งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการวิเคราะห์  การกำหนดโจทย์ / ประเด็นที่ต้องการทดสอบ – ต้องมีความชัดเจน  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  การกำหนดกรอบการวิเคราะห์  การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการวิเคราะห์  การกำหนดโจทย์ / ประเด็นที่ต้องการทดสอบ – ต้องมีความชัดเจน  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  การกำหนดกรอบการวิเคราะห์  การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์  การกำหนดโจทย์ / ประเด็นที่ต้องการทดสอบ – ต้องมีความชัดเจน  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  การกำหนดกรอบการวิเคราะห์  การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์  การเลือกแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์

2 2 ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ  ผู้วิเคราะห์ต้องเข้าใจรูปแบบธุรกิจที่แท้จริง (Business Model)  กรณีของ McDonald  กรณี Black Canyon  กรณี Coffee World  การศึกษาให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่า จะเกิดขึ้นในอนาคต  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ( กรณีฐานลูกค้าคือ End Users)  การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจของหน่วยงาน ต่างๆ ( กรณีฐานลูกค้าคือ Business Users) การไม่เข้าใจรูปแบบที่ แท้จริงจะส่งผลให้การแปร ความการดำเนินธุรกิจ บิดเบือนได้ ช่วงเวลาการ เปลี่ยนแปลงที่ จะแตกต่างกัน ไปในแต่ละ ประเทศ

3 3  Identify potential costs and benefits Potential Costs Potential Benefits Cost of studies/analysis to assess opportunity CRM license Integration costs Maintenance Training and change management Lost productivity during transition Cost of studies/analysis to assess opportunity CRM license Integration costs Maintenance Training and change management Lost productivity during transition Increased sales Improved customer retention Improved customer satisfaction Enhanced competitive position Reduction/redeployment of staff due to automation Increased productivity (time savings) Reduced printing and mailing costs Increased sales Improved customer retention Improved customer satisfaction Enhanced competitive position Reduction/redeployment of staff due to automation Increased productivity (time savings) Reduced printing and mailing costs ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

4 4  โครงสร้างของอุตสาหกรรมในธุรกิจที่ทำการ วิเคราะห์  จำนวนคู่แข่งขัน  การครอบครองตลาด  เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ  ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (Market Segment) – เพื่อให้ สามารถประมาณการขนาดของตลาดได้ใกล้เคียงความ จริงมากที่สุด  ตัวอย่าง – การประมาณการจำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หากมิได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน การประมาณ การจะกลายเป็นตลาดโดยรวม

5 5 ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ  ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ  ปัจจัยภายใน เช่น  ทรัพย์สิน  บุคลากร  การยึดหลักธรรมาภิบาล  ปัจจัยภายนอก เช่น  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  สภาพเศรษฐกิจ  การแข่งขัน  การเมือง

6 6 การกำหนดกรอบการวิเคราะห์  ระยะเวลาที่วิเคราะห์  การเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้วงจรชีวิต ของธุรกิจ (Business Cycle) สั้นลง  ระยะเวลาที่วิเคราะห์จึงไม่ควรนานเกินไป  ระยะเวลาคืนทุนสั้นลง เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนของ บริการเสริมในธุรกิจโทรคมนาคม  การกำหนดสมมติฐานที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์  รูปแบบธุรกิจเป็นแบบ Dynamic แต่หากผู้วิเคราะห์จะรวมเอา ตัวแปรทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันจะทำให้การวิเคราะห์จะต้องใช้ เวลามาก แนวทางแก้ไขคือ การวิเคราะห์โดยกำหนดบางตัว เป็นแบบ Static

7 7 การเลือกใช้เครื่องมือในการ วิเคราะห์  ประเภทของเครื่องมือ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการลงทุน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน  แบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์  ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนของบริการ – เป็นแบบ ABC Costing?  การวิเคราะห์ราคาของบริการ – เป็นแบบ Cost-Based/ Market Based? ประเภทของเครื่องมือและแบบจำลองที่แตกต่างกันไป หมายถึง...  ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์อาจเป็นคนละชุด  แหล่งข้อมูลที่ใช้มาจากแหล่งที่ต่างกัน  สมมติฐานที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์อาจแตกต่างกันไป

8 8 แหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์  ข้อมูลภายในองค์กร  ข้อมูลในอดีต ( ผลประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้อง )  การใช้ข้อมูลในรายงานการเงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด  การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีต  อัตราเติบโตของรายได้  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายจ่าย  การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ( เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย )  ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการประมาณการทั้งในส่วนของ รายได้และค่าใช้จ่าย  ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ความ น่าจะเป็น ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงหรือความเบี่ยงเบนที่จะ เกิดขึ้นในการวิเคราะห์

9 9 แหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์  ข้อมูลในอุตสาหกรรม  ข้อมูลทุติยภูมิ  ข้อมูลจากสถาบันการเงิน / หน่วยงานวิจัยต่างๆ ( ตัวอย่าง )  กรมทะเบียนการค้า – ข้อมูลจากงบการเงินของคู่แข่งและ ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  ข้อมูลปฐมภูมิ  การสัมภาษณ์ผู้บริหารจากองค์กรอื่นๆ  การออกแบบสอบถาม ( ประเด็นคำถาม เช่น แนวโน้มของ การเติบโตในอุตสาหกรรม / ในธุรกิจ )

10 10 แหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์  แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์  ประเด็นคำถามจะเป็นลักษณะ Tailor Made หรือ ออกแบบให้เหมาะสมกับสิ่งต้องการทราบเท่านั้น  การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้สัมภาษณ์ควรมีประสบการณ์ ในการสัมภาษณ์ และควรมีความรู้และความเข้าใน กิจการนั้นๆ ดีพอระดับหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์  การกำหนดโจทย์ / ประเด็นที่ต้องการทดสอบ – ต้องมีความชัดเจน  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  การกำหนดกรอบการวิเคราะห์  การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google