งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ การกำหนดโจทย์/ ประเด็นที่ต้องการทดสอบ – ต้องมีความชัดเจน การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การกำหนดกรอบการวิเคราะห์ การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการวิเคราะห์ การกำหนดโจทย์/ ประเด็นที่ต้องการทดสอบ – ต้องมีความชัดเจน การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การกำหนดกรอบการวิเคราะห์ การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ การกำหนดโจทย์/ ประเด็นที่ต้องการทดสอบ – ต้องมีความชัดเจน การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การกำหนดกรอบการวิเคราะห์ การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ การเลือกแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์

2 ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ
ผู้วิเคราะห์ต้องเข้าใจรูปแบบธุรกิจที่แท้จริง (Business Model) กรณีของ McDonald กรณี Black Canyon กรณี Coffee World การศึกษาให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค (กรณีฐานลูกค้าคือ End Users) การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ (กรณีฐานลูกค้าคือ Business Users) การไม่เข้าใจรูปแบบที่แท้จริงจะส่งผลให้การแปรความการดำเนินธุรกิจบิดเบือนได้ ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

3 ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ
Identify potential costs and benefits Potential Costs Potential Benefits Cost of studies/analysis to assess opportunity CRM license Integration costs Maintenance Training and change management Lost productivity during transition Increased sales Improved customer retention Improved customer satisfaction Enhanced competitive position Reduction/redeployment of staff due to automation Increased productivity (time savings) Reduced printing and mailing costs In the table on the previous slide, the ROI line is highlighted in yellow. So, we are delving more into that option here by exploring potential costs and benefits.

4 ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ
โครงสร้างของอุตสาหกรรมในธุรกิจที่ทำการวิเคราะห์ จำนวนคู่แข่งขัน การครอบครองตลาด เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (Market Segment) – เพื่อให้สามารถประมาณการขนาดของตลาดได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ตัวอย่าง – การประมาณการจำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หากมิได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน การประมาณการจะกลายเป็นตลาดโดยรวม

5 ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยภายใน เช่น ทรัพย์สิน บุคลากร การยึดหลักธรรมาภิบาล ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน การเมือง

6 การกำหนดกรอบการวิเคราะห์
ระยะเวลาที่วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้วงจรชีวิตของธุรกิจ (Business Cycle) สั้นลง ระยะเวลาที่วิเคราะห์จึงไม่ควรนานเกินไป ระยะเวลาคืนทุนสั้นลง เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนของบริการเสริมในธุรกิจโทรคมนาคม การกำหนดสมมติฐานที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ รูปแบบธุรกิจเป็นแบบ Dynamic แต่หากผู้วิเคราะห์จะรวมเอาตัวแปรทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันจะทำให้การวิเคราะห์จะต้องใช้เวลามาก แนวทางแก้ไขคือ การวิเคราะห์โดยกำหนดบางตัวเป็นแบบ Static

7 การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
ประเภทของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน แบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนของบริการ – เป็นแบบ ABC Costing? การวิเคราะห์ราคาของบริการ – เป็นแบบ Cost-Based/ Market Based? ประเภทของเครื่องมือและแบบจำลองที่แตกต่างกันไป หมายถึง ... ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์อาจเป็นคนละชุด แหล่งข้อมูลที่ใช้มาจากแหล่งที่ต่างกัน สมมติฐานที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์อาจแตกต่างกันไป

8 แหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลในอดีต (ผลประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้อง) การใช้ข้อมูลในรายงานการเงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีต อัตราเติบโตของรายได้ อัตราการเปลี่ยนแปลงรายจ่าย การสัมภาษณ์ผู้บริหาร (เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย) ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการประมาณการทั้งในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ความน่าจะเป็น ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงหรือความเบี่ยงเบนที่จะเกิดขึ้นในการวิเคราะห์

9 แหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลในอุตสาหกรรม ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากสถาบันการเงิน/ หน่วยงานวิจัยต่างๆ (ตัวอย่าง) กรมทะเบียนการค้า – ข้อมูลจากงบการเงินของคู่แข่งและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ข้อมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์ผู้บริหารจากองค์กรอื่นๆ การออกแบบสอบถาม (ประเด็นคำถาม เช่น แนวโน้มของการเติบโตในอุตสาหกรรม/ ในธุรกิจ)

10 แหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ประเด็นคำถามจะเป็นลักษณะ Tailor Made หรือออกแบบให้เหมาะสมกับสิ่งต้องการทราบเท่านั้น การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้สัมภาษณ์ควรมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ และควรมีความรู้และความเข้าในกิจการนั้นๆ ดีพอระดับหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการวิเคราะห์ การกำหนดโจทย์/ ประเด็นที่ต้องการทดสอบ – ต้องมีความชัดเจน การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การกำหนดกรอบการวิเคราะห์ การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google