งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการสื่อสารงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการสื่อสารงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการสื่อสารงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า
สุทิศา จินดามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ

2 ผลงานโดยย่อ พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรหน่วยงานผู้ป่วยในรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันและทันเวลา เป้าหมาย : เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานผู้ป่วยในรับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกต้องทันเวลา

3 ปัญหาและสาเหตุ ข้อมูลข่าวสาร เวร 8 ชั่วโมง 3 ผลัดการทำงาน
หยุดงานในวันเวลาราชการ ไม่ทันการทำให้ส่งงานไม่ทัน รับทราบข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ประชุมอบรมไม่ทันกำหนด บุคลากรปฏิบัติงานใหม่ ไม่ทราบในข้อมูลที่ควรรู้ ปัญหาขององค์กร

4 กิจกรรมการพัฒนา : แนวคิดในการพัฒนาใช้กรอบแนวคิดของ PDCA
วิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาสภาพปัญหาทบทวนการสื่อสารที่ผ่านมาภายในหน่วยงาน แนวคิดในการพัฒนาใช้กรอบแนวคิดของ PDCA

5 กรอบแนวคิด PLAN DO CHECK ACT

6 เก็บรวบรวมข้อมูลช่องทางการสื่อสารที่ใช้ ข้อมูลจำเป็นที่ต้องใช้สื่อสาร
PLAN เก็บรวบรวมข้อมูลช่องทางการสื่อสารที่ใช้ ข้อมูลจำเป็นที่ต้องใช้สื่อสาร ปัญหาที่พบในสื่อสารกับบุคลากร

7 DO จัดทำแนวทางช่องทางการสื่อสารภายที่ใช้ในหน่วยงาน
ใช้วิธีการประชุมประจำเดือน แจ้งเจ้าตัวทราบโดยตรงกรณีระบุรายชื่อ(แจ้งโดยหนังสือ/โทรศัพท์) ปิดป้ายประกาศจำแนกเรื่องตามลำดับความสำคัญ แจ้งให้ทราบตอนเช้า หลังจากรับส่งอาการผู้ป่วย สื่อสารทาง ประชุมชี้แจงช่องทางการสื่อสารภายที่ใช้ในหน่วยงาน ดำเนินการสื่อสารตามช่องทางที่กำหนด

8

9

10

11 CHECK ประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามช่องทางที่ร่วมกันกำหนด
1. การรับทราบข้อมูลจากการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ - กรณีคนไข้มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เวรเช้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบ ทำให้การ รับทราบข้อมูลอาจไม่คอบคลุมทั่วถึงทุกคน - กรณีขาดประชุมจากการติดประชุมอบรมหรือลา การรับทราบข้อมูลข่าวสารอาจไม่ชัดเจน 2. บุคลากรงานผู้ป่วยในรับทราบข้อมูลข่าวสาร จากการปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ - มีการอ่านรับทราบแต่อาจไม่ครบทุกคน กรณีไม่ได้ขึ้นเวรอาจรับทราบข้อมูลช้ากว่าปกติ

12

13

14 ACT 1. เก็บข้อมูลการการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากการลงลายมือชื่อ 2. ทบทวนวิธีการแนวทางช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 3. ปรับปรุงแนวทางและช่องทางการสื่อสารให้มีหลากหลายวิธีและอาจต้องใช้ควบคู่กันมากกว่า 1 วิธี เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงครบถ้วน

15

16

17

18

19

20 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
วิธีการ ตรวจสอบช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ผลการเปลี่ยนแปลง

21 จำนวนช่องทางการสื่อสาร
ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 จำนวนช่องทางการสื่อสาร 1 2 3 5

22

23 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
จากการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสื่อสารของบุคลากรงานผู้ป่วยใน พบว่าเจ้าหน้าที่มีการตื่นตัวในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นเห็นความสำคัญของการรับทราบข้อมูลข่าวสารทำให้การส่งงานหรือการเข้าร่วมประชุมสามารถปฏิบัติได้ตามเวลาที่กำหนด รับทราบรับรู้ข้อมูลภายในมากกว่า ร้อยละ 95

24 บทเรียนที่ได้รับ : บุคลากรงานผู้ป่วยในรับทราบข้อมูลจากการรับฟังการประชุมโดยตรงกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้องมาติตามอ่านรายงานการประชุมและต้องรับรับในส่วนที่เป็นมติของที่ประชุมได้สรุปตกลงไว้เพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ปรับปรุงหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสะดวกต่อการรับทราบของบุคลากร ประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ต่อ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการสื่อสารงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google