งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

by Kanyaphon Numchaidi M.6/1 NO.8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "by Kanyaphon Numchaidi M.6/1 NO.8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 by Kanyaphon Numchaidi M.6/1 NO.8
My School by Kanyaphon Numchaidi M.6/1 NO.8

2 My School Is BANRAIWITTAYA SCHOOL

3 ประวัติโรงเรียนบ้านไร่วิทยา INFORMATION OF BANRAIWITTAYA SCHOOL
โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่เปิดสอนในนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียน บ้านไร่วิทยานั้นได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยเปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น และมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก จำนวน 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยยะ ต่อมาทางจังหวัดได้ทำการแต่งตั้งให้นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท (ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม) มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีผู้อำนวยการโรงเรียนคือ ท่าน ผ.อ.วิชัย ยุชังกูล

4 ประวัติโรงเรียนบ้านไร่วิทยา INFORMATION OF BANRAIWITTAYA SCHOOL
โรงเรียนบ้านไร่วิทยามีพื้นที่ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา โดย ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ                     1. นายสวิง   สีสรรพ์  (อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่)   จำนวน 25 ไร่                     2. นายเจ็ก   แห้วเพ็ชร          จำนวน 25 ไร่                     3. นายเพ็ง   เงินทองดี  (อดีตกำนันตำบลบ้านไร่)                     4. นางขุน    เงินทองดี          จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54  ตารางวา

5 ประวัติโรงเรียนบ้านไร่วิทยา INFORMATION OF BANRAIWITTAYA SCHOOL
สีธงประจำโรงเรียนคือ สีฟ้าขาว ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ ดอกเฟื่องฟ้า

6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ท่าน ผ.อ.วิชัย   ยุชังกูล

7 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน

8 อาคาร

9 เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
เพลง เลือดฟ้า-ขาว อันฟ้า-ขาวเป็นสีเลือด ของเรา สุขหรือทุกข์ไม่ทำเนา อยู่ได้ ยามเรียนมานะเรา ไม่หวั่น ยามกีฬาเราฝึกไว้ ไม่ให้อายใคร ลูกฟ้า-ขาวเราต้อง สามัคคี ร่วมแรงกายใจพลี ชั่วชีวัน รักเกียริวินัยดี ทุกเมื่อ ซื่อสัตว์ฟ้า-ขาวนั้น มั่นไว้จนตาย

10 กิจกรรมของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

11 นางสาวกัญญาพร น้ำใจดี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 8
จัดทำโดย นางสาวกัญญาพร น้ำใจดี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 8


ดาวน์โหลด ppt by Kanyaphon Numchaidi M.6/1 NO.8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google