งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการ แปลงสภาพแอลกอฮอล์ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการ แปลงสภาพแอลกอฮอล์ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการ แปลงสภาพแอลกอฮอล์ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป  2. ให้ยกเลิกความในข้อ 19 แห่งระเบียบ กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการแปลงสภาพ แอลกอฮอล์ พ. ศ. 2540 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน “ ข้อ 19 ในการขน แอลกอฮอล์แปลงสภาพออกจากโรงงาน สุราไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายหรือขนไป จำหน่าย ให้ผู้ควบคุมโรงงานสุราออก หนังสือสำคัญตามแบบท้ายระเบียบนี้ กำกับการขน ”"

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เอกสารแนบท้าย ส.302 หนังสือสำคัญกำกับการขน แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการ แปลงสภาพแอลกอฮอล์ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google