งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ 8 พฤจิกายน 2553 โสพิน พิมเทพา นว. สาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ 8 พฤจิกายน 2553 โสพิน พิมเทพา นว. สาธารณสุขชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ 8 พฤจิกายน 2553 โสพิน พิมเทพา นว. สาธารณสุขชำนาญการ

2 การจัดทำแผนงานสร้างสุขภาพปี 54 จังหวัดจัดประชุมทำแผนงานสร้างสุขภาพ ระ ว่างวันที่ 17-19 พย.53 สสอ. อุทุมพร ได้รับโคว์ต้า 2 คน ขอจนท. จาก รพสต. เข้าร่วมทำแผน 1 คน

3 รายงานสร้างสุขภาพ ขอแจ้งให้ทุกสอ. ตรวจสอบรายชื่อและเลข ประชาชนที่ผิด จากฐานโปรแกรม PAP Regestry ที่ขึ้นให้ในเว็ป สสอ. และส่ง ภายในวันพรุ่ง นี้ การส่งไฟล์ข้อมูล PAP ปี 54 ( แจ้งในที่ ประชุม )

4 การอบรมเทคนิคการเขียนเรื่องเล่า.. ชาวปฐมภูมิ อบรมวันนี้ วันที่ 8 พ. ย. 53 ที่ห้องประชุมหลวง ปู่เครื่องฯ แจ้ง จนท. เข้าร่วมประชุม

5 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน - วันที่ 18 พ. ย. 53 ที่โรงเรียนกำแพง เวลา 08.00 เป็นต้นไป - ขอให้ทุก รพสต. ส่งรายชื่อเป้าหมาย วันที่ 15 พย. 53 - ทุกรพสต. ประสาน องค์กรในชุมชน เรื่องการ อำนวยความสะดวก ประชาชนที่จะมารับบริการ - ทุก รพสต. ประชาสัมพันธ์ การรับบริการหน่วย ทันตกรรมพระราชทาน - ทุก รพสต. จัดส่ง จนท. และผู้ช่วย จนท. เข้าร่วม จัดเตรียมและให้บริการประชาชน

6 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน รายชื่อผู้ช่วยทันตกรรมที่จะเข้าร่วม ในหน่วย จ่ายกลางเครื่องมือ ทันตกรรม พระราชทาน นางจันทร์เพ็ญ แสงดี นางเบญจวรรณ ธรรมนิยม นางเกษร อุ่นเพชร นางดวงดี มะเค็ง

7 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน รายชื่อผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ นายวรวุธ พงษาปาน นายไพจิต พุฒิจีบ นายละไม จันทร์แจ้ง นายบุญเลิศ ทะวะบุตร นายคมสรร นาโนน นายประดิษฐ์ บุญจอม นายกิตติพงษ์ นามวงษ์

8 บริจาคโลหิต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เหล่ากาชาดจังหวัด จัดหน่วยกาชาดออกมารับ บริจาคโลหิตที่ อำเภออุทุมพรพิสัย ขอเชิญ จนท. รพสต. ละ 1 คน เข้าร่วม ปฏิบัติงาน พร้อมนำ เครื่องวัดความดันโลหิตเข้า มาด้วย เวลา 08.00 น.( ตรงเวลา ) ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ามาบริจาคโลหิต เป้าหมายหมู่บ้านละ 4 คน

9 การจัดทำเป้าหมายดำเนินงานปี ขอให้ทุก รพสต. จัดทำข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน ปี 2554 ( รอดาวน์โหลดในเว็ป สสอ.) เป้าหมาย PAP ปี 54 ขอให้ สำรวจ และ จัดเตรียม แผนการตรวจ ทั้งในรูปแบบ รณรงค์ ออกตรวจที่ พื้นที่

10 OD 54 OD ลูกจ้างและนักเรียนทุน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ คือ 1. เพื่อความรู้สึก รัก ศรัทธา เป็นหนึ่ง เดียวกับองค์กร 2. เพื่อการพัฒนาแนวคิดเชิงบวก 3. เพื่อพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ 4. ลดผลกระทบ ข้อร้องเรียนอันเกิดจาก การแสดงออก กริยา วาจา ต่อผู้มารับบริการ / ติดต่องาน ทุกประเภท 5. ความรับผิดชอบต่อ บทบาท หน้าที่ ของตนเอง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

11 OD 54 70 คน ประกอบด้วย จนท. ในสสอ. 7 คน ลูกจ้างประจำ ในสถานอนามัย 2 คน ลูกจ้างนักเรียนทุน + สถานีอนามัยจ้าง เองในสถานีอนามัย ( นักวิชาการ / จพ. สาธารณสุข / พยาบาลวิชาชีพ ) ( นักวิชาการ / จพ. สาธารณสุข / พยาบาลวิชาชีพ ) จำนวน 14 คน ลูกจ้างผู้ช่วยทำหน้าที่แพทย์แผนไทย ใน จำนวน 14 คน ลูกจ้างผู้ช่วยทำหน้าที่แพทย์แผนไทย ใน สถานีอนามัย จำนวน 22 คน ลูกจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 19 คน ลูกจ้างตรวจสอบข้อมูล 3 คน คนงาน 3 คน สถานีอนามัย จำนวน 22 คน ลูกจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 19 คน ลูกจ้างตรวจสอบข้อมูล 3 คน คนงาน 3 คน

12 OD 54 เวลา 08.00 – 10.30 น. พร้อมกันที่ห้องประชุม พิธีเปิดการ อบรม กิจกรรมนำเข้าสู่กระบวนการ กิจกรรมนำเข้าสู่กระบวนการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมสร้างความรู้จักพวกพร้อง กิจกรรมสร้างความรู้จักพวกพร้อง กิจกรรรักศักดิ์ศรี รักองค์กร รู้จัก รู้ จริง รู้ใจ กิจกรรรักศักดิ์ศรี รักองค์กร รู้จัก รู้ จริง รู้ใจ เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 – 12.00 น. คิดเชิงบวก เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 14.30 น. การบริหารความขัดแย้งและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ (ESB) เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.45 – 17.00 น. การทำงานเป็นทีมและคุณธรรม จริยธรรม

13 OD จนท. รวมกลุ่มที่ สสอ.18.00 น. วันที่ 21 พย 53 สิ่งที่ควรเตรียม เสื้อผ้า รองเท้าสวมใส่สบาย กล้องบันทึกภาพ แว่นกันแดด ยารักษาโรค ประจำตัว ฯลฯ กระเป๋าควรเตรียม ไป 2 ใบ เ, ล็ก ใหญ่


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ 8 พฤจิกายน 2553 โสพิน พิมเทพา นว. สาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google