งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและแนวโน้ม การบริหารทรัพยากร บุคคลในอนาคต กลุ่มศรีราชา & กลุ่มพัทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและแนวโน้ม การบริหารทรัพยากร บุคคลในอนาคต กลุ่มศรีราชา & กลุ่มพัทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางและแนวโน้ม การบริหารทรัพยากร บุคคลในอนาคต กลุ่มศรีราชา & กลุ่มพัทยา

2 รายชื่อผู้จัดทำ นายกมล สาระยิ่ง รหัส ประจำตัว 4910180002 นายกีรติ เส็นติระ รหัสประจำตัว 4910180005 นายคเชนทร์ ชมชื่น รหัส ประจำตัว 4910180007 นางสาวจิตติมา มีแสง รหัส ประจำตัว 4910180009 นายชัยณรงค์ สนิทวงศ์ รหัส ประจำตัว 4910180010 นายนริศน์ อ่างเข็ม รหัส ประจำตัว 4910180018 นายปรีชา จัดแจง รหัส ประจำตัว 4910180020 นายมานพ ศรีสกุล รหัส ประจำตัว 4910180031 นายราชัย ชันมะเวส รหัส ประจำตัว 4910180035 นายศากร จิตรีพล รหัส ประจำตัว 4910180038 นายอังรัก ธนธำรงกุล รหัส ประจำตัว 4910180055

3 บทบาทของ HRM มี แนวโน้มไปอย่างไร การวางแผนกลยุทธ์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์องค์การ เปลี่ยนจากผู้ตาม เป็นผู้นำองค์การ การบริหารการจัดการการปฏิบัติงาน กระจายงานออกให้ Line Manager, Employee or Outsourcing

4 บทบาทของ HRM มี แนวโน้มไปอย่างไร การบริหารการจัดการการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) ทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ทุกประการ ตระหนักในเรื่องจริยธรรมและ จรรยาบรรณ มีความสำคัญในองค์การมากขึ้นเนื่องจาก เผชิญภาวะแข่งขันที่มากขึ้น ซึ่งในโลก ธุรกิจทุกวันนี้แพ้ชนะกันที่คน การทำงานของ HR จะเน้นการทำงานเชิง รุกมากขึ้น

5 บทบาทของ HRM มี แนวโน้มไปอย่างไร การบริหารการจัดการการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) ควรจะเข้าใจกระบวนการการบริการ จัดการทางธุรกิจ ต้องทำงานแข่งกับความเร็ว โดยมีข้อมูล ความรู้เป็นฐาน ต้องรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ มีความ เข้าใจภาพใหญ่ทางธุรกิจ รวมถึงภาพ อนาคตขององค์การ

6 บทบาทของ HRM มี แนวโน้มไปอย่างไร ภาวะการเป็นผู้นำ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้นำแห่งการสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้อง เหมาะกับองค์การ ขนาดขององค์การ กระจายงานออกให้ Line Manager, Employee or Outsourcing

7 บทบาทของ HRM มี แนวโน้มไปอย่างไร การบริหารงานใช้สมอง ซีกซ้าย : การบริหารงานที่มีระเบียบ แบบแผน มีเหตุ มีผล หลักและทฤษฎี ซีกขวา : ต้องใช้จินตนาการ รู้จังหวะ เวลา รู้ตำแหน่ง รู้จักมองภาพรวม

8 กิจกรรมของ HRM มี แนวโน้มไปอย่างไร มีระบบการสรรหาบุคลากรมี มาตรฐานมากขึ้น จ้างบุคคลให้ตรง กับอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับบริษัท มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติการ อย่างมีระบบ มีระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างมี ระบบ และประสิทธิภาพ เน้นระบบแรงงานสัมพันธ์ สหภาพ แรงงาน

9 กิจกรรมของ HRM มี แนวโน้มไปอย่างไร ต้องรู้จักใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัด ใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ให้คล่องแคล่วมากขึ้น เช่นเดียวกับที่ เรากำลังใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เป็นนักบัญชีทรัพยากรบุคคล โดย ต้องระบุคุณค่าของคนในทาง เศรษฐกิจให้ได้ สามารถสงวนรักษาบุคคลากร (Retention) ที่มีความสามารถให้อยู่กับ องค์การ

10 กิจกรรมของ HRM มี แนวโน้มไปอย่างไร สร้างกลยุทธ์ในการจ่ายผลตอบแทน เป็นผู้บริหารวัฒนธรรมการเรียนรู้ ขององค์การ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ขององค์การ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับ องค์การ

11 สาเหตุของการ เปลี่ยนแปลง กระแสทุนนิยมที่มีการแข่งขันสูง ความต้องการของ Stakeholder มาก ขึ้น Globalization Technology มีความหลากหลาย และก้าวหน้า มากขึ้น Human Capital Human Theory change


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและแนวโน้ม การบริหารทรัพยากร บุคคลในอนาคต กลุ่มศรีราชา & กลุ่มพัทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google