งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง 2
การแนะแนวนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง 2 โดย นายวิริยะ ทานา ครู กศน.ตำบล กศน.แขวงพระโขนงเหนือ กศน.เขตวัฒนา

2 - กล่าวต้อนรับนักศึกษา - เขียนประวัติส่วนตัว
- แนะนำตัว - เขียนประวัติส่วนตัว - ตรวจสอบรายชื่อ

3 การจัดการเรียนรู้ มีวิธีการเรียน 3 วิธี 1. พบกลุ่ม 2. ตนเอง 3. ทางไกล

4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน คะแนนเก็บ 60 คะแนน สอบปลายภาค 40 คะแนน

5 คะแนนเก็บ 60 คะแนน - รายงาน คะแนน - แบบฝึกหัด คะแนน - แฟ้มสะสมงาน คะแนน - โครงงาน คะแนน - ทดสอบย่อย คะแนน - ความรับผิดชอบ คะแนน

6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
( กพช. ) คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นตาม เงื่อนไขการจบหลักสูตร การศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
( กพช. ) ( ต่อ ) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและกำหนดให้ผู้เรียน ทุกระดับการศึกษาต้องเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

8 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช. ) ( ต่อ ) - กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมทัศนศึกษา - กิจกรรมต่างๆที่ขอความร่วมมือ - กิจกรรมลูกเสือ

9 ระดับผลการเรียน มี 8 ระดับ
0-49 ระดับผลการเรียน 0 ระดับผลการเรียน 1 ระดับผลการเรียน 1.5 ระดับผลการเรียน 2 ระดับผลการเรียน 2.5 ระดับผลการเรียน 3 ระดับผลการเรียน 3.5 ระดับผลการเรียน 4

10 วิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555
- ทักษะการเรียนรู้ 5 หน่วยกิต - ภาษาไทย หน่วยกิต - วิทยาศาสตร์ หน่วยกิต - ช่องทางการขยายอาชีพ 2 หน่วยกิต - เศรษฐกิจพอเพียง 1 หน่วยกิต - ศิลปศึกษา หน่วยกิต

11 เรื่องอื่นๆ - การหยุดเรียน ขาดเรียน ไม่เกิน 4 ครั้ง - การเคารพสถานที่ - การให้เกียรติผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น - แต่งกาย - ความสะอาด

12 สิ่งที่ต้องเตรียม 1. สมุดจดบันทึก 2. ปากกา ดินสอ 3. น้ำยาลบคำผิด ยางลบ

13 ปฏิทินการเรียนการสอน
การจัดทำโครงงาน

14 เบอร์โทรติดต่อ Mail:

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google