งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะแนวนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง 2 โดย นายวิริยะ ทานา ครู กศน. ตำบล กศน. แขวงพระโขนงเหนือ กศน. เขตวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะแนวนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง 2 โดย นายวิริยะ ทานา ครู กศน. ตำบล กศน. แขวงพระโขนงเหนือ กศน. เขตวัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะแนวนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง 2 โดย นายวิริยะ ทานา ครู กศน. ตำบล กศน. แขวงพระโขนงเหนือ กศน. เขตวัฒนา

2 - กล่าวต้อนรับนักศึกษา - แนะนำตัว - เขียนประวัติส่วนตัว - ตรวจสอบรายชื่อ

3 การจัดการเรียนรู้ มีวิธีการเรียน 3 วิธี 1. พบกลุ่ม 2. ตนเอง 3. ทางไกล

4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน คะแนนเก็บ 60 คะแนน สอบปลายภาค 40 คะแนน

5 คะแนนเก็บ 60 คะแนน - รายงาน 10 คะแนน - แบบฝึกหัด 10 คะแนน - แฟ้มสะสมงาน 10 คะแนน - โครงงาน 15 คะแนน - ทดสอบย่อย 10 คะแนน - ความรับผิดชอบ 5 คะแนน

6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช. ) คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นตาม เงื่อนไขการจบหลักสูตร การศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช. ) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและกำหนดให้ผู้เรียน ทุกระดับการศึกษาต้องเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ( ต่อ )

8 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช. )( ต่อ ) - กิจกรรมวันไหว้ครู - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมต่างๆที่ขอความร่วมมือ - กิจกรรมทัศนศึกษา - กิจกรรมลูกเสือ

9 ระดับผลการเรียน มี 8 ระดับ 0-49 ระดับผลการเรียน 0 50-54 ระดับผลการเรียน 1 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 60-64 ระดับผลการเรียน 2 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 70-74 ระดับผลการเรียน 3 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 80-100 ระดับผลการเรียน 4

10 วิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 - ทักษะการเรียนรู้ 5 หน่วยกิต - ภาษาไทย 5 หน่วยกิต - วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยกิต - ช่องทางการขยายอาชีพ 2 หน่วยกิต - เศรษฐกิจพอเพียง 1 หน่วยกิต - ศิลปศึกษา 5 หน่วยกิต

11 เรื่องอื่นๆ - แต่งกาย - การเคารพสถานที่ - การให้เกียรติผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น - ความสะอาด - การหยุดเรียน ขาดเรียน ไม่เกิน 4 ครั้ง

12 สิ่งที่ต้องเตรียม 1. สมุดจดบันทึก 2. ปากกา ดินสอ 3. น้ำยาลบคำผิด ยางลบ

13 ปฏิทินการเรียนการสอน การจัดทำโครงงาน

14 เบอร์โทรติดต่อ 089-9251949 Mail: aoochi_viriya@hotmail.com

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63


ดาวน์โหลด ppt การแนะแนวนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนวัดธาตุทอง 2 โดย นายวิริยะ ทานา ครู กศน. ตำบล กศน. แขวงพระโขนงเหนือ กศน. เขตวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google