งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Dead-End Street HR ผ่าทางตัน. อันดับที่ชื่อ – นามสกุลรหัสประจำตัวนักศึกษา 1นาย ณรงค์ จันทร์ลาย 4910180013 2นาง ปัณชญา จันทร์แสง 4910180021 3น.อ. พนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Dead-End Street HR ผ่าทางตัน. อันดับที่ชื่อ – นามสกุลรหัสประจำตัวนักศึกษา 1นาย ณรงค์ จันทร์ลาย 4910180013 2นาง ปัณชญา จันทร์แสง 4910180021 3น.อ. พนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Dead-End Street HR ผ่าทางตัน

2

3 อันดับที่ชื่อ – นามสกุลรหัสประจำตัวนักศึกษา 1นาย ณรงค์ จันทร์ลาย 4910180013 2นาง ปัณชญา จันทร์แสง 4910180021 3น.อ. พนม ควรประดิษฐ์ 4910180022 4นาย สมบัติ งามเสมอ 4910180040 5นาง สมพร พุ่มเกษม 4910180042 6นาง สุนิสา ทองนำ 4910180050 7นาง ภัสราภรณ์ สอนซี 4910180056 8นาง อุษาสวาท สุขวัฒนะ 4910180057 9นาง กิ่งแก้ว ใยสุ่น 4910180061 10นาย ชุมพล พุ่มเกษม 4910180064 11น.ท. สรายุธ สุขรมย์ 4910180072

4 Compensation ค่าตอบแทน

5 Thomas Patten หลักเกณฑ์ 7 ประการ ในการกำหนดค่าตอบแทน 1.ความเพียงพอ 2.ความเป็นธรรม 3.ความสมดุล 4.มีประสิทธิภาพ 5.ความมั่นคง 6.สามารถจูงใจคน 7.เป็นที่ยอมรับของพนักงาน

6 A Staff Engineer A Staff Engineer 10 years working at ZEE 10 years working at ZEE Started Salary at $23,000. Started Salary at $23,000. 2 times promotion 2 times promotion 10 % Salary Review Increasing 10 % Salary Review Increasing Current Salary at $38,000. Current Salary at $38,000. Roger Tomlin

7 Roger’s Manager Roger’s Manager Make a Salary Review Make a Salary Review 10% Raise Recommendation to Roger 10% Raise Recommendation to Roger Ben Jackson

8 A Staff Engineer A Staff Engineer Over 12 years working at ZEE Over 12 years working at ZEE Comment Roger’s Starting Salary Comment Roger’s Starting Salary Lucy Johnson Colleagues did not like the situation too !!!

9 A New Engineer A New Engineer Right out from College Right out from College No Experience No Experience Starting Salary at $35,000. Starting Salary at $35,000. New Engineer

10 Human Resource Human Resource Manager Manager Give Roger Explanation Give Roger Explanation Express Understanding Express Understanding and Sympathy and Sympathy Refer on Supply & Refer on Supply & Demand Situation Demand Situation Joe Dixon

