งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ผังงาน (flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ผังงาน (flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ผังงาน (flowchart)

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ผังงาน คือ การเขียนอธิบายขั้นตอน การทำงาน ในลักษณะของรูปภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึง ขั้นตอนสุดท้าย 1. ความหมายของผัง งาน (Flowchart)

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 1. ทำให้เข้าใจและแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 2. ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นลำดับ ขั้นตอนวิธีการทำงานได้ ชัดเจน 3. สามารถหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรมได้ง่าย 4. ทำให้ผู้อื่นเข้าใจการทำงานได้ง่าย กว่าการดูจากซอร์สโค๊ด 5. ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา ใดภาษาหนึ่ง ผู้อื่นสามารถ เรียนรู้และเข้าใจได้ ง่าย 2. ประโยชน์ของผังงาน (Flowchart)

4 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 3. กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับผังงาน 1. ผังงานประกอบขึ้นจากสัญลักษณ์ สำหรับการเขียนผังงาน 2. ทิศทางการไหลในผังงาน เขียนจาก บนลงล่างและจากซ้ายไปขวา 3. เส้นแสดงการไหล (Flow Line) อาจ ตัดกันที่ใดก็ได้ 4. การรวมกันของเส้นที่แสดงการไหล ตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป อาจนำเอาเส้นทั้งหมดมารวมกันให้เป็น เส้นเดียวก็ได้

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 3. กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับผังงาน ( ต่อ ) 5. สัญลักษณ์ที่ใช้จะเปลี่ยนรูปเป็น อย่างอื่นไม่ได้ 6. คำอธิบายการทำงาน ควรจะให้ สั้นและเข้าใจง่าย 7. คำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ นักเขียนโปรแกรมสามารถ เข้าใจได้ง่ายขึ้น ให้เขียนไว้ ด้านขวาบนของสัญลักษณ์ ผังงาน 8. ผังงานจะแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเวลาที่เกิดขึ้นด้วย

6 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) สัญลักษณ์ความหมายสัญลักษณ์ความหมาย บัตรเจาะรู การประมวลผล ด้วย คอมพิวเตอร์ เอกสาร การประมวลด้วย มือ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์นำข้อมูล เข้า อุปกรณ์ แสดงผล ที่เก็บข้อมูล แบบออนไลน์ ที่เก็บข้อมูล ออฟไลน์ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก การส่งข้อมูล ระยะไกล คำอธิบาย / หมายเหตุ การส่งผ่านข้อมูล 4. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน ( ผังงานระบบ )

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) สัญลักษณ์ความหมายสัญลักษณ์ความหมาย จุดเริ่มต้น / จุดสิ้นสุด ของผังงาน การนำเข้าข้อมูล / การนำออกข้อมูล การประมวลผล / การ คำนวณ / กำหนดค่า การรับข้อมูลเข้าทาง แป้นพิมพ์ แสดงค่าข้อมูล ทางจอภาพ แสดงค่าข้อมูล ออกทางเครื่องพิมพ์ ใช้ในการติดต่อกับ อุปกรณ์ที่เป็นดิสก์ ใช้ในการตัดสินใจแสดงทิศทางการ ทำงานของผังงาน จุดเชื่อมต่อภายใน หน้าเดียวกัน จุดเชื่อมต่อ ระหว่างหน้า สัญลักษณ์ผังงานโปรแกรม

8 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) การเขียนผังงานที่ดี 1. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุดอย่างละหนึ่งจุดเท่านั้น 2. ทุกสัญลักษณ์ของผังงาน ต้องมี ลูกศรชี้ทิศทางเข้าและลูกศรชี้ ทิศทางออกอย่างละ 1 ลูกศร 3. สัญลักษณ์จุดเริ่มต้นจะมีเฉพาะ ลูกศรชี้ทิศทางออก สัญลักษณ์ จุดสิ้นสุดมีเฉพาะลูกศรชี้ทิศทางเข้า 4. สัญลักษณ์การตัดสินใจมีลูกศรชี้ทิศ ทางเข้า 1 ทิศทาง และ ลูกศรชี้ทิศทางออก 2 ทิศทาง 5. ทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงาน นิยมเขียนจากบนลงล่าง หรือซ้ายไปขวา

9 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) การเขียนผังงานที่ดี ( ต่อ ) 6. ทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงาน นิยมเขียนจากบนลงล่าง หรือซ้ายไปขวา 7. ไม่ควรเขียนเส้นลูกศร เพื่อทำการ เชื่อมโยงลำดับขั้นตอนที่ อยู่ห่างกันมาก หากจำเป็นควรใช้ สัญลักษณ์จุดต่อแทน 8. การเขียนผังงานในส่วนของการ กำหนดค่า หรือการคำนวณค่า นิยมใช้สัญลักษณ์ลูกศรแทน การใช้ สัญลักษณ์เท่ากับ 9. ผังงานควรสะอาด ชัดเจนและเป็น ระเบียบเรียบร้อย 10. ควรครอบคลุมทุกขั้นตอน หรือ เงื่อนไขของการปฏิบัติงานใน งานนั้น ๆ 11. ควรมีวิธีการทดสอบผังงาน เพื่อ นำไปเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น 12. ควรมีชื่อผังงาน ชื่อผู้เขียน วันที่ที่ เขียนและเลขลำดับหน้า

10 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 5. การเขียนผังงาน มี 2 แบบ ผังงานระบบ (System Flowchart) เป็นผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของระบบงานหนึ่ง ๆ ตัวอย่างผังงานระบบ งานทะเบียน

11 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) เป็นผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในส่วนของ การรับข้อมูล การคำนวณ การแสดงผล ตัวอย่างผังงานโปรแกรม ลงทะเบียนเรียน

12 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) บทที่ จบการ นำเสนอ การเขียนผังงานและโฟลว์ชาร์ต


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ผังงาน (flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google