งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไอโซเมอริซึม (Isomerism) ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา C 4 H 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไอโซเมอริซึม (Isomerism) ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา C 4 H 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไอโซเมอริซึม (Isomerism) ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา C 4 H 10

2 Isomer สารต่างชนิดกัน สมบัติต่างกัน แต่มีสูตรโมเลกุล เหมือนกัน Constitutional Isomers ไอโซเมอร์ที่มี โครงสร้างต่าง กัน (Structural Isomers) ได้แก่  Skeleton Isomerism  Position Isomerism  Functional Isomerism Stereo Isomers ไอโซเมอร์ที่มี โครงสร้างเหมือน กัน แต่การจัด วางตัวใน 3 มิติ แตกต่างกัน ได้แก่  Enantiomers*  Geometric Isomer  Diastereomers*

3  Skeleton Isomerism เป็นไอโซเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบโซ่ เปิด ( โซ่ตรงหรือโซ่กิ่ง ) และแบบวง แตกต่างกัน C 4 H 10 ( บิวเทน ) CH 3 –CH 2 – CH 2 – CH 3 n-butane Isobutane จุดหลอมเหลว -138.3 o C จุด หลอมเหลว -159.4 o C จุดเดือด -0.5 o C จุด เดือด -11.7 o C

4 Position Isomerism  เป็นไอโซเมอร์ที่มีตำแหน่งของพันธะ คู่ หรือพันธะสาม ในโครงสร้าง แตกต่างกัน C 4 H 8 ( บิวทีน ) CH 2 =CH–CH 2 –CH 3 CH 3 –CH=CH–CH 3 1-butene 2- butene จุดเดือด -6 o C จุด เดือด 1 o C

5 Functional Isomerism  เป็นไอโซเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันใน โครงสร้างแตกต่างกัน C 2 H 6 O CH 3 –CH 2 – O–H CH 3 –O–CH 3 ethanol dimethyl ether (Alcohol, hydroxyl group) (Ether, alkoxy group) จุดเดือด 78 o C จุด เดือด -25 o C

6 C 6 H 14  ร่างโครงสร้างจากอะตอมของ คาร์บอนในโซ่ตรงทั้งหมดก่อน CCCCCC  เขียนสูตรโครงสร้างจากแบบที่ร่างไว้  ตัดคาร์บอน 1 อะตอมออกจากโซ่ตรง เพื่อเป็นหมู่แทนที่ CCCCCC

7  หาจุดกึ่งกลางและระบุตำแหน่งของ คาร์บอนในโซ่ตรงจากด้านใดด้าน หนึ่ง โดยไม่ให้เกินคาร์บอนที่จุด กึ่งกลาง CCCCC C จุด กึ่งกล าง  แทนที่กิ่งคาร์บอนในโซ่ตรง โดยวาง ในตำแหน่งที่มีค่ามาก กว่าจำนวน อะตอมของคาร์บอนในกิ่งที่ด้านใด ด้านหนึ่ง CCCCC C 123 123 CCCCC C

8  เขียนสูตรโครงสร้างจากแบบที่ร่างไว้  ตัดคาร์บอน 2 อะตอมออกจากโซ่ตรง เพื่อเป็นหมู่แทนที่ CCCCCC CCCCCC

9 CCCCCC CCCCCC  หาจุดกึ่งกลางและระบุตำแหน่งของ คาร์บอนในโซ่ตรงจากด้านใดด้าน หนึ่ง โดยไม่ให้เกินคาร์บอนที่จุด กึ่งกลาง จุด กึ่งกล าง 1 1 1 1 2 2 2 2

10 CCCCCC CC 1 1 2 2  แทนที่กิ่งคาร์บอนในโซ่ตรง โดยวาง ในตำแหน่งที่มีค่ามาก กว่าจำนวน อะตอมของคาร์บอนในกิ่งที่ด้านใด ด้านหนึ่ง CCCC 1 1 2 2 หมู่แทนที่มี คาร์บอน 1 อะตอม จะเกิดกิ่งใน ตำแหน่งที่ 2 หมู่แทนที่มี คาร์บอน 2 อะตอม จะเกิดกิ่งใน ตำแหน่งที่ 3 ซึ่งไม่ ปรากฏใน โครงสร้างของโซ่ ตรง จึงไม่สามารถ เขียนโครงสร้างไอ โซเมอร์จากวิธีนี้ได้

11 CCCC C  แทนที่กิ่งคาร์บอนในโซ่ตรง โดยวาง กิ่งคาร์บอนที่ละอะตอม CCCC C CCCC C C C แทนที่กิ่ง คาร์บอนตัว แรกใน ตำแหน่งที่ 2 แทนที่กิ่ง คาร์บอนตัวที่ 2 ในตำแหน่งเดี่ยว กับกิ่งแรก แทนที่กิ่ง คาร์บอนตัวที่ 2 ในตำแหน่งที่ต่าง กับกับกิ่งแรก

12  เขียนสูตรโครงสร้างจากแบบที่ร่างไว้  ตัดคาร์บอน 3 อะตอมออกจากโซ่ตรง เพื่อเป็นหมู่แทนที่ เมื่อหาจุดกึ่งกลาง พบว่าไม่มีตำแหน่งที่จะเกิดกิ่งทั้งหมด จึงสิ้นสุดการเขียนไอโซเมอร์ของ C 6 H 14 CCCCCCC 1 1 CC CCC

13 สรุปโครงสร้างไอโซเมอร์ของ C 6 H 14

14  ข้อสังเกต === = = = (CH 3 ) 3 C CH 2 CH 3 = CH 3 CH 2 C(CH 3 ) 3 (CH 3 ) 2 CH(CH 2 ) 2 CH 3 = CH 3 (CH 2 ) 2 CH(CH 3 ) 2

15 จำนวนไอโซเมอร์ของ สารประกอบอินทรีย์บางชนิด สารจำนวนไอโซเมอร์ C 4 H 10 2 C 5 H 12 3 C 6 H 14 5 C 7 H 16 9 C 8 H 18 18 C 9 H 20 35 สารจำนวนไอโซเมอร์ C 10 H 22 75 C 15 H 32 4,347 C 20 H 42 366,319 C 30 H 62 4,111,846,763 C 40 H 82 62,481,801,147,341

16 แบบฝึกหัด เขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมของไอ โซเมอร์สารประกอบ C 7 H 16


ดาวน์โหลด ppt ไอโซเมอริซึม (Isomerism) ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา C 4 H 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google