งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติผลการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2554 - 2556  ปี พ. ศ. 2554 จำนวน 10,797 คน  ปี พ. ศ. 2555 จำนวน 9,911 คน  ปี พ. ศ. 2556 จำนวน 13,082 คน  ปี พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติผลการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2554 - 2556  ปี พ. ศ. 2554 จำนวน 10,797 คน  ปี พ. ศ. 2555 จำนวน 9,911 คน  ปี พ. ศ. 2556 จำนวน 13,082 คน  ปี พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติผลการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2554 - 2556  ปี พ. ศ. 2554 จำนวน 10,797 คน  ปี พ. ศ. 2555 จำนวน 9,911 คน  ปี พ. ศ. 2556 จำนวน 13,082 คน  ปี พ. ศ. 2554 จำนวน 10,797 คน  ปี พ. ศ. 2555 จำนวน 9,911 คน  ปี พ. ศ. 2556 จำนวน 13,082 คน

2 1. บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ จำกัด จำนวน 1,448 คน 2. บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด “ 603 คน 3. บริษัทจัดหางาน พี. อาร์ แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด “ 600 คน 4. บริษัทจัดหางาน เพิ่มเพ็ญ จำกัด “ 483 คน 5. บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์เปอเรชั่น จำกัด “ 441 คน 6. บริษัทจัดหางาน ยู. เอ. เอ็นสตรอง จำกัด “ 438 คน 7. บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด “ 399 คน 8. บริษัทจัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด “ 357 คน 9. บริษัทจัดหางาน ซีดับบลิวเอ ทาเลนท์ จำกัด “ 310 คน 10. บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซสฯ จำกัด “ 298 คน

3 1. สำนักงานจัดหางาน ไทยมั่นคงธุรกิจ จำนวน 299 คน 2. สำนักงานจัดหางาน ตากสินบริการ “ 174 คน 3. สำนักงานจัดหางาน เพชรเกษม ธุรกิจ “ 159 คน 4. สำนักงานจัดหางาน สกุณา ธุรกิจ “ 134 คน 5. สำนักงานจัดหางาน ชื่นจิต บริการ “ 126 คน 6. สำนักงานจัดหางาน ทรัพย์สมบูรณ์ ธุรกิจ “ 121 คน 7. สำนักงานจัดหางาน ส. รุ่งเรือง เซอร์วิส “ 115 คน 8. สำนักงานจัดหางาน พี. เอ็น บริหารงาน พี. ซี. “ 90 คน 9. สำนักงานจัดหางาน กนกวรรณ ธุรกิจ “ 73 คน 10. สำนักงานจัดหางาน โชคดีบริการ “ 43 คน

4 ยุทธศาสตร์และนโยบาย สำคัญพิเศษ การจัดระบบผู้นำเข้าแรงงาน ต่างด้าว (Broker)

5  มีภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน หรือนายหน้าจัดหานำแรงงานต่างด้าวเข้ามา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยเกิดขึ้น โดย...  ยังไม่มีมาตรการในควบคุม กำกับ การ ดำเนินธุรกิจดังกล่าว  มีการเรียกเก็บค่าบริการจากนายจ้าง / แรงงานต่างด้าว ในอัตราที่สูง  เกิดปัญหาการหลอกลวงทั้งนายจ้าง / แรงงานต่างด้าวซึ่ง อาจนำไปสู่การค้ามนุษย์

6  กรณีการประกอบธุรกิจจัดหา / นำเข้า แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างใน ประเทศไทย เป็นการ “ จัดหางาน ” ตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ. ศ. 2528  ให้นำบทบัญญัติในหมวด 2 เกี่ยวกับการ จัดหางานในประเทศมาบังคับใช้ได้  แต่ต้องอยู่ภายใต้บัญญัติของ พระราชบัญญัติการทำงาน ของคนต่าง ด้าว พ. ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคน เข้าเมือง พ. ศ. 2522 ด้วย

7  ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ จัดหา / นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา ทำงานกับนายจ้างในประเทศ ต้อง จดทะเบียนเป็นผู้รับอนุญาตจัดหา งานในประเทศ ตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติจัดหางานฯ

8 ควบคุม ดูแล สำนักงานจัดหางานที่ไม่ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด  เก็บค่าบริการเกินกว่ากฎหมายกำหนด  เก็บค่าบริการอื่นนอกจากกฎหมายกำหนด เช่น ค่าสมัครงาน ค่าเอกสาร ค่าประกัน ค่าเครื่องแต่งตัว  ไม่รับผิดชอบต่อนายจ้าง / สถาน ประกอบการ และคนหางาน

9


ดาวน์โหลด ppt สถิติผลการบรรจุงาน ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2554 - 2556  ปี พ. ศ. 2554 จำนวน 10,797 คน  ปี พ. ศ. 2555 จำนวน 9,911 คน  ปี พ. ศ. 2556 จำนวน 13,082 คน  ปี พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google