งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง ระบบคลังหนังสือ (Book Stock System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง ระบบคลังหนังสือ (Book Stock System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง ระบบคลังหนังสือ (Book Stock System)
วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อพัฒนาระบบคลังหนังสือในมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลดความยุ่งยากในการคำนวณเกี่ยวกับรายการหนังสือ การหักยอดคงเหลือ หนังสือคงเหลือในสต็อก ที่ได้จัดซื้อและจัดจำหน่ายของศูนย์หนังสือ เพื่อความสะดวกในการค้นหาตรวจสอบคลังหนังสือข้อมูล ได้สะดวกรวดเร็ว และแม่นยำ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกไว้ที่ฐานข้อมูล ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพื่อลดปริมาณเอกสารในการจัดเก็บของหน่วยงานคลังหนังสือ

2 ขอบเขตการศึกษา การบันทึกรายการหนังสือ เป็นการบันทึกรายการหนังสือประเภทต่างๆ เก็บในระบบคลังหนังสือของศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบันทึกรายการผู้จัดจำหน่าย เป็นการบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดของ ตัวแทนจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยทำการติดต่อ การบันทึกรายการของอาจารย์ เป็นการเก็บรายละเอียดการเบิกหรือยืมหนังสือ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ การบันทึกรายการรับหนังสือของนักศึกษา เป็นการเก็บรายละเอียดในรับหนังสือ ในแต่ละครั้งของนักศึกษา ไว้เป็นหลักฐาน

3 ตัวอย่าง ระบบจัดซื้อและจำหน่ายหนังสือ
(Purchase and Sale Book System) วัตถุประสงค์ของโครงงาน การพัฒนาระบบการจัดการร้านหนังสือต้นกล้าให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดใน การดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาระบบการจัดซื้อและจำหน่ายหนังสือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสอบถามรายการหนังสือที่ต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประมวลผลการขายและตรวจสอบสินค้าคงเหลือ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ เพื่อนำข้อมูลมาสรุปผลรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ

4 ขอบเขตการศึกษา การพัฒนาระบบงานการจัดซื้อและจำหน่ายหนังสือร้านต้นกล้ามีขอบเขต การดำเนินงาน กล่าวคือ การประมวลผลการขาย การค้นหาข้อมูลรายการหนังสือ การเพิ่ม ลบ แก้ไขและจัดเก็บข้อมูล การสั่งซื้อหนังสือกับตัวแทนจำหน่าย(Supplier) การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและรายงานต่างๆ จำแนกได้ดังนี้ การประมวลผลการขาย 1.1 การคำนวณราคาสินค้า 1.2 การคำนวณสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ การค้นหาข้อมูลหนังสือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ในการค้นหาข้อมูลโดยการป้อน ชื่อหนังสือ รหัส ISBN จะทำการประมวลผลแสดงออกทางจอภาพ

5 การเพิ่ม ลบ แก้ไข และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จำแนกเป็น
3.1 ข้อมูลหนังสือ 3.2 ข้อมูลพนักงานขาย 3.3 ข้อมูลรายละเอียดการขาย 3.4 ข้อมูลรายละเอียดตัวแทนจำหน่าย การสั่งซื้อหนังสือกับตัวแทนจำหน่ายและการตรวจรับหนังสือ การออกใบเสร็จรับเงินและจัดพิมพ์รายงานต่างๆ 5.1 การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ งานสรุปการขาย 5.2 รายงานข้อมูลรายการหนังสือ และ รายงานหนังสือถึงจุดสั่งซื้อ 5.3 รายการข้อมูลรายการสั่งซื้อและข้อมูลรายการตรวจรับ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง ระบบคลังหนังสือ (Book Stock System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google