งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางศศิธร สินลา วุฒิการศึกษา ศษม. สาขาการสอนสังคมศึกษา มช. ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางศศิธร สินลา วุฒิการศึกษา ศษม. สาขาการสอนสังคมศึกษา มช. ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางศศิธร สินลา วุฒิการศึกษา ศษม. สาขาการสอนสังคมศึกษา มช. ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 จาก “ ครูปุ๊ก ”

2 ประวัติการทำงาน ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านมูเซอร์ อำเภอ อมก๋อย ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนป่าจี้วังแดง วิทยา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียน บ้านปางน้ำถุ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียน ชลประทานผาแตก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่ โป่งประชาสามัคคี

3 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น สายผู้สอน ปี การศึกษา 2549, 2554 ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น สายผู้บริหาร ( รักษาราชการแทน ) ปีการศึกษา 2552 ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระดับดีเยี่ยม จากชมรม พุทธศาสตร์สากล, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2552 รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนค่าวฮ่ำประกอบการแสดง “ เรื่องพระมหาชนก ” จากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

4 รางวัลชนะเลิศครูผู้จัดกิจกรรมสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ( 2548 ) ครูภาษาไทยดีเด่นระดับจังหวัด สกสค. จังหวัด เชียงใหม่ ( 2547 ) เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ( 2544 ) จากสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ( 2543 ) จาก สำนักงานคุรุสภา จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับสำนักงานการ ประถมศึกษา อำเภอแม่แตง ปีการศึกษา 2540 – 2542 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลการวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) จาก สพท. ชม.1 ( 2552 )

5 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ในฐานะครูวิชาการ ปี การศึกษา 2554 ผลการสอบ O-Net 8 กลุ่มสาระ ทุกสาระคะแนน เกินระดับประเทศ สาระสังคมศึกษาฯ, สาระ กอท. ได้คะแนนระดับ 1 ของ สพป. ชม.1 อีก 6 กลุ่มสาระได้ระดับคะแนน 1 ใน 10 ของทั้งหมด นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะระดับภาค 2 รางวัล คือ เหรียญเงินและเหรียญทองแดง การตีระนาด และฆ้องวงใหญ่ นักเรียนเข้าแข่งขันในระดับ สพป. ชม.1 3 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน ทั้งหมด 13 รายการ ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2555 นักเรียนเข้าแข่งขันในระดับ สพป. ชม.1 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ทั้งหมด 15 รายการ

6 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ที่รับผิดชอบใน โรงเรียน รางวัลชนะเลิศ “ ค่าวฮ่ำประกอบการแสดงพระ มหาชนก (2542)” สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ( โรงเรียนป่าจี้วังแดง วิทยา ) ส่งเสริมการอ่านดีเด่น “ รักการอ่านสานสู่ฝัน ” สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา ( โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ) รางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาไทยศูนย์พัฒนา คุณภาพที่ 2 สปจ. เชียงใหม่ ( 2544 ) นักเรียนได้รับรางวัลดีเยี่ยม โครงการฟื้นฟู ศีลธรรมโลก ( โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ) โครงงานคุณธรรม ระดับเหรียญเงิน ของ เครือข่าย อำเภอ ดอยสะเก็ด ( โรงเรียนแม่ โป่งประชาสามัคคี )

7 ผลงานการเป็นวิทยากร วิทยากร “ ค่ายเติมฝันปันรัก รักภาษาไทย ” วิทยากร “ การพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการ เรียนรู้ ( แบบ KM )” วิทยากร “ การเขียนบทร้อยกรอง ” วิทยากร “ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและประชาธิปไตย ” วิทยากร “ การเรียนรู้แบบโครงงาน พระมหาชนก ” วิทยากร “ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100 เอกสาร สำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย วิทยากร “ ค่ายสร้างสรรค์ กิจกรรมตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นผู้ประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญา ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข สถาบัน พัฒนาการเด็กราชนครินทร์

8 สิ้นสุดการ นำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางศศิธร สินลา วุฒิการศึกษา ศษม. สาขาการสอนสังคมศึกษา มช. ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google