งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 คำอธิบายรายวิชา  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว และ การศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หรือภาษาสำหรับ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์อย่างใดอย่างหนึ่ง

3 วัตถุประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ น. ศ. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  เพื่อให้ น. ศ. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและจัดการ ภาพกราฟิกส์แบบ 2 มิติ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหวได้โดยใช้ ภาษาระดับสูง อาทิ ภาษาจาวา ไพธอน เป็นต้น

4 การวัดผลและประเมินผล  การวัดผล :  งาน / การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 50%  สอบกลางภาค 25%  สอบปลายภาค 25%  การประเมินผล :  ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

5 นโยบายประจำรายวิชา  ห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างการรับฟังการบรรยาย  ห้ามเข้าเรียนสาย  น. ศ. ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  ขาดเรียนตั้งแต่ 4 ครั้งหมดสิทธ์สอบ  ห้ามคัดลอกงานของผู้อื่น

6 นโยบายประจำรายวิชา  ผู้ฝ่าฝืน :  นโยบายสีแดง จะไม่ได้คะแนนในชิ้นงานนั้น  นโยบายสีเขียว จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนน

7 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google