและทำให้ระบบของ รพ. มี คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุด

3 3 การสื่อสารความต่อเนื่องของการพัฒนา ก่อนถึงการประเมินรอบต่อไป 1. สรุปบทเรียนการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยใน การดูแลผู้ป่วยในลักษณะที่สามารถแบ่งปันให้ รพ. อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ ( เรื่องละ ~1 หน้า ) เพื่อ พรพ. จะประมวลและส่งกลับให้ รพ. ที่ ดำเนินการ HA ได้เรียนรู้ 2. นำเสนอตัวชี้วัดสำคัญตามมาตรฐานตอนที่ IV ซึ่ง รพ. ใช้ประโยชน์ในการติดตาม performance ( ดูจากเอกสาร Hospital Profile 2008) 3. นำเสนอผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของ พรพ. ( เน้นผลมากกว่าแผนและกิจกรรม ) 4. นำเสนอ Scorebook ที่ รพ. ใช้ประเมินตนเอง ข้อ 2-4 ควรเสนอให้ พรพ. รับทราบอย่างน้อย 6 เดือนก่อนหมดอายุการรับรอง


ดาวน์โหลด ppt 1 การธำรงรักษาระบบคุณภาพหลังการรับรอง และการเตรียมการสู่การประเมินรอบใหม่ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สิงหาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google