งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิเล็กโทร นิกส์. ตัวนำ (Conductor) คือวัสดุที่ สามารถนำไฟฟ้าได้ ปกติจะใช้ ทองแดงเป็นวัสดุตัวนำเนื่องจากมี ราคาถูก ฉนวน (Insulator) คือวัสดุที่นำ ไฟฟ้าได้ไม่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิเล็กโทร นิกส์. ตัวนำ (Conductor) คือวัสดุที่ สามารถนำไฟฟ้าได้ ปกติจะใช้ ทองแดงเป็นวัสดุตัวนำเนื่องจากมี ราคาถูก ฉนวน (Insulator) คือวัสดุที่นำ ไฟฟ้าได้ไม่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิเล็กโทร นิกส์

2 ตัวนำ (Conductor) คือวัสดุที่ สามารถนำไฟฟ้าได้ ปกติจะใช้ ทองแดงเป็นวัสดุตัวนำเนื่องจากมี ราคาถูก ฉนวน (Insulator) คือวัสดุที่นำ ไฟฟ้าได้ไม่ดี คุณสมบัติตรงข้ามกับ ตัวนำ สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) คือวัสดุที่มีคุณสมบัติระหว่างตัวนำ และฉนวน ในทางอิเล็กโทรนิกได้นำ สารดังกล่าวมาผลิตอุปกรณ์อิเล็ก โทรนิกส์มากมาย เช่น IC, Transistor, diode เป็นต้น

3 ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ ป้องกันในกรณี เกิดความ ผิดปกติของ วงจรเพื่อ ป้องกันอันตราย กับผู้ใช้หรือ วงจร

4 ทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์ กึ่งตัวนำที่ทำ หน้าที่ในการ ขยายสัญญาน ไฟฟ้า โดยมี ลักษณะการ ต่อพิเศษตาม คุณสมบัติของ ทรานซิสเตอร์ แต่ละตัว

5 ไอซี (IC, Integrated circuit) เป็นอุปกรณ์สาร กึ่งตัวนำชนิด หนึ่งที่มี คุณสมบัติ เหมือนการ ทำงานของ วงจรทั่วไป แต่ ใช้งานง่าย ใน ไอซีบางตัวอาจ ประกอบไปด้วย ทรานซิสเตอร์ เป็นล้าน ๆ ตัว หรืออุปกรณ์สาร กึ่งตัวนำชนิดอื่น อีกเป็นจำนวน มาก

6 ไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessor) เป็นอุปกรณ์สาร กึ่งตัวนำที่มีการ สร้างที่ซับซ้อน ใน ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้ อาจประกอบไป ด้วยไอซีจำนวน มากในการใช้งาน มาใช้สำหรับการ ควบคุมแบบ สามารถโปรแกรม ได้ ใช้ในอุปกรณ์ อัตโนมัติต่าง ๆ เช่น เครื่องซักผ้า หรือในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

7 หม้อแปลงไฟฟ้า (transformer) คืออุปกรณ์ที่สามารถทำการลด หรือเพิ่มระดับแรงดันให้มีมาก หรือน้อยขึ้นกับความต้องการ ของวงจร อุปกรณ์เพิ่มแรงดันขึ้น เรียกว่า step-up transformer อุปกรณ์ลดแรงดัน เรียกว่า step-down transformer

8 Step-down transformer

9 Diode ไดโอด คืออุปกรณ์ ทำหน้าที่ในการ ควบคุมให้ทิศ ทางการไหลของ ไฟฟ้าไปตามทิศทาง ที่ระบุไว้เป็นลักษณะ ทางเดียว

10 Several types of diodes

11 LED LED (light Emitting Diode) เป็น อุปกรณ์ที่ทำงาน เหมือนหลอดไฟ ใช้สำหรับแสดง สถานะการ ทำงานของวงจร ที่ต้องการแสดง แบบแสง

12

13 ตัวต้านทาน (resistor) ใช้ในการ ควบคุมการ ทำงานของ แรงดันให้ เหมาะสม

14 ColorValue digit 1Value digit 2Value digit 3MultiplierToleranceTemp. Coefficient Black000×10 0 Brown111×10 1 ±1% (F)100 ppm/K Red222×10 2 ±2% (G)50 ppm/K Orang e 333×10 3 15 ppm/K Yellow444×10 4 25 ppm/K Green555×10 5 ±0.5% (D) Blue666×10 6 ±0.25% (C) Violet777×10 7 ±0.1% (B) Gray888×10 8 ±0.05% (A) White999×10 9 Gold×0.1±5% (J) Silver×0.01±10% (K) None±20% (M)

