งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมเบาหวานโรงพยาบาล ลำปาง. 1. บริบท 2. ประเด็น สำคัญ 3.KPI 4. กระบวนการ เพื่อให้ได้ คุณภาพ 5.ระบบ งานที่ เกี่ยวข้อง 6.แผน พัฒนา Smile DM Smile DM Lampang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมเบาหวานโรงพยาบาล ลำปาง. 1. บริบท 2. ประเด็น สำคัญ 3.KPI 4. กระบวนการ เพื่อให้ได้ คุณภาพ 5.ระบบ งานที่ เกี่ยวข้อง 6.แผน พัฒนา Smile DM Smile DM Lampang."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมเบาหวานโรงพยาบาล ลำปาง

2 1. บริบท 2. ประเด็น สำคัญ 3.KPI 4. กระบวนการ เพื่อให้ได้ คุณภาพ 5.ระบบ งานที่ เกี่ยวข้อง 6.แผน พัฒนา Smile DM Smile DM Lampang Hospital จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี Top 2 OPD ภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายสูง HbA1C >7% เกิน 50% รอบเอว, BMI การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ การดูแลตามมาตรฐานโดยสหสาขาวิชาชีพ การดูแลภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน Empowerment ผู้ป่วยและญาติ การดูแลตาม Patient Care process ผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C 45 % ผู้ป่วยที่เกิด hypoglycemia ลดลง10 % ประชากรอายุ > 35 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน > 60% อัตราการ readmit ใน 28 วัน ลดลง 30 % ผู้ป่วยเบาหวานที่มี LDL 70 % ผู้ป่วยเบาหวานที่มี BP 70 % ความร่วมมือในการใช้ยา > 70 % ผู้ป่วย Amputation < 1 % ผู้ป่วยเบาหวานเกิด stroke ลดลง 5 % พฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยเบาหวาน > 80 % 4.1 กระบวนการ ดูแลผู้ป่วย 4.2 กระบวนการพัฒ นาคุณภาพ ดูแล Hypoglycemia ดูแล DKA, HHNK ฉีดยา/ทำแผล CPG การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม -เครือข่ายเบาหวาน HHC ทีมสหสาขาวิชาชีพ ความปลอดภัยด้านยา IC PCU, รพช. ER IPD ดูแล Hypoglycemia ดูแล DKA, HHNK ดูแลแผล/amputation DM-RRT Discharge plan CPG ชุมชน เครือข่ายเบาหวาน ชมรมเบาหวาน คัดกรองเบาหวาน HHC วันเบาหวานโลก ค่ายเบาหวาน ตลาดนัดสุขภาพ ปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง องค์กรท้องถิ่น OPD คลินิก จันทร์-พุธ-ศุกร์ GDM Clinic กิจกรรม Self Help Group โรงเรียนเสาธิตบาหวาน Intensive Ambulatory Care Pharmacy Medication Refilled Clinic - Slim Clinic CPG นวัต กรรม นวัต กรรม ก่องข้าวเหนียวพอเพียง ถุงเขียวใบย่อม ต้อมยามาโรงพยาบาล ฉลากยาแบบรูปภาพ สมุดเประจำตัวบาหวาน วิจัย งานวิจัยในคลินิก. พัฒนารูปแบบการพยาบาล โดยใช้ทฤษฏีของโอเร็ม และคิง ทีมสหสาขา ทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร โภชนากร กายภาพบำบัด Yearly check up. Lipid profile BUN Cr Urine microalbuminuria ตรวจเท้า ตรวจตา ตรวจฟัน Empowerme nt การตั้งเป้าหมายในการดูแล ตนเองโดยใช้สมุดเบาหวาน โรงเรียนสาธิตเบาหวาน Self help Group,รายบุคคล ฝึกฉีดInsulin/ทำแผล. การดูแลเท้า

3 High volume DM เป็นโรคเรื้อรังที่มี Incidence เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2549, 2550, 2551 คือ 8,544, 8,771, 10,900 คน ตามลำดับ High volume DM เป็นโรคเรื้อรังที่มี Incidence เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2549, 2550, 2551 คือ 8,544, 8,771, 10,900 คน ตามลำดับ High risk ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆ จอตาเสื่อม ไตเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด ปลายประสาทเสื่อม High risk ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆ จอตาเสื่อม ไตเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด ปลายประสาทเสื่อม High cost เป็นโรคเรื้อรัง ต้องรักษาต่อเนื่อง High cost เป็นโรคเรื้อรัง ต้องรักษาต่อเนื่อง เบาหวานเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ เบาหวานเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ หลักการและเหตุผล

