งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
[แผนกคอมพิวเตอร์] หลักการเขียนโปรแกรม ( ) 2 บทที่ ผังงาน(flowchart)

2 1. ความหมายของผังงาน (Flowchart)
ผังงาน คือ การเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงาน ในลักษณะของรูปภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย หลักการเขียนโปรแกรม ( )

3 2. ประโยชน์ของผังงาน (Flowchart)
1. ทำให้เข้าใจและแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 2. ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานได้ ชัดเจน 3. สามารถหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่าย 4. ทำให้ผู้อื่นเข้าใจการทำงานได้ง่ายกว่าการดูจากซอร์สโค๊ด 5. ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ผู้อื่นสามารถ เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย หลักการเขียนโปรแกรม ( )

4 3. กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับผังงาน
1. ผังงานประกอบขึ้นจากสัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน 2. ทิศทางการไหลในผังงาน เขียนจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา 3. เส้นแสดงการไหล (Flow Line) อาจตัดกันที่ใดก็ได้ 4. การรวมกันของเส้นที่แสดงการไหลตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป อาจนำเอาเส้นทั้งหมดมารวมกันให้เป็นเส้นเดียวก็ได้ หลักการเขียนโปรแกรม ( )

5 3. กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับผังงาน (ต่อ)
5. สัญลักษณ์ที่ใช้จะเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ 6. คำอธิบายการทำงาน ควรจะให้สั้นและเข้าใจง่าย 7. คำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักเขียนโปรแกรมสามารถ เข้าใจได้ง่ายขึ้น ให้เขียนไว้ด้านขวาบนของสัญลักษณ์ ผังงาน 8. ผังงานจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เกิดขึ้นด้วย หลักการเขียนโปรแกรม ( )

6 4. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (ผังงานระบบ)
4. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (ผังงานระบบ) สัญลักษณ์ ความหมาย บัตรเจาะรู การประมวลผลด้วย คอมพิวเตอร์ เอกสาร การประมวลด้วยมือ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า อุปกรณ์แสดงผล ที่เก็บข้อมูล แบบออนไลน์ ที่เก็บข้อมูลออฟไลน์ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก การส่งข้อมูล ระยะไกล คำอธิบาย/หมายเหตุ การส่งผ่านข้อมูล หลักการเขียนโปรแกรม ( )

7 สัญลักษณ์ผังงานโปรแกรม
ความหมาย จุดเริ่มต้น /จุดสิ้นสุด ของผังงาน การนำเข้าข้อมูล / การนำออกข้อมูล การประมวลผล/การคำนวณ / กำหนดค่า การรับข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์ แสดงค่าข้อมูล ทางจอภาพ ออกทางเครื่องพิมพ์ ใช้ในการติดต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นดิสก์ ใช้ในการตัดสินใจ แสดงทิศทางการทำงานของผังงาน จุดเชื่อมต่อภายใน หน้าเดียวกัน จุดเชื่อมต่อ ระหว่างหน้า หลักการเขียนโปรแกรม ( )

8 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
การเขียนผังงานที่ดี 1. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างละหนึ่งจุดเท่านั้น 2. ทุกสัญลักษณ์ของผังงาน ต้องมีลูกศรชี้ทิศทางเข้าและลูกศรชี้ ทิศทางออกอย่างละ 1 ลูกศร 3. สัญลักษณ์จุดเริ่มต้นจะมีเฉพาะลูกศรชี้ทิศทางออก สัญลักษณ์ จุดสิ้นสุดมีเฉพาะลูกศรชี้ทิศทางเข้า 4. สัญลักษณ์การตัดสินใจมีลูกศรชี้ทิศทางเข้า 1 ทิศทาง และ ลูกศรชี้ทิศทางออก 2 ทิศทาง 5. ทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงาน นิยมเขียนจากบนลงล่าง หรือซ้ายไปขวา หลักการเขียนโปรแกรม ( )

9 การเขียนผังงานที่ดี (ต่อ)
6. ทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงาน นิยมเขียนจากบนลงล่าง หรือซ้ายไปขวา 7. ไม่ควรเขียนเส้นลูกศร เพื่อทำการเชื่อมโยงลำดับขั้นตอนที่ อยู่ห่างกันมาก หากจำเป็นควรใช้สัญลักษณ์จุดต่อแทน 8. การเขียนผังงานในส่วนของการกำหนดค่า หรือการคำนวณค่า นิยมใช้สัญลักษณ์ลูกศรแทน การใช้สัญลักษณ์เท่ากับ 9. ผังงานควรสะอาด ชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อย 10. ควรครอบคลุมทุกขั้นตอน หรือเงื่อนไขของการปฏิบัติงานใน งานนั้น ๆ 11. ควรมีวิธีการทดสอบผังงาน เพื่อนำไปเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น 12. ควรมีชื่อผังงาน ชื่อผู้เขียน วันที่ที่เขียนและเลขลำดับหน้า หลักการเขียนโปรแกรม ( )

10 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
5. การเขียนผังงาน มี 2 แบบ ผังงานระบบ (System Flowchart) เป็นผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของระบบงานหนึ่ง ๆ ตัวอย่างผังงานระบบ งานทะเบียน หลักการเขียนโปรแกรม ( )

11 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) เป็นผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในส่วนของ การรับข้อมูล การคำนวณ การแสดงผล ตัวอย่างผังงานโปรแกรม ลงทะเบียนเรียน หลักการเขียนโปรแกรม ( )

12 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
จบการนำเสนอ บทที่ การเขียนผังงานและโฟลว์ชาร์ต หลักการเขียนโปรแกรม ( )


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google