11 ตอบคำถาม

12 1. ท่านคิดว่า Roger ได้รับเงินตอบแทนที่ ยุติธรรมหรือไม่ ? หากคำนวณเงินเดือนจากค่าครองชีพ10 ปีที่แล้ว เงินเดือนที่เริ่มต้นที่ $23,000 นั้น อยู่ในอัตราที่เหมาะสม อาจต้องเทียบจากมาตรฐานราคาทองคำเป็นต้นหากคำนวณเงินเดือนจากค่าครองชีพ 10 ปีที่แล้ว เงินเดือนที่เริ่มต้นที่ $23,000 นั้น อยู่ในอัตราที่เหมาะสม อาจต้องเทียบจากมาตรฐานราคาทองคำเป็นต้น Roger พอใจที่จะทำงานในอัตราเงินเดือนที่ตกลงกับ ZEE ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้วRoger พอใจที่จะทำงานในอัตราเงินเดือนที่ตกลงกับ ZEE ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว การโปรโมท 2 ครั้ง ได้รับเงินขึ้นอย่างเป็นที่พอใจ ซึ่งเงินเดือนขึ้นทั้งสิ้น 65 % โดย เฉลี่ยปีละ 6 % (จะต้องศึกษาต่อไป)การโปรโมท 2 ครั้ง ได้รับเงินขึ้นอย่างเป็นที่พอใจ ซึ่งเงินเดือนขึ้นทั้งสิ้น 65 % โดย เฉลี่ยปีละ 6 % (จะต้องศึกษาต่อไป) เมื่อเทียบกับค่าเงินในปัจจุบัน เงินเดือนของ New Engineer ที่ $35,000 ถือว่า เหมาะสม ซึ่งหาก Roger เป็นพนักงานจบใหม่ก็จะได้อัตรานี้เช่นกันเมื่อเทียบกับค่าเงินในปัจจุบัน เงินเดือนของ New Engineer ที่ $35,000 ถือว่า เหมาะสม ซึ่งหาก Roger เป็นพนักงานจบใหม่ก็จะได้อัตรานี้เช่นกัน เป็นไปได้หาก Roger ต้องการค่าประสบการณ์ 10 ปี ต้องทดลองตรวจสอบราคา ท้องตลาดว่าเป็นอย่างไรเป็นไปได้หาก Roger ต้องการค่าประสบการณ์ 10 ปี ต้องทดลองตรวจสอบราคา ท้องตลาดว่าเป็นอย่างไร บริษัท ZEE มีนโยบายที่จะรับ Engineer รุ่นใหม่ ณ ค่าตอบแทนที่กำหนดบริษัท ZEE มีนโยบายที่จะรับ Engineer รุ่นใหม่ ณ ค่าตอบแทนที่กำหนด ควบคุมงบประมาณ HRควบคุมงบประมาณ HR ตอบ คิดว่ายุติธรรมแล้วเนื่องจาก

13 2. ถ้าท่านเป็น Joe ท่านจะตอบข้อข้องใจแก่ Roger อย่างไร ? รับฟังปัญหาคับข้องใจอย่างเป็นกลาง ในบรรยากาศของผู้รับฟังที่ดี ลดความกดดันรับฟังปัญหาคับข้องใจอย่างเป็นกลาง ในบรรยากาศของผู้รับฟังที่ดี ลดความกดดัน วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของการคับข้องใจ ด้วยข้อมูล กฎหมายแรงงาน และนโยบาย HR ที่มี อยู่ในมือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของการคับข้องใจ ด้วยข้อมูล กฎหมายแรงงาน และนโยบาย HR ที่มี อยู่ในมือ อธิบายนโยบายของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในตลาดโลกอธิบายนโยบายของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในตลาดโลก รับเรื่องของ Roger และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยคิดรวมไปถึงพนักงานทุกๆ คนรับเรื่องของ Roger และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยคิดรวมไปถึงพนักงานทุกๆ คน ต่อรองปรับฐานเงินเดือนที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ แท้จริงต่อรองปรับฐานเงินเดือนที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ แท้จริง ตักเตือนเรื่องการ Talk Of The Town ของ Roger ว่าอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ องค์การจนถึงขั้นประท้วงและเกิดความไม่สงบได้ ซึ่งพนักงานอาจต้องตกงานหมดถ้าบริษัทฯ ต้องหยุดดำเนินกิจการ ส่งผลเสียต่อผลประกอบการและภาพลักษณ์ขององค์การได้ตักเตือนเรื่องการ Talk Of The Town ของ Roger ว่าอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ องค์การจนถึงขั้นประท้วงและเกิดความไม่สงบได้ ซึ่งพนักงานอาจต้องตกงานหมดถ้าบริษัทฯ ต้องหยุดดำเนินกิจการ ส่งผลเสียต่อผลประกอบการและภาพลักษณ์ขององค์การได้ หาข้อยุติว่า Roger ต้องการหาทางออกที่ดีที่สุดอย่างไร โดยพิจารณาร่วมกับหัวหน้างานของ Roger ถ้าเขาต้องการหาข้อยุติว่า Roger ต้องการหาทางออกที่ดีที่สุดอย่างไร โดยพิจารณาร่วมกับหัวหน้างานของ Roger ถ้าเขาต้องการ ตอบ ต้องตอบข้อข้องใจด้วยเหตุและผล โดยนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็น ธรรมต่อลูกจ้างและนายจ้าง

