งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ การศึกษา ไทย. ความหมายของ การศึกษา การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด ความรู้ การฝึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ การศึกษา ไทย. ความหมายของ การศึกษา การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด ความรู้ การฝึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ การศึกษา ไทย

2 ความหมายของ การศึกษา การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3 ความสำคัญของ การศึกษา  กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)  การแข่งขันกับนานาประเทศ  การพัฒนาคนและคุณภาพ ของคนเป็นทั้งเหตุปัจจัยและ ผลลัพธ์สำคัญที่สุดในการ พัฒนาประเทศ

4 ความสำคัญของ การศึกษา การศึกษา เป็นรากฐานที่มีความสำคัญ ที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความ เจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน สังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็น กระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง ด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่แรกเกิด มี การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ด้านต่างๆ ที่จะดำรงชีพและประกอบอาชีพ ได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลง อันเป็นพลังสร้างสรรค์การ พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

5  เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล  เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะ ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดย สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาและเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียน สำคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผล การเรียนรู้และประสบการณ์ หลักการ

6 รูปแบบการศึกษา  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนด จุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของ การศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็น เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน  การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความ ยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัด การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จ การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ ต้องการ  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความ พร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือแหล่งความรู้อื่นๆ

7


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ การศึกษา ไทย. ความหมายของ การศึกษา การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด ความรู้ การฝึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google