4 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C 45 % ผู้ป่วยที่เกิด hypoglycemia ลดลง 10 % ประชากรอายุ > 35 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน > 60% อัตราการ readmit ใน 28 วัน ลดลง 30 % ผู้ป่วยเบาหวานที่มี LDL 70 % ผู้ป่วยเบาหวานที่มี BP 70 % ความร่วมมือในการใช้ยา > 70 % ผู้ป่วย Amputation < 1 % ผู้ป่วยเบาหวานเกิด stroke ลดลง 5 % พฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยเบาหวาน > 80 %

5 Patient Care Process EntryAssessmentCare planCare delivery Empowerment Discharge plan Medical record HHC, Health Promotion

6 TREATMENT Lampang Hospital DM care workflow 1 Check- in DM Clinic 2 Physical examination 3 4 Health education and check medication compliance 5 6 Appointment Check- out Diabetes Medication counseling

7 Entry ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป

8 ประเมิน BMI/วัดรอบเอว สอนบริหารเท้า ซักประวัติ/วัด BP Assessment and planning Self help group ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติ ตัวรายบุคคล รับวันนัด ตรวจเท้า

9 เภสัชกรประเมินความร่วมมือในการใช้ยา - ประเมินการใช้ยา ก่อนพบแพทย์ - ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาหลังพบแพทย์

10 Ambulatory Pharmacy care team Medication compliance checking (Pre-counseling) Medication counseling (Post-counseling) Medication Refilled Clinic Promote medication compliance

11 การตรวจทางทันตกรรม ตรวจและรักษาภาวะแทรกซ้อนทางตา แพทย์ตรวจร่างกาย

12 CARE PLAN จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (CPG) โดยสหสาขาวิชาชีพเป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (CPG) โดยสหสาขาวิชาชีพเป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดทำแนวทางการคัดกรอง ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง จัดทำแนวทางการคัดกรอง ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง แนวทางการดูแลที่ OPD IPD ER และเมื่อเกิด แนวทางการดูแลที่ OPD IPD ER และเมื่อเกิด ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน HYPOGLYCEMIA HYPERGLYCEMIA ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน HYPOGLYCEMIA HYPERGLYCEMIA พัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยใช้ทฤษฏีการ พยาบาล และงานวิจัย พัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยใช้ทฤษฏีการ พยาบาล และงานวิจัย จัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย จัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย

13 มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดลำปาง

14 CPG การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

15 การดูแลโดยสหวิชาชีพ การดูแลโดยสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักกำหนด อาหาร พยาบาลให้ คำปรึกษา เวชกรรมสังคม Lab PCU Care Delivery

16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน อบต. งบประ มาณ จนท. ให้ความรู้ ประสานงาน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ตนเ อง ครอบครัวชุมชน Self care

17 ใช้ Food Model ประกอบการให้ความรู้ เน้นการควบคุมปริมาณข้าว โภชนบำบัด ใช้ก่องข้าว ควบคุม ปริมาณข้าวเหนียว ตัวอย่างอาหารพื้นเมือง แกง แค น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกตาแดง

18 การส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการควบคุมโรค โดยใช้สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน แบบบันทึกผลการ ควบคุมเบาหวาน

19 ผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อนประสาน Home Health Care Discharge planning เยี่ยมบ้าน ประเมินสภาวะผู้ป่วย -ควบคุมอาหารได้ถูกต้อง 88.88 % -ฉีดอินสุลินถูกต้อง 100%

20 Loss Follow up มีการติดตาม ทั้งทาง จดหมาย และ โทรศัพท์ ผู้ป่วย Loss Follow up ลดลง จาก 10.25 % เป็น 2.23 % ระบบข้อมูล พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ ข้อมูลด้วย Computer จัดทำทะเบียนผู้ป่วย เบาหวาน ของโรงพยาบาลลำปาง

21 ระบบการส่งต่อใน เครือข่าย

22 ใบสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยเบาหวาน - FBS ทุกครั้งที่มาตรวจ - Hba1c อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี - Lipid bun cr Microalbumin urine ปีละ 1 ครั้ง การประเมินภาวะแทรกซ้อน Medical Record ใบตรวจเท้า

