งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ปฐมนิเทศอาจารย์ จะเป็นอาจารย์ที่ดี...ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ? โดย รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

2 จะเป็นอาจารย์ที่ดี...ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร?
การเริ่มงานใหม่ - ต้องรู้ / เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย - รัก / ภักดีต่อองค์กร - สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอย่าง ต่อเนื่อง - ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

3 หน้าที่ / ภารกิจหลักของอาจารย์
งานการเรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต) งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4 การเรียนการสอน หลักสูตร มคอ. 2 รายวิชาที่สอน จัดทำ มคอ. 3
หลักสูตร มคอ. 2 รายวิชาที่สอน จัดทำ มคอ. 3 การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ศูนย์กลาง) พัฒนาปรับปรุง เทคนิคกระบวนการสอน

5 การวิจัย วิจัยในชั้นเรียน วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่
วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยเรื่องเร่งด่วน / ตามความต้องการ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

6 การบริการวิชาการ การบริการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนและสังคม
บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน

7 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีที่สำคัญ วันสำคัญทางศาสนา

8 การสร้างความพร้อมเพื่อการทำงาน
รู้จักการวางแผน  เข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ  เข้าใจบทบาท หน้าที่ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ  เข้าใจลักษณะของงานที่ต้องทำ  รู้ว่ากิจกรรมใดต้องทำด้วยตนเอง  รู้ว่างานใดจะต้องเริ่มทำเมื่อไหร่ อย่างไร

9 การสร้างความพร้อมเพื่อการทำงาน
การเตรียมตน  สิ่งที่ส่งเสริมให้บุคลิกภาพ งดงามมีเสน่ห์  รักษาสุขภาพ อนามัยและจิตใจ  อดทน สงบ สนใจปฏิบัติงาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

10 ฝึกที่จะเป็นผู้ทำงานอย่างมืออาชีพ
 ตรงต่อเวลา  มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีการทำงานตามเวลาที่กำหนด  ทำงานอย่างมีกฎระเบียบ มีลำดับขั้นตอน

11 ฝึกที่จะเป็นผู้ทำงานอย่างมืออาชีพ
 มีความเอื้อเฟื้อ  เปิดเผยตรงไปตรงมา กระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานได้  เป็นที่ไว้วางใจของผู้เป็นหัวหน้า และผู้เกี่ยวข้อง  มีความคิดริเริ่ม  มีใจรักในงานบริการ

12 แนวทางในการพัฒนาตนเอง
ความรู้ (Knowledge) รู้เรื่ององค์กร รู้เรื่องผลิตภัณฑ์/งานที่รับผิดชอบ รู้เรื่องคู่แข่ง รู้จักตนเอง

13 บุคลิกภาพ (Personality)
แนวทางในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ (Personality) การแต่งกาย สีหน้าแววตา สุขภาพพลานามัยที่ดี ท่าทาง ท่าที

14 แนวทางในการพัฒนาตนเอง (ต่อ)
ทักษะ (Skill) ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skill) ทักษะด้านงาน (Technical Skill) ทักษะทางคน (Human Skill)

15 แนวทางในการพัฒนาตนเอง (ต่อ)
ทัศนคติ (Attitude) มีทัศนคติดี มีจิตใจงาม เต็มใจที่จะร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงาน

16 การฝึกตนให้ตรงต่อเวลา 4 ประการ
 ทำอะไรให้กระตือรือร้น ทำทันทีไม่มีผลัดเวลา  เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ  ความไม่ประมาทและไม่ทำอะไรจับจด  ฝึกเคารพต่อระเบียบและหัดเกรงใจผู้อื่น

17 หลักการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
“ผนึกพลังประสานความต่าง (synergy) และการให้คุณค่ากับความแตกต่าง” เปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm shift) (The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey)

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google