งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ พ. ศ. 2543 ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  1. ให้ยกเลิกแบบเสนอชื่อประธานสหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็น กรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามข้อ 2 ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ. ศ. 2543 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ. ศ. 2543  2. แบบเสนอชื่อประธานสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ให้เป็น ( แบบ กรพ. 1) ไปตามท้ายประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google