งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2.พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 3.พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2.พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 3.พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2.พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 3.พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 4.พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 5.นโยบายการจัดการศึกษาระดับ กระทรวง ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาพิเศษ

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กำหนดให้คนพิการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสมอ ภาคกับคนทั่วไปในสังคม และให้คนพิการได้รับ สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นที่เหมาะสมจากรัฐ อีกด้วย รายละเอียดตามมาตราดังนี้ มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือก ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ แตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ เมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะ กระทำมิได้

3 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่ น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ สนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา ทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจาก รัฐ มาตรา 54 บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็น สาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

4 มาตรา 80 รัฐต้องดำเนินการตาม แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและ เยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้ การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาค ของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนา ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว และชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัด สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยาก ลำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ พึ่งพาตนเองได้

5 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับผู้ ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

6 มาตรา 38 ระบุให้ในแต่ละเขตพื้นที่ การศึกษา มีคณะกรรมการและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจ หน้าที่ในการกำกับดูแล และส่งเสริม สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครอบครัว องค์กรในชุมชน ฯลฯ ให้สามารถจัดการศึกษาที่ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

7 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

8 มาตรา 15 การกำหนด นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือ วิธีปฏิบัติของหน่วยงาน ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคน พิการ จะกระทำมิได้

9 การกระทำในลักษณะที่เป็นการ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ คนพิการ ตามวรรคหนึ่ง ให้ หมายความรวมถึงการกระทำหรือ งดเว้นกระทำการที่แม้จะมิได้มุ่ง หมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อ คนพิการโดยตรง แต่ผลของการ กระทำนั้นทำให้คนพิการต้องเสีย สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เพราะเหตุแห่งความพิการด้วย

10 มาตรา 16 คนพิการที่ได้รับหรือ จะได้รับความเสียหายจาก การกระทำในลักษณะที่เป็น การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น ธรรมต่อคนพิการตามมาตรา 15 มีสิทธิร้องขอต่อ คณะกรรมการให้มีคำสั่งเพิก ถอนการกระทำ หรือห้ามมิให้ กระทำการนั้นได้ คำสั่งของ คณะกรรมการให้เป็นที่สุด

11 ...และหากการเลือก ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ คนพิการนั้นเป็นการกระทำ โดยจงใจหรือประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาล จะกำหนดค่าเสียหายในเชิง ลงโทษให้แก่คนพิการไม่ เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่ แท้จริงด้วยก็ได้

12 มาตรา 17 ในการใช้สิทธิ ตามมาตรา 16 คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ อาจ ขอให้องค์กรด้านคนพิการ เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้องขอหรือ ฟ้องคดีแทนได้ มาตรา 17

13 พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

14 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจน ตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา  เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ การศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความ ต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น

15  ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ ทางการศึกษา ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ ละประเภทและบุคคล

16 มาตรา 19 ให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการจัด การศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียน ร่วม การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้ คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์ ตามวรรคหนึ่ง ให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ให้การสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา มาตรา 19

17 มาตรา 6 ให้ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัด มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่ กฎหมายกำหนดให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่องและ ทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 6

18 มาตรา 3 วรรค 5 “ครูการศึกษา พิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทาง การศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญา ตรีขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่ใน สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน มาตรา 3

19 มาตรา 29 ให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน การอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษตามหลักสูตรที่ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติ ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ เป็นครูการศึกษาพิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ ที่ผ่านการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรที่ คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อนุมัติมีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นครูการศึกษาพิเศษตาม พระราชบัญญัตินี้ มาตรา 29

20 มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของ รัฐและเอกชนที่จัดการ เรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการ การศึกษาสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะ และศูนย์การเรียนเฉพาะ คนพิการ ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ได้รับเงินอุดหนุนและ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็น พิเศษ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกำหนด มาตรา 7

21 มาตรา 8 มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดย ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ ของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการ จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน ประกาศกระทรวง สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียน เฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสำหรับคน พิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนร่วม การ จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพ ในการดำรงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด

22 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มี หน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่ เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการกำหนด สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม กฎหมาย

23 มาตรา 9 ให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนา ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถใน การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความ ต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการและ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคน พิการ มาตรา 9

24 มาตรา 10 เพื่อประโยชน์ ในการจัดการศึกษาสำหรับคน พิการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกำหนด ระเบียบหรือ ประกาศ แล้วแต่กรณี ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 10

25 มาตรา 3 วรรค 9 “ศูนย์การเรียน เฉพาะความพิการ” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่ คนพิการ โดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษา นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคม อื่นเป็นผู้จัด ตั้งแต่ระดับการศึกษา ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตร ระยะสั้น

26 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน คงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยนาย อิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

27 ประเภทและหลักเกณฑ์ความ พิการ ข้อ ๓ ให้กำหนดประเภทความพิการ ดังนี้ (๑) ความพิการทางการเห็น (๒) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก (๕) ความพิการทางสติปัญญา (๖) ความพิการทางการเรียนรู้

28 ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการที่ระบุ ประเภทความพิการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ เพื่อประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวคน พิการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๐ เว้นแต่นาย ทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณี เห็นว่าบุคคลนั้นมีสภาพความพิการที่สามารถมองเห็น ได้โดยประจักษ์จะไม่ต้องให้มีการตรวจวินิจฉัยก็ได้

29 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และ คณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพใน การจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการฯ

