งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการของประถมศึกษา ไทยสมัยธนบุรี. สมัยกรุงธนบุรีเป็นสมัยที่มีระยะเวลาช้ามาก และเป็น เวลาที่เริ่มตั้งตัวเป็นอิสระ บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย จึงทุ่มเทเวลาเพื่อการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการของประถมศึกษา ไทยสมัยธนบุรี. สมัยกรุงธนบุรีเป็นสมัยที่มีระยะเวลาช้ามาก และเป็น เวลาที่เริ่มตั้งตัวเป็นอิสระ บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย จึงทุ่มเทเวลาเพื่อการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการของประถมศึกษา ไทยสมัยธนบุรี

2 สมัยกรุงธนบุรีเป็นสมัยที่มีระยะเวลาช้ามาก และเป็น เวลาที่เริ่มตั้งตัวเป็นอิสระ บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย จึงทุ่มเทเวลาเพื่อการจัดการ บ้านเมืองมากกว่าที่จะทำนุบำรุงการศึกษา จึงไม่ปรากฏว่า มี การคลื่นไหวในเรื่องการศึกษาแต่อย่างใด การศึกษายังคงมี ศูนย์กลางอยู่ที่วัด ไม่มีการแบ่งชั้นเรียนที่แน่นอน การเรียนการ สอนก็แล้วแต่อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนที่มีสติปัญญาดีและมีความ ขยันหมั่นเพียรก็จะมีความรู้มาก อ้างอิง : หนังสือการประถมศึกษาไทย

3

4 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นระยะเก็บรวบรวมสรรพ ตำราจากแหล่งต่าง ๆ ที่รอดพ้นจากการทำลายของพม่า เน้นการทำนุบำรุงตำราทางศาสนา ศิลปะและวรรณคดี อ้างอิง http://www.kroobannok.com/33455

5 อ้างอิง : http://www4.eduzones.com/dakkaokaew/39773 ด้านการศึกษา ในสมัยธนบุรียังคงอยู่ที่วัดเหมือน เมื่อสมัยอยุธยานั้นคือ การเรียนที่วัดมีพระสอนหนังสือและยังคงใช้แบบเรียน จินดามณีซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องวิธีแต่งกาพย์กลอน ศึกษาศัพท์เขมร บาลีสันสฤตด้วยเพื่อประโยชน์ในการ อ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา นอกนั้นก็เป็นวิชาเลขซึ่งนำ ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับวิชาชีพพ่อแม่มีอาชีพอะไรก็ ถ่ายทอดวิชานั้นให้แก่ลูกหลาน เช่น วิชาแพทย์โบราณ วิชาช่างปั้น ช่างถม ช่างแกะสลัก ช่างปั้นปูน ช่างเหล็กฯ ส่วนเด็กหญิงถือตามประเพณีโบราณคือ การเย็บปักถัก ร้อย ทำกับข้าว และการฝึกอบรมมารยาทของกุลสตรี สมัยนั้นไม่นิยมให้ผู้หญิงเรียนหนังสือจึงมีน้อยคนนักที่ อ่านออกเขียนได้

6 แม้ว่ากรุงธนบุรีเป็นพระนครหลวงของไทยอยู่เพียง ๑๕ ปี และเป็น ๑๕ ปีแห่งการทำสงคราม ถึงกระนั้นกรุงธนบุรี ก็ยังได้ วางพื้นฐานทั้งในด้านการค้า การศาสนา และอักษรศาสตร์ ไว้ให้กับ ราชอาณาจักรไทยอย่างมั่นคง ทั้งนี้ด้วย พระอัจฉริยภาพ ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยแท้ การศึกษาในสมัยกรุงธนบุรี แม้จะไม่เจริญก้าวหน้านัก แต่ ก็เป็นการเริ่มต้นทางการศึกษาที่เป็น พื้นฐานให้เกิดความ เจริญก้าวหน้าทางการศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อ้างอิง : http://www.watnawong.ac.th/news/5712.html

7 สมาชิก นางสาวขนิษฐา เพิ่มธัญกิจ 551121801 นางสาววารี กิจขุนทด 551121813 นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง 551121818 นางสาวณัฐสุดา หุ่นเที่ยง 551121819 นางสาวปภัสรา สายป่าน 551121838


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการของประถมศึกษา ไทยสมัยธนบุรี. สมัยกรุงธนบุรีเป็นสมัยที่มีระยะเวลาช้ามาก และเป็น เวลาที่เริ่มตั้งตัวเป็นอิสระ บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย จึงทุ่มเทเวลาเพื่อการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google