งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการของประถมศึกษาไทยสมัยธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการของประถมศึกษาไทยสมัยธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการของประถมศึกษาไทยสมัยธนบุรี

2 สมัยกรุงธนบุรีเป็นสมัยที่มีระยะเวลาช้ามาก และเป็นเวลาที่เริ่มตั้งตัวเป็นอิสระ บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย จึงทุ่มเทเวลาเพื่อการจัดการบ้านเมืองมากกว่าที่จะทำนุบำรุงการศึกษา จึงไม่ปรากฏว่า มีการคลื่นไหวในเรื่องการศึกษาแต่อย่างใด การศึกษายังคงมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด ไม่มีการแบ่งชั้นเรียนที่แน่นอน การเรียนการสอนก็แล้วแต่อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนที่มีสติปัญญาดีและมีความขยันหมั่นเพียรก็จะมีความรู้มาก อ้างอิง : หนังสือการประถมศึกษาไทย

3

4 อ้างอิง http://www.kroobannok.com/33455
สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นระยะเก็บรวบรวมสรรพตำราจากแหล่งต่าง ๆ ที่รอดพ้นจากการทำลายของพม่า เน้นการทำนุบำรุงตำราทางศาสนา ศิลปะและวรรณคดี  อ้างอิง

5 อ้างอิง : http://www4.eduzones.com/dakkaokaew/39773
ด้านการศึกษา ในสมัยธนบุรียังคงอยู่ที่วัดเหมือนเมื่อสมัยอยุธยานั้นคือ การเรียนที่วัดมีพระสอนหนังสือและยังคงใช้แบบเรียนจินดามณีซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องวิธีแต่งกาพย์กลอน ศึกษาศัพท์เขมร บาลีสันสฤตด้วยเพื่อประโยชน์ในการอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา นอกนั้นก็เป็นวิชาเลขซึ่งนำใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับวิชาชีพพ่อแม่มีอาชีพอะไรก็ถ่ายทอดวิชานั้นให้แก่ลูกหลาน เช่น วิชาแพทย์โบราณ วิชาช่างปั้น ช่างถม ช่างแกะสลัก ช่างปั้นปูน ช่างเหล็กฯ ส่วนเด็กหญิงถือตามประเพณีโบราณคือ การเย็บปักถักร้อย ทำกับข้าว และการฝึกอบรมมารยาทของกุลสตรี สมัยนั้นไม่นิยมให้ผู้หญิงเรียนหนังสือจึงมีน้อยคนนักที่อ่านออกเขียนได้ อ้างอิง :

6 อ้างอิง : http://www.watnawong.ac.th/news/5712.html
แม้ว่ากรุงธนบุรีเป็นพระนครหลวงของไทยอยู่เพียง ๑๕ ปี และเป็น ๑๕ ปีแห่งการทำสงคราม ถึงกระนั้นกรุงธนบุรี ก็ยังได้วางพื้นฐานทั้งในด้านการค้า การศาสนา และอักษรศาสตร์ ไว้ให้กับ ราชอาณาจักรไทยอย่างมั่นคง ทั้งนี้ด้วย พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยแท้ การศึกษาในสมัยกรุงธนบุรี แม้จะไม่เจริญก้าวหน้านัก แต่ก็เป็นการเริ่มต้นทางการศึกษาที่เป็น พื้นฐานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  อ้างอิง :

7 สมาชิก นางสาวขนิษฐา เพิ่มธัญกิจ นางสาววารี กิจขุนทด นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง นางสาวณัฐสุดา หุ่นเที่ยง นางสาวปภัสรา สายป่าน


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการของประถมศึกษาไทยสมัยธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google