งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ
8 พฤจิกายน 2553 โสพิน พิมเทพา นว.สาธารณสุขชำนาญการ

2 การจัดทำแผนงานสร้างสุขภาพปี 54
จังหวัดจัดประชุมทำแผนงานสร้างสุขภาพ ระว่างวันที่ พย.53 สสอ.อุทุมพร ได้รับโคว์ต้า 2 คน ขอจนท.จาก รพสต. เข้าร่วมทำแผน 1 คน

3 รายงานสร้างสุขภาพ ขอแจ้งให้ทุกสอ.ตรวจสอบรายชื่อและเลขประชาชนที่ผิด จากฐานโปรแกรม PAP Regestry ที่ขึ้นให้ในเว็ป สสอ. และส่งภายในวันพรุ่ง นี้ การส่งไฟล์ข้อมูล PAP ปี 54 (แจ้งในที่ประชุม)

4 การอบรมเทคนิคการเขียนเรื่องเล่า..ชาวปฐมภูมิ
อบรมวันนี้ วันที่ 8 พ.ย. 53 ที่ห้องประชุมหลวงปู่เครื่องฯ แจ้ง จนท.เข้าร่วมประชุม

5 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
- วันที่ 18 พ.ย. 53 ที่โรงเรียนกำแพง เวลา เป็นต้นไป ขอให้ทุก รพสต. ส่งรายชื่อเป้าหมาย วันที่ 15 พย. 53 ทุกรพสต. ประสาน องค์กรในชุมชน เรื่องการอำนวยความสะดวก ประชาชนที่จะมารับบริการ ทุก รพสต. ประชาสัมพันธ์ การรับบริการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทุก รพสต. จัดส่ง จนท.และผู้ช่วย จนท.เข้าร่วมจัดเตรียมและให้บริการประชาชน

6 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
รายชื่อผู้ช่วยทันตกรรมที่จะเข้าร่วม ในหน่วยจ่ายกลางเครื่องมือ ทันตกรรม พระราชทาน นางจันทร์เพ็ญ แสงดี นางเบญจวรรณ ธรรมนิยม นางเกษร อุ่นเพชร นางดวงดี มะเค็ง

7 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
รายชื่อผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ นายวรวุธ พงษาปาน นายไพจิต พุฒิจีบ นายละไม จันทร์แจ้ง นายบุญเลิศ ทะวะบุตร นายคมสรร นาโนน นายประดิษฐ์ บุญจอม นายกิตติพงษ์ นามวงษ์

8 บริจาคโลหิต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เหล่ากาชาดจังหวัด จัดหน่วยกาชาดออกมารับบริจาคโลหิตที่ อำเภออุทุมพรพิสัย ขอเชิญ จนท. รพสต.ละ 1 คน เข้าร่วมปฏิบัติงาน พร้อมนำ เครื่องวัดความดันโลหิตเข้ามาด้วย เวลา น.(ตรงเวลา) ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ามาบริจาคโลหิต เป้าหมายหมู่บ้านละ 4 คน

9 การจัดทำเป้าหมายดำเนินงานปี
ขอให้ทุก รพสต. จัดทำข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2554 (รอดาวน์โหลดในเว็ป สสอ.) เป้าหมาย PAP ปี 54 ขอให้ สำรวจ และจัดเตรียม แผนการตรวจ ทั้งในรูปแบบ รณรงค์ ออกตรวจที่ พื้นที่

10 OD 54 OD ลูกจ้างและนักเรียนทุน
วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ คือ                   1.  เพื่อความรู้สึก รัก ศรัทธา เป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร                   2.  เพื่อการพัฒนาแนวคิดเชิงบวก                   3.  เพื่อพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ                   4.  ลดผลกระทบ ข้อร้องเรียนอันเกิดจาก การแสดงออก กริยา วาจา ต่อผู้มารับบริการ/ติดต่องาน ทุกประเภท                   5.  ความรับผิดชอบต่อ บทบาท หน้าที่ของตนเอง  และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

11 OD 54 70 คน  ประกอบด้วย                       จนท.ในสสอ.  7  คน                        ลูกจ้างประจำ ในสถานอนามัย  2 คน                        ลูกจ้างนักเรียนทุน+ สถานีอนามัยจ้างเองในสถานีอนามัย (นักวิชาการ / จพ.สาธารณสุข/ พยาบาลวิชาชีพ)  จำนวน14 คน                        ลูกจ้างผู้ช่วยทำหน้าที่แพทย์แผนไทยใน สถานีอนามัย  จำนวน  22  คน                        ลูกจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 19  คน                        ลูกจ้างตรวจสอบข้อมูล    คน                         คนงาน                      3 คน

12 OD 54 เวลา 08.00 – 10.30 น. พร้อมกันที่ห้องประชุม พิธีเปิดการอบรม
เวลา – น. พร้อมกันที่ห้องประชุม พิธีเปิดการอบรม กิจกรรมนำเข้าสู่กระบวนการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมสร้างความรู้จักพวกพร้อง กิจกรรรักศักดิ์ศรี รักองค์กร รู้จัก รู้จริง รู้ใจ เวลา – น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา – น. คิดเชิงบวก เวลา – น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา – น. การบริหารความขัดแย้งและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ (ESB) เวลา – น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา – น. การทำงานเป็นทีมและคุณธรรม จริยธรรม

13 OD จนท. รวมกลุ่มที่ สสอ.18.00น. วันที่ 21 พย53
รวมกลุ่มที่ สสอ.18.00น. วันที่ 21 พย53 สิ่งที่ควรเตรียม เสื้อผ้า รองเท้าสวมใส่สบาย กล้องบันทึกภาพ แว่นกันแดด ยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ กระเป๋าควรเตรียม ไป 2 ใบ เ,ล็ก ใหญ่


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google