งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุทิศา จินดามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ.  พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร หน่วยงานผู้ป่วยในรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึงถูกต้องเป็นแนวทาง เดียวกันและทันเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุทิศา จินดามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ.  พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร หน่วยงานผู้ป่วยในรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึงถูกต้องเป็นแนวทาง เดียวกันและทันเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุทิศา จินดามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ

2  พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร หน่วยงานผู้ป่วยในรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึงถูกต้องเป็นแนวทาง เดียวกันและทันเวลา  เป้าหมาย : เพื่อให้บุคลากรหน่วยงาน ผู้ป่วยในรับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ทันเวลา

3 ข้อมูล ข่าวส าร เวร 8 ชั่วโมง 3 ผลัดการ ทำงาน หยุดงาน ในวัน เวลา ราชการ ไม่ทัน การทำ ให้ส่ง งานไม่ ทัน รับทราบ ข้อมูล ข่าวสาร ไม่ทั่วถึง ประชุม อบรม ไม่ทัน กำหนด บุคลากร ปฏิบัติงา นใหม่ ไม่ทราบ ในข้อมูล ที่ควรรู้ ปัญหาของ องค์กร

4 วิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาสภาพปัญหา ทบทวนการสื่อสารที่ผ่านมาภายใน หน่วยงาน แนวคิดในการพัฒนาใช้กรอบแนวคิด ของ PDCA

5 PLA N DO CHE CK ACT

6 PLAN เก็บรวบรวม ข้อมูลช่อง ทางการ สื่อสารที่ใช้ ข้อมูลจำเป็น ที่ต้องใช้ สื่อสาร ปัญหาที่พบ ในสื่อสารกับ บุคลากร

7 จัดทำแนวทางช่องทางการสื่อสารภายที่ใช้ใน หน่วยงาน ใช้วิธีการประชุมประจำเดือน แจ้งเจ้าตัวทราบโดยตรงกรณีระบุรายชื่อ ( แจ้งโดย หนังสือ / โทรศัพท์ ) ปิดป้ายประกาศจำแนกเรื่องตามลำดับความสำคัญ แจ้งให้ทราบตอนเช้า หลังจากรับส่งอาการผู้ป่วย สื่อสารทาง E-mail ประชุมชี้แจงช่องทางการสื่อสารภายที่ใช้ใน หน่วยงาน ดำเนินการสื่อสารตามช่องทางที่กำหนด

8

9

10

11 1. การรับทราบข้อมูลจากการประชุม ประจำเดือนเจ้าหน้าที่ - กรณีคนไข้มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เวรเช้าไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมได้ครบ ทำให้การ รับทราบข้อมูลอาจไม่คอบคลุมทั่วถึงทุกคน - กรณีขาดประชุมจากการติดประชุมอบรมหรือลา การ รับทราบข้อมูลข่าวสารอาจไม่ชัดเจน 2. บุคลากรงานผู้ป่วยในรับทราบข้อมูลข่าวสาร จากการปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ - มีการอ่านรับทราบแต่อาจไม่ครบทุกคน กรณีไม่ได้ขึ้นเวร อาจรับทราบข้อมูลช้ากว่าปกติ

12

13

14 1. เก็บข้อมูลการการรับทราบข้อมูลข่าวสาร จากการลงลายมือชื่อ 2. ทบทวนวิธีการแนวทางช่องทางการ สื่อสารที่เหมาะสม 3. ปรับปรุงแนวทางและช่องทางการสื่อสาร ให้มีหลากหลายวิธีและอาจต้องใช้ควบคู่กัน มากกว่า 1 วิธี เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึง ครบถ้วน

15

16

17

18

19

20 วิธีการ ตรวจสอบช่องทางการสื่อสาร ภายในองค์กร ผลการเปลี่ยนแปลง

21 ตัวชี้วัด ปี พ. ศ. 2553255425552556 จำนวนช่อง ทางการ สื่อสาร 1235

22

23  จากการพัฒนาและปรับปรุงแนว ทางการสื่อสารของบุคลากรงาน ผู้ป่วยใน พบว่าเจ้าหน้าที่มีการตื่นตัว ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่ม มากขึ้นเห็นความสำคัญของการ รับทราบข้อมูลข่าวสารทำให้การส่ง งานหรือการเข้าร่วมประชุมสามารถ ปฏิบัติได้ตามเวลาที่กำหนด  รับทราบรับรู้ข้อมูลภายในมากกว่า ร้อยละ 95

24 1. บุคลากรงานผู้ป่วยในรับทราบข้อมูลจาก การรับฟังการประชุมโดยตรงกรณีที่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังหรือแสดง ความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้องมาติตามอ่าน รายงานการประชุมและต้องรับรับในส่วน ที่เป็นมติของที่ประชุมได้สรุปตกลงไว้ เพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 2. ปรับปรุงหาช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสมและสะดวกต่อการรับทราบของ บุคลากร 3. ประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ต่อ 


ดาวน์โหลด ppt สุทิศา จินดามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ.  พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร หน่วยงานผู้ป่วยในรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึงถูกต้องเป็นแนวทาง เดียวกันและทันเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google