งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศ อาจารย์ จะเป็นอาจารย์ที่ดี... ต้องเตรียม ความพร้อมอย่างไร ? โดย รศ. ดร. จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศ อาจารย์ จะเป็นอาจารย์ที่ดี... ต้องเตรียม ความพร้อมอย่างไร ? โดย รศ. ดร. จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศ อาจารย์ จะเป็นอาจารย์ที่ดี... ต้องเตรียม ความพร้อมอย่างไร ? โดย รศ. ดร. จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย

2 จะเป็นอาจารย์ที่ดี... ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ? การเริ่มงานใหม่ - ต้องรู้ / เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย - รัก / ภักดีต่อองค์กร - สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอย่าง ต่อเนื่อง - ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

3 หน้าที่ / ภารกิจหลักของอาจารย์ งานการเรียนการสอน ( ผลิตบัณฑิต ) งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4 การเรียนการสอน - หลักสูตร มคอ. 2 - รายวิชาที่สอน จัดทำ มคอ. 3 - การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( ศูนย์กลาง ) - พัฒนาปรับปรุง เทคนิคกระบวนการสอน

5 การวิจัย - วิจัยในชั้นเรียน - วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ - วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี - วิจัยเรื่องเร่งด่วน / ตามความต้องการ - สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

6 การบริการวิชาการ - การบริการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนและสังคม - บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน

7 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - คุณธรรม จริยธรรม - ประเพณีที่สำคัญ - วันสำคัญทางศาสนา

8 รู้จักการ วางแผน  เข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ  เข้าใจบทบาท หน้าที่ในงานที่ตนเอง รับผิดชอบ  เข้าใจลักษณะของงานที่ต้องทำ  รู้ว่ากิจกรรมใดต้องทำด้วยตนเอง  รู้ว่างานใดจะต้องเริ่มทำเมื่อไหร่ อย่างไร การสร้างความพร้อมเพื่อ การทำงาน

9 การเตรียม ตน สิ่งที่ส่งเสริมให้บุคลิกภาพ งดงามมีเสน่ห์ รักษาสุขภาพ อนามัยและ จิตใจ อดทน สงบ สนใจ ปฏิบัติงาน ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ การสร้างความพร้อม เพื่อการทำงาน

10  ตรงต่อเวลา  มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย  มีการทำงานตามเวลาที่ กำหนด  ทำงานอย่างมีกฎระเบียบ มีลำดับขั้นตอน ฝึกที่จะเป็นผู้ทำงาน อย่างมืออาชีพ

11  มีความเอื้อเฟื้อ  เปิดเผยตรงไปตรงมา กระตุ้น ให้ผู้อื่นทำงานได้  เป็นที่ไว้วางใจของผู้เป็น หัวหน้า และผู้เกี่ยวข้อง  มีความคิดริเริ่ม  มีใจรักในงานบริการ

12  รู้เรื่ององค์กร  รู้เรื่องผลิตภัณฑ์ / งาน ที่รับผิดชอบ  รู้เรื่องคู่แข่ง  รู้จักตนเอง ความรู้ (Knowledge) แนวทางในการพัฒนา ตนเอง

13 o การแต่งกาย o สีหน้าแววตา o สุขภาพพลานามัยที่ดี o ท่าทาง ท่าที บุคลิกภาพ (Personality) แนวทางในการ พัฒนาตนเอง

14 ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skill) ทักษะด้านงาน (Technical Skill) ทักษะทางคน (Human Skill) ทักษะ (Skill) แนวทางในการพัฒนา ตนเอง ( ต่อ )

15  มีทัศนคติดี  มีจิตใจงาม  เต็มใจที่จะร่วมมือกับผู้อื่น ในการทำงาน ทัศนคติ (Attitude) แนวทางในการพัฒนา ตนเอง ( ต่อ )

16 การฝึกตนให้ตรงต่อ เวลา 4 ประการ  ทำอะไรให้กระตือรือร้น ทำ ทันทีไม่มีผลัดเวลา  เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ  ความไม่ประมาทและไม่ทำ อะไรจับจด  ฝึกเคารพต่อระเบียบและหัด เกรงใจผู้อื่น

17 หลักการร่วมมืออย่าง สร้างสรรค์ “ ผนึกพลังประสานความต่าง (synergy) และ การให้คุณค่ากับความแตกต่าง ” ( The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey) เปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm shift)

18 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศ อาจารย์ จะเป็นอาจารย์ที่ดี... ต้องเตรียม ความพร้อมอย่างไร ? โดย รศ. ดร. จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google