งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน
เทศบาลตำบล ศรีวิชัย เทศบาลตำบลแม่ตืน รพ.สต.แม่ตืน อบต.แม่ตืน

2 บุคคลากรเจ้าหน้าที่ นายรังสรรค์ วัชรกาวิน นางพัชรวรรณ เฮืองใจ
นายรังสรรค์ วัชรกาวิน นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน นางพัชรวรรณ เฮืองใจ พยาบาลวิชาชีพ นางสาวกาญจนา เทพอุโมงค์ พยาบาลวิชาชีพ

3 บุคคลากรลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวศิริรัตน์  กายะ เจ้าหน้าที่ชันสูตร นายธนกร  แย้มนวน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นางกาญจนา  พ่อแจ้ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นางสาวจิณณพัฒน์  สุภาพิณ ผู้ช่วยทันตกรรม นางสาวกมลวรรณ  โพธิรัง พนักงานหน่วยจ่ายกลาง นายพิทักษ์ มาลารัตน์ พนักงานเปล นางผกามาศ   ปัญญา นวดแผนไทย

4 บุคคลากรลูกจ้างชั่วคราว
นายถนัด  โยจินา พนักงานทั่วไป นางสาวพิณ เปี้ยอ้าย พนักงานทั่วไป(แม่บ้าน) นายนิคม  อุตโพธิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย

5 ประชากรแต่ละเขตพื้นที่ ประชากรเขต เทศศรีวิชัย
จำนวน 7,911 คน ประชากรเขต อบต.แม่ตืน จำนวน 8,088 คน รพ.สต.แม่ตืน ประชากรเขตอบต.แม่ตืน จำนวน 3,925 คน

6 ข้อมูลการให้บริการ(เฉพาะ)
งบประมาณปี 2554 ณ เดือน ส.ค.54 เขตพื้นที่ จำนวน(ครั้ง) เทศบาลตำบลแม่ตืน 14,739 เทศบาลศรีวิชัย 6,779 อบต.แม่ตืน 2,500 สถานที่อื่นๆ 1,213 รวมทั้งสิ้น 25,231

7 ระบบบริการ จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์
วัน เช้า บ่าย จันทร์ รักษาพยาบาลทั่วไป/วางแผนครอบครัว/เยี่ยมบ้าน/webcam รักษาพยาบาลทั่วไป/ มีแพทย์ให้บริการตรวจรักษา อังคาร รักษาพยาบาลทั่วไป/คลินิกฝากครรภ์/webcam พุธ รักษาพยาบาลทั่วไป/เยี่ยมบ้าน/webcam พฤหัสบดี รักษาพยาบาลทั่วไป/เยี่ยมบ้าน/อนามัยโรงเรียน/webcam ศุกร์ Company Logo

8 ระบบบริการ คลินิก คลินิกนอกเวลา วันจันทร์-วันศุกร์
นอกเวลาราชการ เวลา น. วันเสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา น. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ มีคลีนิกโรคเรื้อรังทุกวันอังคารแรกของเดือน คลีนิกจิตเวช 2 เดือน / ครั้ง Company Logo

9 แผนค่าใช้จ่าย รพ.สต.แม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปี 2555
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปี 2555 1,500,000 บาท สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลแม่ตืน รายการที่ใช้จ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหมด 9 คน 754,860 2. ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาราชการ(เจ้าหน้าที่) 480,000 3. ค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาราชการ(ลูกจ้าง) 176,400 - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการรับส่งต่อผู้ป่วย 28,000 4. ค่าน้ำมันเชิ้อเพลิงรถส่งต่อผู้ป่วย โดยประมาณการ 10,000 บาท/เดือน 52,740 62,740 5. ค่ากระแสไฟฟ้า โดยประมาณการ 10,000 บาท/เดือน 36,000 46,000 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,500,000 Company Logo

10 แผนค่าใช้จ่าย รพ.สต.แม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปี 2555
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปี 2555 500,000 บาท สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลศรีวิชัย 300,000 บาท สนับสนุนโดย อบต.ตำบลแม่ตืน รายการที่ใช้จ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 1. ค่าจ้างลูกจ้างแพทย์ประจำ 1 ท่าน 720,000 2. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 80,000 - รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 800,000 Company Logo

11 ขอสนับสนุนเพิ่มเติม บุคคลากร 1. พยาบาล บุคลากรจำกัด
2. เภสัชกรรม วัสดุสิ้นเปลือง เช่น 1. ใบสั่งยา 2. ฉลากยา 3. แฟ้มประวัติการให้บริการ 4. ทะเบียนเอกสารสิ่งพิมพ์ 5. น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ วัสดุสาธารณูปโภค 1- ไฟฟ้า Company Logo

12 ขอสนับสนุนเพิ่มเติม(ต่อ)
ระบบส่งต่อผู้ป่วย 1. คนขับรถ 2. Company Logo

13


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google