23 Empowerment บุคคลตัวอย่างร่วมเป็นวิทยากร

24 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง Health promotion กลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านสุขภาพดีขึ้น - BMI ลดลง 50% - HbA1Cลดลง 76.92%

25 จัดเบาหวาน Camp ในผู้ป่วย Health promotion ออกกำลังกายร่วมกันแบบมีส่วนร่วม เพิ่มเติมความรู้ บริหารเท้า เทคนิคการเลือกอาหารที่ เหมาะสม

26 วัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ Metabalic Syndrome สามารถควบคุมระดับ BMI / เส้นรอบเอวให้ ลดลงกว่าเดิมหรืออยู่ใน เกณฑ์ปกติ > ร้อยละ 70 รูปแบบการดำเนินการ 1. ให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน 2.ประเมินสภาพร่างกาย 3.ฝึกทักษะการจัดรายการอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน / การอ่าน สลากอาหาร 4.จัดตารางการออกกำลังกายให้ แต่ละคน คนละ 3 ครั้ง/ สัปดาห์ ตลอด 3 เดือน 5. จัดเตรียมให้มี Buddy คอย ตรวจสอบ โครงการ Slim Clinic การลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเบาหวานของเจ้าหน้าที่ ร.พ ลำปาง Health promotion ผู้เข้าร่วมโครงการ 189 คนค่าเฉลี่ยร้อยละ น้ำหนักลดลง รอบพุงลดลง เปอร์เซ็นต์ไขมัน ลดลง 3.1 กิโลกรัม 5.6 เซนติเมตร 2.3 % 80.38 86.08 80.17

27 Slim clinic

28 พัฒนาองค์ความรู้ อสม. ( 865 ราย) คัดกรองโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ในหมู่บ้าน เป็นแกนนำในการวิเคราะห์ชุมชนเรื่องการควบคุมและ ป้องกันโรคในชุมชน พัฒนา ศักยภาพ อสม. / แกนนำสุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน

29 ถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ แกนนำสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน

30 เดือนละครั้ง จัดกิจกรรมชมรมพิชิตโรคเบาหวาน เดือนละครั้ง Health promotion นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจ ออกกำลังกายโดยการบริหารร่างกายด้วยวิธีต่างๆ ร่วมสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่รดน้ำดำหัววันปีใหม่

31 การจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกเผยแพร่ความรู้ สู่ประชาชนทั่วไป Health promotion

32 กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ ในงาน วันคนลำปางห่างไก๋โรค

33 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2552 สอ.บ้านฟ่อน สอ.สบไพร สอ.ต้นมื่น ประโยชน์ : เกิดเครือข่ายผู้ป่วยเบาหวานในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้

34 เพิ่มศักยภาพให้ ร.พ ชุมชน เป็นวิทยากรให้โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง

35 กิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆในจังหวัดลำปาง

36 ก่องข้าวเหนียวพอเพียง ช่วยควบคุม ปริมาณข้าวเหนียว เพศชาย 4 ส่วน =320 กิโลแคลอรี เพศหญิง 3 ส่วน =240 กิโลแคลอรี นวัตกรรม

37 37 ผลที่ได้รับ 1. ผู้ป่วยตระหนักในการใช้ยาและนำยามาด้วยทุกครั้ง (ความร่วมมือในการใช้ยาเพิ่มขึ้นจาก 59.54%เป็น 67.82%และ 74.14%) 2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยด้านบริการ 85 % 3. ประหยัดยา/ลดจำนวนยาที่สั่งจ่ายเกินวันนัดถึง 490,524 และ 742,058 บาท ถุงเขียวใบย่อม ต้อมยามาโรงพยาบาล “All in Green bag” นวัตกรรม

38 สติกเกอร์ติดซองยา รพ.ลำปาง ในรายที่อ่านหนังสือไม่ออก กลางวันก่อนนอน ก่อนอาหาร เช้าเย็น หลังอาหาร เม็ดยา นวัตกรรม

