งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง พระราชสมภพ ณ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง พระราชสมภพ ณ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง พระราชสมภพ ณ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิน เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงเป็น พระราชโอรสองค์สุดท้องในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนค รินทราบรมราชชนนี

3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การ พัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้น เป็นพื้นฐานอันสำคัญ ของประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล ให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อให้ นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษา หาความรู้ต่อในวิชาการ ชั้นสูงในประเทศต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันแต่ ประการใด เพื่อที่จะได้นำความรู้นั้นๆ กลับมาใช้พัฒนา ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

4 การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตาม ท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี คณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อม ด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะ ให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกธรรมพระราชทาน ซึ่ง เป็นพระราชดำริที่ให้ทันตแพทย์อาสาสมัคร ได้เดินทาง ออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอน การรักษาอนามัยของปากและฟัน แก่เด็กนักเรียนและ ราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจาก แพทย์ทั่วทุกภาค โดยให้การบริการรักษาโรคฟัน โดย ไม่คิดมูลค่าในการแพทย์เคลื่อนที่

5 โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น ประมุขของประเทศ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน ประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีป ยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญทางพระ ราชไมตรีระหว่างประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศ เหล่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว ให้มี ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทรงนำความปรารถนาดี ของประชาชนชาวไทย ไปยังประเทศต่างๆ นั้นด้วย ทำ ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล และ ประเทศต่างๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทาง พระราชไมตรี

6 ด้านคมนาคม การสื่อสาร และเทคโนโลยีจะเกี่ยวกับ การปรับปรุงถนนหนทาง ทั้งในชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เพื่อใช้สัญจรไป มาและนำสินค้าออกมาหน่ายภายนอกได้โดยสะดวกซึ่ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านคมนาคม โครงการแรกคือโครงการสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วย มงคล ตำบลหินเหล็กไฟ ( ปัจจุบันคือตำบลทับใต้ ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนกระทั่งโครงการสะพาน พระราม 8 ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไข ปัญหาการสัญจรของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ ได้รับความสะดวกยังผล สู่ภาพรวมของประเทศทั้งด้าน สังคม และเศรษฐกิจ

7 เศรษฐกิจพอเพียง... คือการดำรงชีวิตในความพอดี ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศนั้น พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้ง หาทางเพิ่มมูลค่าโดยยึดอยู่บนหลักการของ ความยั่งยืนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ต้องแยกแยะบน พื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและใช้เฉพาะที่ สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของคนไทยเรา เอง

8


ดาวน์โหลด ppt พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง พระราชสมภพ ณ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google