งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง ระบบคลังหนังสือ (Book Stock System) วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อพัฒนาระบบคลังหนังสือในมหาวิทยาลัยศรี ปทุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อลดความยุ่งยากในการคำนวณเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง ระบบคลังหนังสือ (Book Stock System) วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อพัฒนาระบบคลังหนังสือในมหาวิทยาลัยศรี ปทุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อลดความยุ่งยากในการคำนวณเกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง ระบบคลังหนังสือ (Book Stock System) วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อพัฒนาระบบคลังหนังสือในมหาวิทยาลัยศรี ปทุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อลดความยุ่งยากในการคำนวณเกี่ยวกับ รายการหนังสือ การหักยอดคงเหลือ หนังสือคงเหลือในสต็อก ที่ได้จัดซื้อและจัด จำหน่ายของศูนย์หนังสือ 3. เพื่อความสะดวกในการค้นหาตรวจสอบคลัง หนังสือข้อมูล ได้สะดวกรวดเร็ว และแม่นยำ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกไว้ ที่ฐานข้อมูล ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ 4. เพื่อลดปริมาณเอกสารในการจัดเก็บของ หน่วยงานคลังหนังสือ

2 ขอบเขตการศึกษา 1. การบันทึกรายการหนังสือ เป็นการบันทึกรายการ หนังสือประเภทต่างๆ เก็บในระบบคลังหนังสือของศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2. การบันทึกรายการผู้จัดจำหน่าย เป็นการบันทึก เกี่ยวกับรายละเอียดของ ตัวแทนจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยทำการติดต่อ 3. การบันทึกรายการของอาจารย์ เป็นการเก็บ รายละเอียดการเบิกหรือยืมหนังสือ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 4. การบันทึกรายการรับหนังสือของนักศึกษา เป็น การเก็บรายละเอียดในรับหนังสือ ในแต่ละครั้งของนักศึกษา ไว้เป็นหลักฐาน

3 ตัวอย่าง ระบบจัดซื้อและจำหน่ายหนังสือ (Purchase and Sale Book System) วัตถุประสงค์ของโครงงาน การพัฒนาระบบการจัดการร้านหนังสือต้นกล้าให้มี ประสิทธิภาพและมีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน การดำเนินงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดใน การดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาระบบการจัดซื้อ และจำหน่ายหนังสือ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสอบถาม รายการหนังสือที่ต้องการ 3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประมวลผลการขาย และตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 4. เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 5. เพื่อนำข้อมูลมาสรุปผลรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ

4 ขอบเขตการศึกษา การพัฒนาระบบงานการจัดซื้อและจำหน่าย หนังสือร้านต้นกล้ามีขอบเขต การดำเนินงาน กล่าวคือ การประมวลผลการขาย การ ค้นหาข้อมูลรายการหนังสือ การเพิ่ม ลบ แก้ไขและจัดเก็บข้อมูล การสั่งซื้อ หนังสือกับตัวแทนจำหน่าย (Supplier) การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและรายงานต่างๆ จำแนก ได้ดังนี้ 1. การประมวลผลการขาย 1.1 การคำนวณราคาสินค้า 1.2 การคำนวณสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ 2. การค้นหาข้อมูลหนังสือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ในการค้นหา ข้อมูลโดยการป้อน ชื่อหนังสือ รหัส ISBN จะทำการประมวลผลแสดงออกทาง จอภาพ

5 3. การเพิ่ม ลบ แก้ไข และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จำแนกเป็น 3.1 ข้อมูลหนังสือ 3.2 ข้อมูลพนักงานขาย 3.3 ข้อมูลรายละเอียดการขาย 3.4 ข้อมูลรายละเอียดตัวแทนจำหน่าย 4. การสั่งซื้อหนังสือกับตัวแทนจำหน่ายและการ ตรวจรับหนังสือ 5. การออกใบเสร็จรับเงินและจัดพิมพ์รายงาน ต่างๆ 5.1 การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ งานสรุป การขาย 5.2 รายงานข้อมูลรายการหนังสือ และ รายงาน หนังสือถึงจุดสั่งซื้อ 5.3 รายการข้อมูลรายการสั่งซื้อและข้อมูล รายการตรวจรับ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง ระบบคลังหนังสือ (Book Stock System) วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อพัฒนาระบบคลังหนังสือในมหาวิทยาลัยศรี ปทุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อลดความยุ่งยากในการคำนวณเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google