งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ การเขียน รหัสเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ การเขียน รหัสเทียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ การเขียน รหัสเทียม

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) รหัสเทียม (Pseudo Code อ่านว่า “ ซู โดโค้ด ”) คือ การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานอย่าง ละเอียดได้จากขั้นตอนวิธีการ ประมวลผล แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ นำ ขั้นตอนการประมวลผลมาเขียน ผังงานหรือรหัสเทียมหรืออาจเขียนทั้งสอง อย่าง เพื่อนำผังงานหรือ รหัสเทียมไปใช้ประกอบการเขียนโปรแกรม ต่อไป 1. การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code)

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2. ลักษณะของรหัส เทียม 1. กำหนดจุดเริ่มต้นด้วยคำว่า “Begin” และ จุดสิ้นสุดด้วยคำว่า “End” 2. ใช้คำที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 3. การเขียนรหัสเทียมแต่ละคำสั่งควรเขียนเป็น บรรทัด ๆ 4. การเขียนรหัสเทียมต้องไม่ขึ้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งในการเขียนปรแกรม 5. ควรมีการย่อหน้า เพื่อสะดวกต่อการอ่านและ ตรวจสอบ 6. การเขียนรหัสเทียมจะเขียนจากบนลงล่าง และมีทางเข้าหนึ่งทาง ทางออกหนึ่งทาง 7. การเขียนรหัสเทียมจะไม่เขียนหมายเลข กำกับในแต่ละขั้นตอน

4 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) Begin Read Base, High Ans = 0.5 * Base * High Print Ans End 1. เริ่มต้นการทำงาน 2. อ่านค่า Base, High 3. คำนวณค่า Ans = 0.5 * Base * High 4. แสดงค่า Ans 5. จบการทำงาน อธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะข้อความ ตัวอย่าง 1 แสดงลักษณะของรหัสเทียม

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 3. รูปแบบของรหัสเทียม

6 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนรหัสเทียม จาก ลำดับขั้นตอนการทำงานของข้อความ เพื่อหาค่าผลรวม ดังตารางต่อไปนี้ 4. การเขียนรหัสเทียมจากลำดับ ขั้นตอนวิธีการประมวลผล

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนรหัสเทียมจาก ลำดับขั้นตอนการทำงานเพื่อคำนวณ พื้นที่สี่เหลี่ยม

8 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 5. การเขียนรหัสเทียมจากขั้นตอน การทำงานแบบต่าง ๆ การเขียนรหัสเทียมจากขั้นตอนการทำงาน แบบต่าง ๆ เริ่มต้นการทำงานแบบลำดับจะเป็น การทำงานแบบข้อต่อข้อ ส่วนลักษณะการ ทำงานแบบเลือกทำ จะใช้รหัสเทียมว่า If...Then...Else คำว่า “If” ใช้แทนคำว่า “ ถ้า ” คำว่า “Then” ใช้แทนคำว่า “ แล้วทำ ” คำว่า “Else” ใช้แทนคำว่า “ มิฉะนั้น แล้ว ” ส่วนลักษณะการทำงานแบบทำซ้ำ การทำงาน สามารถจะใช้คำสั่ง While...Do และ Do...Until คำว่า “While” ใช้แทนคำว่า “ ทำในขณะที่ ” คำว่า “Do” ใช้แทนคำว่า “ ทำ ” คำว่า “Do Until” ใช้แทนคำว่า “ ทำจนกระทั่ง ”

9 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนรหัสเทียม จากลำดับขั้นตอนการทำงานแบบเลือกทำ

10 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนรหัสเทียม จากลำดับ ขั้นตอนการทำงานแบบทำซ้ำ ด้วย While...Do ดังตาราง ต่อไปน

11 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวอย่างที่ 3 จงเขียนรหัสเทียม จาก ลำดับขั้นตอนการทำงานแบบ ทำซ้ำด้วย Do...Until

12 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) บทที่ จบการ นำเสนอ การเขียนรหัสเทียม


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ การเขียน รหัสเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google