งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผล การทดลองทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผล การทดลองทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผล การทดลองทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

2 จัดทำโดย 1. นายต้นตระการ กล่ำบุตร เลขที่ 4 2. นายสิทธิศักดิ์ คุ้ยทอง เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552-2554 2. เพื่อศึกษาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เข้าสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละ 8 กลุ่มสาระของแต่ละปีการศึกษา

4 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย35088946.4735163342.6136822841.88 สังคมศึกษาฯ35440236.0035705046.5137266233.39 ภาษาอังกฤษ35280523.9835453119.2237056121.80 คณิตศาสตร์35368028.5635659114.9937209422.73 วิทยาศาสตร์34977829.0634921030.9036674427.90 สุขศึกษาและ พลศึกษา 34863445.3734746262.8636504554.61 ศิลปะ34863437.7534746232.6236504528.54 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 34863432.9834746243.6936504548.72

5 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้าสอบของแต่ละ 8 กลุ่มสาระ ของแต่ละปีการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

6 ปีการศึกษา 2553

7 ปีการศึกษา 2554

8 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละ 8 กลุ่มสาระ ของแต่ละปี การศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

9 ปีการศึกษา 2553

10 ปีการศึกษา 2554

11 ผลการประเมิน 1. ในปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่น้อย ที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. ในปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่มาก ที่สุด คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 3. ในปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่น้อย ที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4. ในปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่มาก ที่สุด คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

12 5. ในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่น้อย ที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6. ในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบที่มากที่สุด คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7. ในปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ 8. ในปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ ภาษาไทย 9. ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ คณิตศาสตร์ 10. ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ สุขศึกษาและพลศึกษา 11. ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ 12. ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ สุขศึกษาและพลศึกษา

13 เอกสารอ้างอิง ที่มา : http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่มา : http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555http://www.spm6.org

14


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผล การทดลองทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google