งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 บทที่ 1 ก้าวสู่โลก... คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ศึกษาเกี่ยวกับอะไร  มีนักคอมพิวเตอร์ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ไว้มากมาย แต่พอสรุปได้ดังนี้  วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและจัดการภาพกราฟิกส์ด้วย คอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนข้อมูลที่เป็นข้อความ หรือตัวเลขด้วยภาพต่าง ๆ  Computer graphics generally means creation, storage and manipulation of models and images

4 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้ งาน  Graphic User Interface (GUI)  Computer Aided Design (CAD)  Visualization  Image Processing  Presentation graphics  Computer Arts / Digital Arts  Entertainments  etc. ปัจจุบันได้มีการนำเอาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ มา ประยุกต์ใช้ในหลายด้าน เช่น

5 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้ งาน  Graphics User Interface (GUI)  เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มาใช้ในการสร้าง ซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น (User friendly)

6 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้ งาน  Computer Aided Design (CAD)  งานที่เกี่ยวกับการออกแบบ เช่น ออกแบบอาคาร ยานพาหนะ หรือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

7 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้ งาน  Presentation graphics  งานที่เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิหรือ แผนภาพ

8 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้ งาน  Computer Arts / Digital Arts  งานที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

9 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้ งาน  Entertainments  เป็นการนำเอาเทคนิคของคอมพิวเตอร์กราฟิกมาใช้ใน ภาพยนตร์หรือละคร รวมทั้งสื่อโฆษณาต่าง ๆ และเกมส์ คอมพิวเตอร์

10 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้ งาน  Visualization  เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ทำให้เห็นภาพหรือจินตนาการได้ชัดเจนขึ้น โดยการ นำเอาข้อมูลมานำเสนอในรูปของรูปทรงหรือสี ซึ่งสามารถ อธิบายลักษณะของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ พยากรณ์อากาศ

11 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้ งาน  Image Processing  เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลจากภาพหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

12 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  ในปี ค. ศ. 1940 ได้มีการใช้อักขระแอสกี้มาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดภาพ หรือที่เรียกว่า ASCII Art

13 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  ในปี ค. ศ. 1950 กองทัพอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถ แปลงสัญญาณจากเรดาห์ให้เป็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ได้ เรียกระบบนี้ว่าระบบ SAGE Revised: JAN 2010

14 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  ในปี ค. ศ. 1963 Ivan Sutherland นักศึกษาปริญญาเอกสถาบัน เทคโนโลยีแห่งรัฐแมซซาชูเซ็ทซ์ หรือ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาระบบ การวาดเส้น ที่สามารถกำหนดจุดบนจอภาพได้โดยใช้ปากกา แสง จากนั้นคอมพิวเตอร์จะลากเส้นเชื่อมจุดต่าง ๆ เหล่านี้เข้า ด้วยกันกลายเป็นภาพโครงสร้าง เรียกระบบดังกล่าวว่า Sketchpad System

15 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google