30 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “ครู” หมายความว่า บุคลากรซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียน สอน และ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ใน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทาง การศึกษาพิเศษ สูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป และปฏิบัติ หน้าที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในทุก ระดับหรือหน่วยงานการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชนที่มีคนพิการเข้า เรียนหรือที่พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

31 ข้อ ๔ ให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์ ความรู้ การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัด การศึกษาสำหรับคนพิการ ดังต่อไปนี้ (๑)ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะเฉพาะใน การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแต่ละประเภท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (๒) ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและ จรรยาบรรณของวิชาชีพ อย่างน้อยสามปีต่อครั้ง

32 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทางด้านการศึกษาพิเศษหรือ พัฒนาองค์ความรู้ทาง การศึกษาพิเศษที่สูงกว่าระดับ ปริญญาตรี (๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นในการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ

33 ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับ คนพิการ การดำเนินการตามข้อ ๔ ให้มี หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) การฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาตาม (๑) ของข้อ ๔ ต้องเป็นหลักสูตรกลางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ตามความเหมาะสมและมีลักษณะเฉพาะเพื่อคนพิการแต่ละประเภท และสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำหลักสูตรกลางดังกล่าว ไปใช้การฝึกอบรมหรือพัฒนานั้น ในการนี้ หากคณะกรรมการเห็นว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเองมี ความเหมาะสม คณะกรรมการก็สามารถให้ความเห็นชอบและถือเป็น หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมหรือพัฒนานั้นได้

34 (๒) การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพตาม (๒) ของข้อ ๔ ต้องเป็นหลักสูตรซึ่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ โดยหลักสูตรนั้นจะต้องมีลักษณะตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การศึกษาพิเศษ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์รวมทั้งโครงสร้าง หลักสูตรการฝึกอบรมที่ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนมี การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร นั้น

35 (๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับ การศึกษาต่อเนื่องที่สูงกว่าระดับ ปริญญาตรี ตาม (๓)ของข้อ ๔ ต้อง เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดประเภท ของทุน สาขาวิชาที่จะศึกษา สถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และระยะเวลาการศึกษา (๔) การส่งเสริมและพัฒนาด้านอื่น ๆ ตาม (๔) ของข้อ ๔ ต้องมีจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ ได้จากการดำเนินการดังกล่าว

36 ข้อ ๖ การพัฒนาศักยภาพครู การศึกษาพิเศษ ครู และ คณาจารย์ ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกับหน่วยงาน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งมี รูปแบบและวิธีการในการ พัฒนาศักยภาพเพื่อให้ครู การศึกษาพิเศษ ครู และ คณาจารย์ดังกล่าวสามารถ นำไปจัดการศึกษาสำหรับคน พิการ ให้มีประสิทธิภาพและ มาตรฐานยิ่งขึ้น

37 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการฯ

38 ข้อ ๔ ให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการตามภารกิจของ สถานศึกษานั้น โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ ๕ ในกรณีที่สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับ คนพิการเข้าศึกษาโดยไม่มีเหตุและความ จำเป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการกำหนด ให้ถือว่าเป็นการ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ในการ ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากสถานศึกษา ใดมีข้อโต้แย้งหรือมี ปัญหาในทางปฏิบัติที่ จำเป็น ให้สถานศึกษานั้นเสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นรายไป

39 ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ให้ สถานศึกษาซึ่งได้รับคนพิการเข้า ศึกษา มีการดำเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (๑)จัดระบบหรือรูปแบบที่สนับสนุนการ เรียนการสอนโดยคำนึงถึง ความสามารถ ความสนใจความถนัด และความจำเป็นพิเศษตามประเภท ของคนพิการทางการศึกษา (๒)จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการ เรียนการสอน ตลอดจนบริการสิ่ง อำนวยความสะดวกเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่ คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ ประโยชน์ได้

40 ข้อ ๗ ในการจัดทำหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทาง การศึกษา การวัดและประเมินผล การศึกษา ให้สถานศึกษาและส่วน ราชการที่รับผิดชอบดำเนินการให้ สอดคล้องกับสภาพความต้องการจำเป็น พิเศษของคนพิการแต่ละประเภท ตาม รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานกำหนด หรือตามที่สถานศึกษา เห็นสมควร

41 ข้อ ๘ ในกรณีที่คนพิการซึ่งมี อุปสรรคและมีความจำเป็นที่ จะต้องได้รับ ความช่วยเหลือใน การเดินทางเพราะเหตุแห่งความ พิการนั้น ให้สถานศึกษาหรือส่วน ราชการที่รับผิดชอบจัดบริการ สำหรับการเดินทางในการ ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเงิน อุดหนุนของสถานศึกษาไม่ เพียงพอ ให้สถานศึกษาขอรับการ สนับสนุนจากกองทุนหรือส่วน ราชการต้นสังกัดของสถานศึกษา นั้นได้

42 ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ คนพิการ ให้ส่วนราชการที่ รับผิดชอบจัดสรร งบประมาณและทรัพยากร ทางการศึกษาเป็นกรณี พิเศษแก่สถานศึกษา ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ สอดคล้องกับ ความต้องการ จำเป็นพิเศษของคนพิการ

43 ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการต้น สังกัดของสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการรายงาน ผลการดำเนินงานในการ ปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อ คณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

44 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้คนพิการมีสิทธิได้รับ สิ่งอำนวยความ สะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษาพ.ศ.2545 ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ คนพิการหรือผู้ปกครอง ที่จะประสงค์ใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นคำ ขอต่อสถานศึกษา และสถานศึกษาจะต้อง จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตาม กระบวนการของแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา พ.ศ.2545


ดาวน์โหลด ppt 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2.พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 3.พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google