งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคในการวัดความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคในการวัดความเสี่ยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคในการวัดความเสี่ยง
การคำนวณหาความเสี่ยงของการลงทุนมาจากหาค่าของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงแล้วไม่ว่าจะเบี่ยงเบนไปทางมากกว่า หรือน้อยกว่านับว่าเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น ในการวัดความเสี่ยง – ใช้วิธียกกำลังสองค่าของความต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่สนใจกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน คูณด้วยความน่าจะเป็นของการเหตุการณ์ที่ i หรือเขียนในรูปของสมการได้ดังนี้

2 เทคนิคในการวัดความเสี่ยง
โดยที่ = ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่ i = อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สนใจ = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน = ความเสี่ยง หรือค่าความแปรปรวนจากการลงทุน การวัดความเสี่ยงโดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการลงทุนนั้นไม่ว่าอัตราผลตอบแทนจะสูงหรือต่ำกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้จากค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน ในแง่ของการลงทุนจะถือว่าเป็นความเสี่ยงทั้งนั้น ซึ่งอาจมีความแนวคิดอื่นที่ว่าความเสี่ยงในการลงทุนควรวัดจากการที่อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้เท่านั้น โดยแนวคิดนี้จะคำนวณค่าความแปรปรวนจากการเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้เฉพาะในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่ลดต่ำกว่าที่คาดไว้หรือส่วนเบี่ยงเบนมีค่าลบนั่นเอง การคำนวณในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การคำนวณค่าความแปรปรวนแบบ Semi-Variance

3 เทคนิคในการวัดความเสี่ยง
โดย เมื่อ เมื่อ ในกรณีที่รูปแบบการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนเป็นการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) การวัดความเสี่ยงจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอัตราผลตอบแทน ซึ่งก็คือ รากที่สองของความแปรปรวนของทั้งสองรูปแบบจะมีค่าเท่ากัน นั่นคือ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคในการวัดความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google