งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางศศิธร สินลา วุฒิการศึกษา ศษม.สาขาการสอนสังคมศึกษา มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางศศิธร สินลา วุฒิการศึกษา ศษม.สาขาการสอนสังคมศึกษา มช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางศศิธร สินลา วุฒิการศึกษา ศษม.สาขาการสอนสังคมศึกษา มช.
จาก “ครูปุ๊ก” นางศศิธร สินลา วุฒิการศึกษา ศษม.สาขาการสอนสังคมศึกษา มช. ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

2 ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
ประวัติการทำงาน ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านมูเซอร์ อำเภออมก๋อย ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลประทานผาแตก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี

3 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น สายผู้สอน ปีการศึกษา 2549, 2554 ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น สายผู้บริหาร (รักษาราชการแทน) ปีการศึกษา 2552 ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระดับดีเยี่ยม จากชมรมพุทธศาสตร์สากล,กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2552 รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนค่าวฮ่ำประกอบการแสดง “เรื่องพระมหาชนก” จากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

4 รางวัลชนะเลิศครูผู้จัดกิจกรรมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ( 2548 ) ครูภาษาไทยดีเด่นระดับจังหวัด สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ ( 2547 ) เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ( 2544 ) จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ( 2543 ) จากสำนักงานคุรุสภา จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่แตง ปีการศึกษา 2540 – 2542 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) จาก สพท.ชม.1 (2552)

5 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ในฐานะครูวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ผลการสอบ O-Net 8 กลุ่มสาระ ทุกสาระคะแนนเกินระดับประเทศ สาระสังคมศึกษาฯ, สาระ กอท. ได้คะแนนระดับ 1 ของ สพป.ชม.1อีก 6 กลุ่มสาระได้ระดับคะแนน 1 ใน 10 ของทั้งหมด นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะระดับภาค 2 รางวัล คือ เหรียญเงินและเหรียญทองแดง การตีระนาดและฆ้องวงใหญ่ นักเรียนเข้าแข่งขันในระดับ สพป.ชม.1 3 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน ทั้งหมด 13 รายการ ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2555 นักเรียนเข้าแข่งขันในระดับ สพป.ชม.1 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ทั้งหมด 15 รายการ

6 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ที่รับผิดชอบในโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ “ค่าวฮ่ำประกอบการแสดงพระมหาชนก (2542)” สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา) ส่งเสริมการอ่านดีเด่น “รักการอ่านสานสู่ฝัน” สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา ( โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ) รางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพที่ 2 สปจ.เชียงใหม่ ( 2544 ) นักเรียนได้รับรางวัลดีเยี่ยม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ) โครงงานคุณธรรม ระดับเหรียญเงิน ของเครือข่าย อำเภอ ดอยสะเก็ด (โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี)

7 ผลงานการเป็นวิทยากร วิทยากร “ค่ายเติมฝันปันรัก รักภาษาไทย”
วิทยากร “การพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (แบบ KM)” วิทยากร “การเขียนบทร้อยกรอง” วิทยากร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและประชาธิปไตย” วิทยากร “การเรียนรู้แบบโครงงาน พระมหาชนก” วิทยากร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย วิทยากร “ค่ายสร้างสรรค์ กิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นผู้ประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญา ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

8 สิ้นสุดการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
สิ้นสุดการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางศศิธร สินลา วุฒิการศึกษา ศษม.สาขาการสอนสังคมศึกษา มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google