งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคมี ม.6 ว 30225 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคมี ม.6 ว 30225 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคมี ม.6 ว 30225 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา

2  อินทรีย์ มาจากคำว่า Organic หมายถึง ร่างกายหรือสิ่งมีชีวิต  ปี พ. ศ. 2371 ฟรีดริช เวอเลอร์ สังเคราะห์ยูเรียจากการเผา แอมโมเนียมไซยาเนต  ปัจจุบันนักเคมีสามารถสังเคราะห์ สารอินทรีย์ได้มากมาย เช่น ยารักษาโรค และยังเกิด อุตสาหกรรมด้านเคมีอินทรีย์มากมาย

3 พันธะของคาร์บอน, 6 C  6 C เป็นธาตุหมู่ IVA หรือ หมู่ 14 มี 4 Ve -  6 C มี 4 อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ เกิด พันธะโคเวเลนซ์ได้ 3 แบบ คือ พันธะเดี่ยว, พันธะคู่ และ พันธะสาม

4 สูตรโครงสร้างลิวอิส อีเทน (C 2 H 6 ) แบบ จุด แบบ เส้น

5 อีทีน หรือ เอ ทิลีน (C 2 H 4 ) แบบ จุด แบบ เส้น อีไทน์ หรือ อะเซทิลีน (C 2 H 4 ) แบบ จุด แบบ เส้น

6 การเขียนสูตรโครงสร้างของ สารประกอบอินทรีย์ สูตรโครงสร้าง ลิวอิส สูตร โครงสร้าง แบบย่อ สูตรโครงสร้าง แบบเส้นและมุม CH 3 CH 2 CH =CHCH 3

7 สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้าง แบบย่อ สูตรโครงสร้าง แบบเส้นและมุม (CH 3 ) 3 CCH 2 CH( CH 2 CH 3 ) 2

8 สูตรโครงสร้าง ลิวอิส สูตร โครงสร้าง แบบย่อ สูตรโครงสร้าง แบบเส้นและมุม BrCH = C(CH 3 )CH 2 COCl

9 สูตรโครงสร้าง ลิวอิส สูตร โครงสร้าง แบบย่อ สูตรโครงสร้าง แบบเส้นและมุม

10 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเขียนสูตรอย่างย่อของ สารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ หรือ

11 ให้นักเรียนเขียนสูตรแบบเส้นและมุมของ สารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้

12 คำตอ บ


ดาวน์โหลด ppt เคมี ม.6 ว 30225 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google