15 ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ส่วนประกอบที่ นำมาใช้กับวงจรที่ มีความถี่เข้ามา เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ ตัวนี้มีผลโดยตรง กับความถี่ หาก ความถี่สูงผ่านค่า ความต้านทานต่ำ หน่วยของการเก็บ ประจุคือ ฟารัด

16 อินดักเตอร์ (Inductor) คือลวดตัวนำที่ นำมาขดเป็น วงกลมหรือใน ลักษณะอื่นที่ทำ ให้มีระยะทางที่ มากขึ้น ทำให้มี ผลกับสัญญาน ไฟฟ้าที่มีความถี่ Inductance หน่วยคือ เฮนรี่

17 วงจร คือการนำอุปกรณ์อิเล็กโทรนิก มาต่อเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการ ใช้งานตามต้องการและมีการ ต่อเชื่อมแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ทั้งแบบกระแสตรงและ กระแสสลับ

18 กฏที่สำคัญสี่ข้อทาง ไฟฟ้า 1. กฎของโอห์ม 2. กฎของเคอร์ชอพ - กระแส - ผลรวม ทางพีชคณิตของกระแสรอบจุดใด ๆ ในวงจรจะต้องเป็นศูนย์ 3. กฎของเคอร์ชอพ - แรงดัน - ผลรวม ทางพีชคณิตของแรงดันรอบวงจร เปิดจะต้องเป็นศูนย์ 4. กฏกำลัง

19

20 วงจรอนุกรม (Series Circuit) is the connecting of components end to end in a circuit to provide a single path for the current This is true not only for resistors, but also for other components that can be connected in series

21

22 วงจรขนาน (Parallel Circuit) คือ วงจรที่นำอุปกรณ์อิเล็กโทร นิกมาต่อเชื่อมกันตั้งแต่สองตัว ขึ้นไป โดยลักษณะการต่อเป็น แบบขนานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า หากอุปกรณ์ตัวใดเสีย วงจรก็ยัง สามารถทำงานต่อได้

23

24 วงจรผสม (Combination Circuit) คือ วงจรที่นำการต่อแบบ อนุกรมและขนานมาเชื่อมต่อ กันเข้า เพื่อให้สามารถได้ วงจรตามต้องการ คุณสมบัติ ของวงจรขึ้นกับรูปแบบการ ต่อ

25

26

27

28

29

30 ออพแอม (Operational amplifier) เป็นอุปกรณ์วงจรรวมหรือไอซี ประเภทเชิงเส้นที่มีการประยุกต์ใช้ งานอย่างกว้างขวาง ทำหน้าที่ เสมือนแหล่งให้กำลัง ใช้กันมากเนื่องจากสามารถทำ mathematical operations บวก ลบคูณหาร ฯลฯ ได้มาก

31 คุณสมบัติของออพแอม 1.Gain—infinite 2.Input impedance—infinite ทำให้ออพ แอมไม่ดึงกระแส 3.Output impedance—zero ทำให้ระดับ สัญญานเอาท์พุทไม่ได้รับผลกระทบจาก โหลด 4.Bandwidth infinite ทำให้สามารถ นำไปใช้ขยายสัญญานประเภทใดก็ได้ 5.Voltage out—zero (when voltage into each other are equal) 6.Current entering the amp at either terminal—extremely small

32 Note about op amps Op amp are active device They require external power sources The output is limited by the power source For example: +/- 15 V power source  output swing is at most /- 15 V Op amp come in many forms Most common is an 8-pin DIP package Sometimes more than on eon a chip

33 ของจริง

34

35 วงจรจริง

36 วงจรที่เป็นตัวแทน

37 สิ่งที่ทำไม่ได้สำหรับออพ แอม 1.No feedback: Infinite gain tries to produce infinite voltage 2.Positive feedback: Voltage difference on input grows larger, not smaller

38 Negative feedback

39 Voltage Follower

40

41 Non-inverting Amplifier

42

43 Inverting Amplifier

44

45

46

47

48


ดาวน์โหลด ppt อิเล็กโทร นิกส์. ตัวนำ (Conductor) คือวัสดุที่ สามารถนำไฟฟ้าได้ ปกติจะใช้ ทองแดงเป็นวัสดุตัวนำเนื่องจากมี ราคาถูก ฉนวน (Insulator) คือวัสดุที่นำ ไฟฟ้าได้ไม่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google