14 3. ท่านคิดว่าการทำการสำรวจเงินเดือนนั้นเหมาะกับสถานการณ์ นี้หรือไม่ ? เป็นเรื่องปกติที่องค์การเอกชนจะยึดถือเรื่องผลการดำเนินกิจการเป็นหลักเป็นเรื่องปกติที่องค์การเอกชนจะยึดถือเรื่องผลการดำเนินกิจการเป็นหลัก เป็นเรื่องปกติที่ลูกจ้างและพนักงานอยากได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่องปกติที่ลูกจ้างและพนักงานอยากได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยังมีค่าตอบแทนโดยอ้อมตัวอื่นๆ ที่เป็นในรูปของประโยชน์และบริการที่ทางองค์การสามารถ จัดให้แก่บุคคลากรขององค์การนั้นๆ ได้ โดยใช้เงินน้อยกว่า หรือไม่ใช้เลยยังมีค่าตอบแทนโดยอ้อมตัวอื่นๆ ที่เป็นในรูปของประโยชน์และบริการที่ทางองค์การสามารถ จัดให้แก่บุคคลากรขององค์การนั้นๆ ได้ โดยใช้เงินน้อยกว่า หรือไม่ใช้เลย สวัสดิการ (Welfare Benefit)สวัสดิการ (Welfare Benefit) ประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefit)ประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefit) ตอบ Internal Survey ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจาก การสำรวจเงินเดือนเป็นหน้าที่ของโดยตรงเพื่อ update ข้อมูล เพื่อกำหนดทิศทาง การสำรวจเงินเดือนเป็นหน้าที่ของโดยตรงเพื่อ update ข้อมูล เพื่อกำหนดทิศทาง และแนวทางปฏิบัติในการวางแผนและกำหนดนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของทางบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติในการวางแผนและกำหนดนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของทางบริษัทฯ ตอบ External / Other Companies Survey เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจาก

15 4. Joe ควรจะวางมาตรการ grade การจ่ายเงินของ Engineer หรือไม่ ? รับเรื่องของ Roger และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยคิดรวมไปถึงพนักงานทุกๆ คนรับเรื่องของ Roger และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยคิดรวมไปถึงพนักงานทุกๆ คน ต่อรองปรับฐานเงินเดือนที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ แท้จริงต่อรองปรับฐานเงินเดือนที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ แท้จริง เสนอ Pay Grade โดยอาศัยทักษะการโน้มน้าว การอธิบาย และการขายความคิด ต่อ ผู้บริหาร ในเรื่องสิ่งจูงใจที่มีผลต่อ Productivity ขององค์การ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นปัญหาของ องค์การเสนอ Pay Grade โดยอาศัยทักษะการโน้มน้าว การอธิบาย และการขายความคิด ต่อ ผู้บริหาร ในเรื่องสิ่งจูงใจที่มีผลต่อ Productivity ขององค์การ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นปัญหาของ องค์การ ทำสำรวจเรื่องราคาค่าตอบแทนในท้องตลาดของธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อทำ Benchmarkingทำสำรวจเรื่องราคาค่าตอบแทนในท้องตลาดของธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อทำ Benchmarking กำกับดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยคำนึงถึง 4 หลักเกณฑ์ คือ 1. หลักความสามารถในการจ่าย 2. หลักค่าจ้างที่ยุติธรรม 3. หลักมาตรฐานการครองชีพและระดับความเป็นอยู่ 4. หลักการ พิจารณาค่าจ้างตามค่าของงานและค่าของคนกำกับดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยคำนึงถึง 4 หลักเกณฑ์ คือ 1. หลักความสามารถในการจ่าย 2. หลักค่าจ้างที่ยุติธรรม 3. หลักมาตรฐานการครองชีพและระดับความเป็นอยู่ 4. หลักการ พิจารณาค่าจ้างตามค่าของงานและค่าของคน ตอบ ควรต้องปรับมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพในการทำเรื่อง ค่าตอบแทนอย่างยิ่งยวด

16


ดาวน์โหลด ppt A Dead-End Street HR ผ่าทางตัน. อันดับที่ชื่อ – นามสกุลรหัสประจำตัวนักศึกษา 1นาย ณรงค์ จันทร์ลาย 4910180013 2นาง ปัณชญา จันทร์แสง 4910180021 3น.อ. พนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google