งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาล ตำบลแม่ตืน อบต. แม่ตืน เทศบาล ตำบล ศรีวิชัย รพ. สต. แม่ตืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาล ตำบลแม่ตืน อบต. แม่ตืน เทศบาล ตำบล ศรีวิชัย รพ. สต. แม่ตืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาล ตำบลแม่ตืน อบต. แม่ตืน เทศบาล ตำบล ศรีวิชัย รพ. สต. แม่ตืน

2 นายรังสรรค์ วัชรกาวิน นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแม่ตืน นางพัชรวรรณ เฮืองใจ พยาบาลวิชาชีพ นางสาวกาญจนา เทพอุโมงค์ พยาบาลวิชาชีพ

3 นางสาวศิริ รัตน์ กายะ เจ้าหน้าที่ ชันสูตร นายธนกร แย้ มนวน เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล นาง กาญจนา พ่อ แจ้ ผู้ช่วยเหลือ คนไข้ นางสาว จิณณพัฒน์ สุภาพิณ ผู้ช่วยทันตกรรม นางสาว กมลวรรณ โพธิรัง พนักงานหน่วยจ่าย กลาง นายพิทักษ์ มาลา รัตน์ พนักงานเปล นางผกา มาศ ปัญญา นวดแผนไทย

4 นายถนัด โยจินา พนักงานทั่วไป นางสาวพิณ เปี้ย อ้าย พนักงานทั่วไป ( แม่บ้าน ) นายนิคม อุตโพธิ์ พนักงานรักษาความ ปลอดภัย

5 ประชากรเขต อบต. แม่ตืน จำนวน 8,088 คน ประชากรเขต อบต. แม่ตืน จำนวน 8,088 คน ประชากรเขต เทศศรีวิชัย จำนวน 7,911 คน ประชากรเขต เทศศรีวิชัย จำนวน 7,911 คน ประชากรเขตอบต. แม่ตืน จำนวน 3,925 คน ประชากรเขตอบต. แม่ตืน จำนวน 3,925 คน รพ. สต. แม่ตืน

6 เขตพื้นที่จำนวน ( ครั้ง ) เทศบาลตำบลแม่ตืน 14,739 เทศบาลศรีวิชัย 6,779 อบต. แม่ตืน 2,500 สถานที่อื่นๆ 1,213 รวมทั้งสิ้น 25,231

7 Company Logo วันเช้าบ่าย จันทร์ รักษาพยาบาลทั่วไป / วางแผนครอบครัว / เยี่ยม บ้าน /webcam รักษาพยาบาลทั่วไป / มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา อังคาร รักษาพยาบาลทั่วไป / คลินิกฝากครรภ์ /webcam รักษาพยาบาลทั่วไป / มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา พุธ รักษาพยาบาลทั่วไป / เยี่ยมบ้าน /webcam รักษาพยาบาลทั่วไป / มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา พฤหัสบดีรักษาพยาบาลทั่วไป / เยี่ยมบ้าน / อนามัย โรงเรียน /webcam รักษาพยาบาลทั่วไป / มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา ศุกร์ รักษาพยาบาลทั่วไป / เยี่ยมบ้าน /webcam รักษาพยาบาลทั่วไป / มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา

8 Company Logo คลินิกนอกเวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ นอกเวลาราชการ เวลา 16.30-24.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ นอกเวลาราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-24.00 น. คลินิกนอกเวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ นอกเวลาราชการ เวลา 16.30-24.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ นอกเวลาราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-24.00 น. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ มีคลีนิกโรคเรื้อรังทุกวันอังคารแรกของเดือน คลีนิกจิตเวช 2 เดือน / ครั้ง

9 Company Logo 1,500,000 บาท สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลแม่ตืน รายการที่ใช้จ่ายจำนวนเงินหมายเหตุ 1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหมด 9 คน 754,860 2. ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาราชการ ( เจ้าหน้าที่ ) 480,000 3. ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาราชการ ( ลูกจ้าง ) 176,400 - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการรับส่งต่อผู้ป่วย 28,000 4. ค่าน้ำมันเชิ้อเพลิงรถส่งต่อผู้ป่วย โดยประมาณการ 10,000 บาท / เดือน 52,740 62,740 5. ค่ากระแสไฟฟ้า โดยประมาณการ 10,000 บาท / เดือน 36,000 46,000 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,500,000

10 Company Logo 500,000 บาท สนับสนุนโดยเทศบาล ตำบลศรีวิชัย 300,000 บาท สนับสนุนโดย อบต. ตำบลแม่ตืน 500,000 บาท สนับสนุนโดยเทศบาล ตำบลศรีวิชัย 300,000 บาท สนับสนุนโดย อบต. ตำบลแม่ตืน รายการที่ใช้จ่ายจำนวนเงินหมายเหตุ 1. ค่าจ้างลูกจ้างแพทย์ประจำ 1 ท่าน 720,000 2. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 80,000 - - - รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 800,000

11 Company Logo บุคคลากร 1. พยาบาล บุคลากรจำกัด 2. เภสัชกรรม วัสดุสิ้นเปลือง เช่น 1. ใบสั่งยา 2. ฉลากยา 3. แฟ้มประวัติการให้บริการ 4. ทะเบียนเอกสารสิ่งพิมพ์ 5. น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ วัสดุสาธารณูปโภค 1- ไฟฟ้า

12 Company Logo ระบบส่งต่อผู้ป่วย 1. คนขับรถ 2.

13


ดาวน์โหลด ppt เทศบาล ตำบลแม่ตืน อบต. แม่ตืน เทศบาล ตำบล ศรีวิชัย รพ. สต. แม่ตืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google