งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศน. ประพิณศิริ อินทธิรา สพป. เชียงใหม่ เขต 1. แนวทางการดำเนินโครงการฯ ( เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ) 1. ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ( ป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศน. ประพิณศิริ อินทธิรา สพป. เชียงใหม่ เขต 1. แนวทางการดำเนินโครงการฯ ( เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ) 1. ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ( ป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศน. ประพิณศิริ อินทธิรา สพป. เชียงใหม่ เขต 1

2

3 แนวทางการดำเนินโครงการฯ ( เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ) 1. ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ( ป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่าย ) ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 2. เพลงโรงเรียนสุจริต 3. ยุทธศาสตร์ สพฐ. ว่าด้วยการป้องกันการ ทุจริต 4. ประชุมสร้างความเข้าใจให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชนเข้าใจ 5. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ โรงเรียนสุจริต 6. แต่งตั้งคณะกรรมการป. ป. ช. สพฐ. น้อย แต่งตั้งคณะกรรมการป. ป. ช. สพฐ. น้อย 7. แต่งตั้งคณะกรรมการป. ป. ช. สพฐ. ชุมชน

4 แนวทางการดำเนินโครงการฯ ( เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ) 8. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด คุณลักษณะ 5 ประการ กระบวนการคิด ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด คุณลักษณะ 5 ประการ มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ( ไม่พูดปด / ไม่ลอกการบ้าน / ไม่เอาของของผู้อื่น ) อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ

5 แนวทางการดำเนินโครงการฯ ( เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ) 9. จัดทำ Best Practice ( ผู้บริหาร / ครู / นักเรียน ) เพื่อนำเสนอในงาน Symposium ที่สพฐ. จัด 10. รายงานผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส ทุก 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 : ตุลาคม - ธันวาคม รายงานผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส ทุก 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 : มกราคม - มีนาคม ไตรมาสที่ 3 : เมษายน - มิถุนายน ไตรมาสที่ 4 : กรกฎาคม - กันยายน

6 11. จัดทำวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต 12. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียน และผลการวิจัย (km-cm1.net) แนวทางการดำเนินโครงการฯ ( เครือข่ายโรงเรียนสุจริต )

7 Km-cm1.net

8

9 แนวทางการดำเนินโครงการฯ ( เขต พื้นที่การศึกษา ) อบรม Km วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ บริษัทโม เดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อบรม Km วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ บริษัทโม เดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นิเทศติดตามการดำเนินงานครั้งที่ 1 นำเสนอวิธีปฏิบัติ / ปัญหา อุปสรรค ครั้งที่ 1 ประมาณ วันที่ 20 กันยายน 2557 นิเทศติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อเข้าร่วม นำเสนอ Best Practice ทั่วประเทศ

10 Km-cm1.net

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศน. ประพิณศิริ อินทธิรา สพป. เชียงใหม่ เขต 1. แนวทางการดำเนินโครงการฯ ( เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ) 1. ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ( ป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google