งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เทคนิคในการวัดความเสี่ยง  การคำนวณหาความเสี่ยงของการลงทุนมาจากหาค่า ของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจาก ที่ได้ประมาณการไว้ โดยเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เทคนิคในการวัดความเสี่ยง  การคำนวณหาความเสี่ยงของการลงทุนมาจากหาค่า ของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจาก ที่ได้ประมาณการไว้ โดยเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เทคนิคในการวัดความเสี่ยง  การคำนวณหาความเสี่ยงของการลงทุนมาจากหาค่า ของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจาก ที่ได้ประมาณการไว้ โดยเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง แล้วไม่ว่าจะเบี่ยงเบนไปทางมากกว่า หรือน้อยกว่า นับว่าเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น  ในการวัดความเสี่ยง – ใช้วิธียกกำลังสองค่าของความ ต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่สนใจ กับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน คูณด้วย ความน่าจะเป็นของการเหตุการณ์ที่ i หรือเขียนในรูป ของสมการได้ดังนี้

2 2 เทคนิคในการวัดความเสี่ยง  โดยที่ = ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่ i = อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ สนใจ = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน = ความเสี่ยง หรือค่าความแปรปรวนจากการลงทุน การวัดความเสี่ยงโดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การลงทุนนั้นไม่ว่าอัตราผลตอบแทนจะสูงหรือต่ำกว่าที่ได้ คาดการณ์ไว้จากค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน ในแง่ของการ ลงทุนจะถือว่าเป็นความเสี่ยงทั้งนั้น ซึ่งอาจมีความแนวคิดอื่น ที่ว่าความเสี่ยงในการลงทุนควรวัดจากการที่อัตราผลตอบแทน ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้เท่านั้น โดยแนวคิดนี้ จะคำนวณค่าความแปรปรวนจากการเบี่ยงเบนไปจากอัตรา ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้เฉพาะในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่ ลดต่ำกว่าที่คาดไว้หรือส่วนเบี่ยงเบนมีค่าลบนั่นเอง การคำนวณ ในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การคำนวณค่าความแปรปรวน แบบ Semi-Variance

3 3 เทคนิคในการวัดความเสี่ยง โดย เมื่อ เมื่อ ในกรณีที่รูปแบบการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนเป็นการ แจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) การวัดความเสี่ยง จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ อัตราผลตอบแทน ซึ่งก็คือ รากที่สองของความแปรปรวนของ ทั้งสองรูปแบบจะมีค่าเท่ากัน นั่นคือ


ดาวน์โหลด ppt 1 เทคนิคในการวัดความเสี่ยง  การคำนวณหาความเสี่ยงของการลงทุนมาจากหาค่า ของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจาก ที่ได้ประมาณการไว้ โดยเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google