39 สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน นวัตกรรม

40 การทำวิจัยในคลินิก 1. ผลของการให้ความรู้ โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) และน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) ในผู้ป่วย คลินิกพิเศษเบาหวาน โรงพยาบาลลำปาง 2. การเปลี่ยนแปลงดัชนีความอ้วนของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลำปางหลังเข้าร่วมโครงการ Slim clinic 3. ความร่วมมือในการใช้ยาโรคเบาหวานชนิด รับประทานกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด : กรณีศึกษา ณ.คลินิกพิเศษอายุรกรรม

41 4. 4. Clinical outcomes of Ambulatory Pharmaceutical for Diabetes Patient การทำวิจัยในคลินิก 5. ถุงเขียวใบย่อม ต้อมยามาโรงพยาบาล ” All in Green Bag” 6. การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการ สั่งใช้ยา ในคลินิกเฉพาะโรค

42 ความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน / ภาวะแทรกซ้อน โดย.. แพทย์/พยาบาล ความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน / ภาวะแทรกซ้อน โดย.. แพทย์/พยาบาล อาหาร เบาหวาน โดย..โภชนากร อาหาร เบาหวาน โดย..โภชนากร การออกกำลังกาย การดูแลเท้า การบริหารเท้า โดย นักกายภาพบำบัด การออกกำลังกาย การดูแลเท้า การบริหารเท้า โดย นักกายภาพบำบัด การใช้ยา โดย..เภสัชกร การใช้ยา โดย..เภสัชกร การดูแลตนเอง โดยทั่วไป การดูแล ตนเองในขณะเจ็บป่วย การดูแลตนเองเมื่อเกิด ภาวะแทรกซ้อน โดย..พยาบาล การดูแลตนเอง โดยทั่วไป การดูแล ตนเองในขณะเจ็บป่วย การดูแลตนเองเมื่อเกิด ภาวะแทรกซ้อน โดย..พยาบาล การประเมินการ ควบคุมเบาหวาน (Self-Monitoring) โดย แพทย์/พยาบาล การประเมินการ ควบคุมเบาหวาน (Self-Monitoring) โดย แพทย์/พยาบาล โรงเรียนสาธิต เบาหวาน

43 กิจกรรมโรงเรียนสาธิตเบาหวาน เปิดดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2552 จำนวนนักเรียน 201 คน อยู่ใน ระหว่างการประเมินผล

44 ผลการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน รพ.ลำปาง อายุ 35 ปีขึ้นไป ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน รพ.ลำปาง ร้อย ละ

45 ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน รพ.ลำปาง ผู้ป่วยที่มี HbA1c <7 % ร้อยละ

46 ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน รพ.ลำปาง ผู้ป่วยเบาหวานที่มี LDL < 100 mg% BP < 130/80 mmHg ร้อยละ

47 ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน รพ.ลำปาง ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน ร้อย ละ

48 ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน รพ.ลำปาง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

49 ผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน รพ.ลำปาง ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน รพ.ลำปาง

50 ผู้ป่วยนอก ที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นร่วม

51 ผู้ป่วยใน ที่มี ภาวะแทรกซ้อนอื่น ร่วม ร้อยละ

52 ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน รพ.ลำปาง คน ผู้ป่วยเบาหวานที่เกิด Stroke ลดลง 5%

53 ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน รพ.ลำปาง จำนวนผู้ป่วย readmit ใน 28 วัน คน

54 แผนการดำเนินงานต่อไป - ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง เบาหวานครบ 80 % - กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 50 ได้ปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง - พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ป่วยเบาหวาน - พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนใน เครือข่ายให้ดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานเป็นแนวทาง เดียวกันทั้งจังหวัด

55 ผลงานที่ได้รับรางวัล ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน - ชนะเลิศการนำเสนอ นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ บริการพยาบาล เขต 1 ประจำปี 2551 ณ โรงแรมภูวดลรีสอร์ท เชียงราย - รางวัล ยอดนิยม ( Popular vote )ในการนำเสนอผลงานการ พัฒนา คุณภาพการพยาบาลประเภทหน่วยงาน ในการประชุม วิชาการ Professional Practice : Chronic disease ของกรม การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2-4 กันยายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

56 thank you


ดาวน์โหลด ppt ทีมเบาหวานโรงพยาบาล ลำปาง. 1. บริบท 2. ประเด็น สำคัญ 3.KPI 4. กระบวนการ เพื่อให้ได้ คุณภาพ 5.ระบบ งานที่ เกี่ยวข้อง 6.แผน พัฒนา Smile DM Smile DM Lampang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google